2 Kaurintus-aha 13:2

2Am sarte na ya dezekure ge buwire keni, ndza ya fater elva-aaruwa palle ge emnde ŋanna kwásau ƴaránka maga haypa na, ya ndaater ge emnde umele keni baɗemme. Kina ya ƴiƴiye an kure keni, yá aŋkwa á ndaakurndáhá zlaɓe ádaliye ba parakke: Má watse danemda ya wá, watse ɓaaka zatervaare ge emnde ŋanna ɗekiɗeki.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More