2 Kaurintus-aha 13:10

10Wakita ŋanna yá aŋkwa á puwakurtá ya kina, ya ƴiƴiye an kure na wá, ba geni kwá eptseptsa am tuba, daaci yá de valakurarka mázla-aara. Hákuma wá, viteva Dadaamiya áte kure. Amá wá, a vite hákuma ŋanna ge zaɗakurzáɗeka, a vite ge dákurá á de katafke an ŋane.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More