2 Kaurintus-aha 13:4

4Am sarte na ta zleŋelanaa áte dzaŋgala wá, ba jirire ndza ɓaaka payɗa-aara. Amá an hákuma á Dadaamiya wá, á ba an shifa-aara. Ay degiya, ŋere antara ŋane gaŋerevge ba palle. Daaci ŋere an ire á ŋere wá, ɓaaka payɗa á ŋere. Amá ma watse daŋeremda ádezekure wá, watse kwá de nanna hákuma á Dadaamiya an ŋere, am slera na ŋá de maganá ŋere am dágave á kure. Aɗaba gaŋerevka an ire á ŋere, aŋkwa Almasiihu antara ŋere.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More