2 Kaurintus-aha 11:21

21Mbate ŋere na ŋa gakurmarge na, a magaŋeraa ba ɓaakire á hákuma á ŋere ndza! Ƴawaŋerarƴe kwaye ɓaakire á hákuma á ŋere ŋanna. Kina wá, yá ndaa elva ba seke yá an shaitaine: Ma edda-aara á gálá ire an uwe keni, iya keni yá naba gálá ire an duksa ŋanna.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More