2 Kaurintus-aha 11

1Kina wá, yá ndaakur elva ba seke ura an shaitaine, amá naba fawifa ervauŋɗe. Ba estuwa, naba fawifa ervauŋɗe. 2Yá aŋkwa á shelha jipu áte kure, ba seke náza á Dadaamiya kalkale. Zlaɓe ádaliye, kure kwa ba seke gyaale, vanakurteva ge Almasiihu zlauzle, kwa ba seke gyaale a sheba-aara. Daaci yá kátá kwá njá an eŋkale á kure, ɓaaka duksa mándzawe áte kure, dem sarte na ni watse ŋá jakurmeje na. 3Amá yá á ba an lyawa, geni bi watse kwá njeka á ba átuge Almasiihu palle, kwá de wayeka an ervauŋɗe á kure palle, ire á kure á de gev bubuwa áte ŋane. Amá yehauteyeha Hawwa, ŋane keni ndza a baduwa záhe ba estuwa an ƴaimƴaimire antara fida-aara. 4Yá an lyawa ba párákke áte kure. Aɗaba kure, ba a duhe ge ura ádezekure wallá sleɓela á Yaisu ka, uwe ka, waazu-aara áte ŋane keni gergere tsa antara una kwa cenanaa ázeŋere, sheɗekwe na ŋane á maga slera an ŋane keni gergere antara una kwa shanaa kure, aley kwa naba vante baráma ge ura estuwa. Shagera slera á kure! 5Ay degiya, emnde ŋanna ta bantsa itare ta emnde a ɓela ɓaaka arge itare ŋanna wá, diyandiya ganakini ɓaaka názu ta jiwa an ŋane. 6Ambáne mbanka ndáhá elva emtake emtake. Amá diya wá, yá aŋkwa an ŋane. Ba kure keni diyakurdiya diya-aaruwa, ya marakuránmárá ser kwakya am duksa baɗemme. 7Am sarte na yá am dagave á kure, yá aŋkwa á ɓalakurá labare á higa elva á Dadaamiya, ya magán ba dey, ndavanka duksa á kure ɗekiɗeki. Ya naba gulaa ire-aaruwa, ya kakurte kure, geni kwá wálá an uŋŋule-aara. Emtu badzanevbadze emtu? 8Am sarte na yá aŋkwa á maga slera am dágave á kure, kwaye ndza ta veliyantaa emnde á Dadaamiya á sawa am tate umele shuŋgu. Una ŋanna gevge ba seke ya zlaa ndzeɗa á emnde umele, mela wá, ya melakuru ge kure. 9Am sarte na yá aŋkwa á maga slera am dágave á kure, ma yá an wedere á shuŋgu keni, ndavanka ya duksa á kure, kwaye ndza ta sinaa emnde á Dadaamiya na tá am kwárá á Makiduniya náza a já wedere-aaruwa. Hyanakuraaka ya lyuwa ɗekiɗeki an wedere á ire-aaruwa. De katafke keni yá hyakuraaka ya lyuwa. 10Yá ndaakur aɗaba jirire á Almasiihu na am iya na: Una ŋanna názu yá gálá ire átekwa. Am huɗe á Akaya baɗemme, ɓaaka ura á dzegwándzegwa piyitepiya. 11Emtu máki yá tsáká elva estuwa wá, wayanakurkire emtu? Una ka ɗekiɗeki. Diyaadiya Dadaamiya ganakini wayanakurwáyire. 12De katafke keni yá lyiyeka ya duksa á kure, ganakini a sharánka názena ni tá gálá ire átekwa emnde na ta bántsa itare ta emnde a ɓela, slera á ŋere ba palle, mbate fida na. 13Emnde ŋanna ta emnde a ɓela á Yaisu Almasiihu ka ɗekiɗeki. Itare ta emnde a zlerma, amá tá mareka jirire á slera-aatare, ta ganve ire-aatare ba seke ta emnde a ɓela. 14Magauka najipu-aara. Aɗaba ba Shaitaine an ire-aara keni aŋkwa á magán ba estuwa, á ganve ire-aara ba seke malika á Dadaamiya. 15Daaci una keni najipu ka. Emnde a slera-aara keni tá naba ganvege ire-aatare ba seke ta emnde a slera á Dadaamiya á jirire. Amá am halavuwa á duniya wá, názena tá aŋkwa á maganá itare na baɗemme watse tá de ebbera. 16Yá enndáhá zlaɓe ádaliye elva-aaruwa ŋanna ba seke ura an shaitaine na, amá wá, zharawika seke yá an shaitaine ba jire. Iya keni zharawizhárá á ba an ice, yá galantegálá ire-aaruwa, seke una kwá aŋkwa á zharáterá á ba an ice emnde umele na. 17Ge jirire wá, una namaari á Yaakadada ka. Ba daaci am gálá ire-aaruwa ŋanna wá, ganevge ba seke yá an shaitaine. 18Yá zhárá ba emnde kwakya tá aŋkwa á maganá á ba áte slera á duniya, tá gálá ire an ŋane na wá, daaci iya keni shagera yá galantegálá ire-aaruwa. 19Há! kwa bántsa kure kwa emnde a eŋkale tsa, aley kwá zharaterá á ba an ice emnde ŋanna tá an shaitaine na, ɓaaka lámbe á kure! 20Tá aŋkwa á gakurve ba seke náve-aha-aatare, tá zákurá áte há, tá aŋkwa á zlermakurzlerma, tá aŋkwa á fakurar uksaŋwire, tá aŋkwa á magakurá palasa keni, aley kwá ndaaka elva! 21Mbate ŋere na ŋa gakurmarge na, a magaŋeraa ba ɓaakire á hákuma á ŋere ndza! Ƴawaŋerarƴe kwaye ɓaakire á hákuma á ŋere ŋanna. Kina wá, yá ndaa elva ba seke yá an shaitaine: Ma edda-aara á gálá ire an uwe keni, iya keni yá naba gálá ire an duksa ŋanna. 22Ta bántsa itare ta emnde á Ibrahima; ay degiya, iya keni ya ba palle á emnde á Ibrahima. Ta bántsa itare wá, ta Iserayiila-aha; iya keni ya ba ura Iserayiila. Ta bantsa itare, ta eggye-aha á Ibrahima; iya keni ya ba palle á eggye-aha á Ibrahima. 23Ta bántsa itare, ta emnde a slera á Almasiihu, amá janateruje ya. Uŋŋule-aara ka tsa ndáhá una ŋanna, amá ba waya-aara. Ba parakke janateruje an wáva am slera á Almasiihu. Iya wá, ser kwakya tá ŋguɗiŋguɗa jauje ge itare; ser kwakya tá ziya an já; ser kwakya una shifa-aaruwa á ferta ba zlahhe na. 24Ser ilyeɓe Yahudiya-aha tá ziya an já, kurpe kul keƴe ju maselmane, kul keƴe ju maselmane. 25Ser keƴe tá ziya emnde a Rauma an zade; ser keƴe á puwáŋerá paare á dem háye; aŋkwa ser palle, ya vaha, ya háre am huɗe á háye; aŋkwa ser palle, tá kátá já shifa-aaruwa emnde an nákwá. 26Zlaɓe ádaliye, am shula-aha-aaruwa, ser kwakya á magiyá palasa yawe á guwa, shanusha zlaɗa kwakya am erva á emnde a zá baráma, shanushe zlaɗa kwakya áza emnde a jeba umele, áza emnde a jeba-aaruwa keni ba estuwa. Magariyánmaga palasa am berni-aha, antara áte makwata-aha gergere, shanushe zlaɗa kwakya átira háye keni. Tá aŋkwa zlaɓe emnde na ta bantsa itare ta egdzar mama-aha á miya am fetarfire, amá ba fida. Ázetare keni shanushe zlaɗa kwakya. 27Máki ba wáva an slera ŋanna wá, ya wáva. Shanushe zlaɗa an tsáká ire. Am sarte umele ba háre keni, yá taa puka ɗekiɗeki. Am sarte umele, ma ɗafa, ma yawe keni, ádeteka áte we-aaruwa ɗekiɗeki, yá nja-aaruwa ba estuwa. Am sarte umele ba sarte ge zu ba duksa ŋanna keni ɓaaka. Shanushe wahála á lailaiɗɗire keni kwakya, antara zlaɗa á ɓaakire á kacekaca áte vuwa. 28Zlaɗa-aha-aaruwa umele keni zlaɓe aŋkwa ba kwakya, amá yá tsaŋka mazla-aara. Duksa palle yá aŋkwa á shuŋŋulaná ya wá, yá shuŋŋula ba emnde a fetarfe, ma vaatara keni yá dzámá ba itare. 29Máki yá zhárá tsaftsafe ndzeɗa á palle-aatare, yá tapán ba seke áte ya. Sakwa máki mbeɗaambeɗa palle-aatare á dem haypa wá, á wiwa jipu ba seke áte ya. 30Daaci máki yá gálá ire wá, yá galaná áte názena ni á márá ɓaakire á payɗa-aaruwa. 31Dadaamiya Eddeŋara ge Yaakadada Yaisu wá, diyaadiya jirire-aaruwa baɗemme. Galaumigálá ba ŋane ma vaatara keni. 32Aŋkwa zlaɓe ádaliye zlaɗa palle ya nanaa ya am Dimaska am sarte na yá áhuwa: Am sarte ŋanna wá, ndza á kwaraná Araitas larde-aatare. Slekse ƴaikke na a fanaa Araitas am Dimaska, a naba ɓazlaa sawji-aha áte we á wakyiya-aha á ukvake ge tsagwaɗitságwaɗa. 33Amá ta naba njimhe am ílila emnde a fetarfe, ta ŋguɗite áte záwá-aha, daaci ta naba velise á kya ɓiye á ukvake á sete iga a ekse. Ta fertiyaa estuwa emnde a fetarfe átuge slekse á larde ŋanna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\