2 Kaurintus-aha 4:11

11Ŋere emnde na zlaɓe ŋá an shifa am duniya na wá, ba kelaazare tá tsagwaɗaŋertsagwaɗa ge ceɓaŋerceɓa, aɗaba ŋa emnde a ɗába Yaisu Almasiihu. Amá náwa ba njá á ŋere an shifa, ŋá an vuwa a laakire na á shekwaaka na. Tá diyeddiye á ba áte una ŋanna geni á ba an shifa-aara Yaisu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More