2 Kaurintus-aha 11:26

26Zlaɓe ádaliye, am shula-aha-aaruwa, ser kwakya á magiyá palasa yawe á guwa, shanusha zlaɗa kwakya am erva á emnde a zá baráma, shanushe zlaɗa kwakya áza emnde a jeba umele, áza emnde a jeba-aaruwa keni ba estuwa. Magariyánmaga palasa am berni-aha, antara áte makwata-aha gergere, shanushe zlaɗa kwakya átira háye keni. Tá aŋkwa zlaɓe emnde na ta bantsa itare ta egdzar mama-aha á miya am fetarfire, amá ba fida. Ázetare keni shanushe zlaɗa kwakya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More