2 Kaurintus-aha 4

1A zamivaare ba Dadaamiya lauktu a famiyar slera ŋanna. Aɗaba una ŋanna ŋa ba dzaŋdzaŋe am slera ŋanna. 2Diyamidiya miya wá, mí feka erva á miya á dem slera na tá maganá emnde an sheɓe, duksa á zherwe ba dey na. Mí zlermeka emnde, mí feka fida á dem elva á Dadaamiya keni. Ŋere wá, ŋá vaterte ba jirire á Dadaamiya parakke ge emnde. Názena ni aŋkwa á tataya jirire á Dadaamiya wá, ŋane á diyeddiye jirire á ŋere. 3Labáre á higa na ŋa sanaa ŋere na, tá cenanka emnde umele ɗekiɗeki, ba seke an fáɗá eŋkale-aatare. Amá tá cenánka ba emnde na tá an keɗa na. 4Itare wá, aŋkwa á piyatertá Shaitaine, ŋane slemándzawe na á kwárá duniya na. Á piyaterte ganakini a naránka parakkire ƴaikke na á maraná elva a Yaisu Almasiihu á dete itare. Parakkire ŋanna aŋkwa á márá Yaisu Almasiihu am ƴaikkire-aara. Máki ura a naa ŋane, a naa ba Dadaamiya. 5Ŋá ɓálá elva á ire á ŋerka, ŋá ɓálá elva a Yaisu Almasiihu, geni ba ŋane una Yaakadada arge emnde baɗemme. Ŋere wá, ŋa ba emnde a slera á kure ge melakurumele, aɗaba ŋa emnde a ɗába Yaisu. 6Werre am fakta wá, a baa Dadaamiya: A gevge parakkire, á mbe am tabeɗammire. Kina keni ba Dadaamiya ŋanna una á márá parakkire-aara á sem ervauŋɗe-aha á ŋere. Á maraŋerá ƴaikkire á Dadaamiya na aŋkwa á mbe áte wafke á Almasiihu. 7Ŋere wá, ŋa ba seke gahe-aha na ta nderanaa an haha, amá wá, ŋá an rezegire ƴaikke na a vaŋertaa Dadaamiya na am ŋere. Tá disá áte una ŋanna emnde, ganakini hákuma ƴaikke na ŋa shanaa ŋere ge mága slera á Dadaamiya na wá, hákuma á ŋereka, náza á Dadaamiya. 8Tá aŋkwa á ɓecaŋerɓeca an zlaɗa-aha gergere, amá zlaraŋeraaka baɗemme. Ma a weshetaa estara ire á ŋere keni, ŋá á ba an táma á ŋere am ervauŋɗe. 9Emnde tá aŋkwa á shaŋeru zlaɗa jipu, amá ƴáŋeraaka Dadaamiya. Tá magaŋerá palása am haha, amá ŋere ŋá emtseka. 10Kelaazare emnde tá tataya ba ceɓá shifa á ŋere seke una ndza ta jaa Yaisu Almasiihu, amá náwa ba nja ŋere an shifa. Tá diyeddiye á ba áte una ŋanna geni Yaisu á ba an shifa-aara. 11Ŋere emnde na zlaɓe ŋá an shifa am duniya na wá, ba kelaazare tá tsagwaɗaŋertsagwaɗa ge ceɓaŋerceɓa, aɗaba ŋa emnde a ɗába Yaisu Almasiihu. Amá náwa ba njá á ŋere an shifa, ŋá an vuwa a laakire na á shekwaaka na. Tá diyeddiye á ba áte una ŋanna geni á ba an shifa-aara Yaisu. 12Amaana elva ŋanna wá, áte vuwa á ŋere wá, aŋkwa á wava ba emtsa, emtsa seke náza á Yaisu. Amá am kure wá, á maga slera ba shifa áŋwaslire na kwa shanaa ázeŋárá na. 13Aŋkwa elva am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: «Fantarfe áte Dadaamiya. Aɗaba una ŋanna yá aŋkwa á ɓálá elva-aara.» Daaci ba duksa palle ge ŋere keni, ŋere keni shaŋeránsha fetarfire áte Dadaamiya; aɗaba una ŋanna ŋá aŋkwa á ɓálá elva-aara. 14Diyamidiya ganakini edda una a tsante Yaakadada Yaisu am fáyá na wá, watse á tsamitetse miya keni, á kya erva an Yaisu. Baɗemme á miya watse á damiyá á ba átirpalle á de katafke-aara. 15Baɗemme á duksa-aha ŋanna aŋkwa á maganá Dadaamiya na wá, á maganá aɗaba ba kure, ge melakurumele, geni emnde kwakya a sharánsha ŋgurna-aara. Tá de hwiya estuwa emnde a slafanaa we ge Dadaamiya, emnde a gálá zhera-aara. 16Aɗaba una ŋanna, ŋa ba dzaŋdzaŋe. Diyaŋerdiya tsa geni aŋkwa á far ba gulá ndzeɗa á ŋere ba kelaazare, amá am ervauŋɗe á ŋere wá, ŋa emnde dzaŋdzaŋe jipu. Aɗaba Dadaamiya aŋkwa á faŋerem ndzeɗa am vuwa. 17Zlaɗa wá, ŋá aŋkwa á essha, amá watse á zlauzle. Aŋkwa ƴaikkire ŋá de sháná ŋere aɗaba zlaɗa ŋanna. Ƴaikkire ŋanna keni watse ɓaaka zle-aara, jauje ge duksa baɗemme. Máki yehaŋerteyeha una ŋanna, ŋá zhárá zlaɗa á ŋere kina hyapka ba názára keni. 18Aɗaba eŋkale á ŋere áte duksa na á naaná ice ka, amá áte názena á nánka ice á urimagwe. Aɗaba baɗemme á názena á naaná ice á urimagwe watse á zle. Duksa-aha na ni á zleka ɗekiɗeki wá, tá zharaná an ice ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\