2 Kaurintus-aha 4:18

18Aɗaba eŋkale á ŋere áte duksa na á naaná ice ka, amá áte názena á nánka ice á urimagwe. Aɗaba baɗemme á názena á naaná ice á urimagwe watse á zle. Duksa-aha na ni á zleka ɗekiɗeki wá, tá zharaná an ice ka.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More