2 Kaurintus-aha 12

1Ura-ara keni ba yá eggálá tsawe ire ŋanna wá, zlaɓe yá aŋkwa átekwa, ma shagerka gálá ire keni. Kina wá, yá ndaha elva a názena a marinaa Dadaamiya, antara wahayu-aha na ya shanaa ya baɗemme. 2Aŋkwa slefetarfe umele ya disaa iya wá, ndza dánda Dadaamiya á dem mba-aara am samaya. Una yá ndaaná á ba áte ire-aaruwa. Yawe kelaawa ju ufaɗe vatena a mágava duksa ŋanna. Una ma am shene, ma ba jirire keni, diyaa ba Dadaamiya palle. 3Yá enndáhá zlaɓe ádaliye: Edda-aara ŋanna ndza dánda Dadaamiya á dem zlanna-aara. Una ma am shene, ma ba jirire keni, diyaa ba Dadaamiya palle. 4Aŋkwa elva-aha ya cenanaa am zlanna, amá á ndaaveka an elva á emndimagwaha ɗekiɗeki. Zlaɓe ádaliye ba enndáhá-aara keni an piya. 5Daaci mákí yá gálá ire wá, yá galaná áte jeba á iya ŋanna. Máki áte ire-aaruwa na náwa iya na wá, yá gáleka ire ɗekiɗeki. Má uneka maa, yá gálá ire-aaruwa áte názena á márá ɓaakire á payɗa-aaruwa. 6Má wayanwáyá wá, ba iya na náwa ŋane na keni, á jeviyaaka názena ni yá galantegálá ire-aaruwa átekwa. Yá gevka seke ura an shaitaine, aɗaba yá de gáleka ire am fida ba dey. Amá yá maŋka una, yá kuva a kariteka emnde kwakya aɗaba gálá ire na ta cenanaa itare am mbuwe-aaruwa. Amá yá kátá emnde tá fá zherwe áte ya aɗaba názena ta nanaa itare am nja-aaruwa, antara jirire na ta cenanaa ázerwa baɗemme. 7Ma andze yá naba demda am kuravire ƴaikke aɗaba názena ya nanaa ya am mba á Dadaamiya. Amá Dadaamiya a naba magaa pute á kya erva an Shaitaine wá, ya shaa lapikere umele wá, ba seke tá wawiya á ba an sera am vuwa, á wiwa jipu. Ba kelaa má tsetse lapikere-aaruwa ŋanna wá, yá maga ba palasa. Aɗaba una ŋanna, ɓaaka kurávire ázerwa. 8Ya magaa maduwa ser keƴe ádeza Yaakadada, geni a halisehále lapikere ŋanna am vuwa, 9amá a ŋwiyante, a ba ŋane: «Yá magaká ŋgurna ba ge eɓɓásha-aara. Aɗaba má ɓaaka payɗa á ura, hákuma-aaruwa á máráva kwakya am edda-aara.» Daaci kina wá, emtake ervauŋɗe-aaruwa jipu, yá gálá ire áte ɓaakire á payɗa-aaruwa, a njinja ba hákuma á Yaakadada am ya. 10Aɗaba una ŋanna, am ɓaakire á payɗa-aaruwa ŋanna, amá ervauŋɗe-aaruwa ba seke nama. Ma tá zlazlizlázle emnde, ma tá fá zlaɗa-ara áte ya, ma a shiyaa lámare-ara, ma yá maga palasa á uwe keni, ɓaaka lambe-aaruwa ɗekiɗeki. Diyandiya ganakini a shiyaa zlaɗa ŋanna aɗaba zhera á Almasiihu. Aɗaba am sarte na ni ɓaaka ndzeɗa am ya ɗekiɗeki na wá, yá shá ndzeɗa á jirire keni á ba am sarte ŋanna. 11Ya tsakese elva ba seke ura an shaitaine, amá kwa maganaa ba kure. Aɗaba ma andze kwá maganá kure seydire áte ya, tara hyainephye ura, an hyainepka ura keni. Ma hyainepka ura keni wá, jaŋerammeka an male-aha á kure ŋanna ta bantsa itare ta emnde a ɓela na. 12Aɗaba uwe, am sarte na yá am ekse á kure wá, ndza fanefa ervauŋɗe jipu, Dadaamiya keni maganaamaga najipu-aha gergere á kya erva an ya, marsemáre ba parákke ganakini ya sleɓela á ba an jirire. 13Emtu aŋkwa shagerire na ya magaterán ge emnde umele, kwalanevkwále ge magakurán ge kure emtu? Ɓaaka ɗekiɗeki, kure keni ƴanakuraaka ya. Duksa palle maganka ázekure wá, fanakurarka pelá mbera-aaruwa. Daaci yá an badza ba iya, ƴawiyarƴe haypa-aaruwa! 14Kina wá, magannaamága niya a dezekure ge keƴire. Amá wá, yá de fakurarka pelá mbera-aaruwa. Tatayanka ya shuŋgu á kure, iya yá kátá ervauŋɗe á kure. Egdzara wá, tá gelaná itare ka emnde a há, amá tá gelaterá emnde a há itare. 15Iya wá, yá wavakuruwave an ndzeɗa-aaruwa baɗemme; ma ya keɗaa nalmane-aaruwa antara ire-aaruwa baɗemme aɗaba kure keni ba emtake. Emtu watse kwá gulanaagulá wáyáva á kure áte iya aɗaba wayanakurwáyá kwakya emtu? 16Náwa baɗemmire á miya diyamidiya ganakini ndavanakuruka mbera-aaruwa. Ay labára zlaɓe, ta bantsa emnde umele á kure: Sleƴaimƴaime Paul, a zu shuŋgu á miya á ba an zlerma. 17Ya zlermákuraa estara? Ta de zlermakuraa emnde na ya ɓelateraa ya ádezekure na emtu? Puwaupuwa sawari am ire á kure ba shagera. 18Tara Titus tá antara egdza emmemiya umele na ba kure keni diyakurdiya, ya ɓelateraa ya ádezekure na wá, ta de zlermuwa itare duksa á kure emtu? Tamanka una ɗekiɗeki. Ŋere antara Titus wá, ŋa ba palle am slera á ŋere, eŋkale á ŋere keni ba palle. 19Bawánka zlaɓe a ba kure, ŋá kátá lya ire á ŋere an elva na ŋá tsakaná ŋere kinekineka na. Ŋa emnde á Almasiihu wá, estuweka. Elva na ŋá tsakaná ákatafke á Dadaamiya. An elva ŋanna ŋá tsakaná ŋere baɗemme na wá, ŋá kátá ba farfe á kure am elva á Dadaamiya, egdzar mama-aha-aaruwa. 20Lyawa-aaruwa kina wá, yá kuva ba ni bi watse yá de berakurka áte una yá kataná ya. Daaci kure keni kwá de hayiika am nja-aaruwa. Á njeka ervauŋɗe-aaruwa, yá dzámá bi watse yá de berakurá am dágaldagala, kwá aŋkwa á shelha am dágave á kure, kwá aŋkwa á maga ervauŋɗe, gergere ye á kure baɗemme, kwá aŋkwa á zlazlava, kwá aŋkwa á za vuwa á emnde, kwá aŋkwa á maga kurávire, baɗemme á duksa á ba an wesha. 21Yá an lyawa jipu, yá kuva bi má danduwa ádezekure, kwá de fiyemfa am zherwe ƴaikke á katafke á Dadaamiya-aaruwa. Yá an lyawa jipu, yá dzámá bi watse yá bera emnde á kure kwakya mbaɗarmbáɗá á dem haypa, amá eptsarka am tuba, zlaɓe tá maga ba názu zlayeka ɗekiɗeki, tá maga ba dákárire, antara zawarire-aatare. Máki ya de berakur estuwa wá, watse yá kyuwa jipu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\