2 Kaurintus-aha 4:2

2Diyamidiya miya wá, mí feka erva á miya á dem slera na tá maganá emnde an sheɓe, duksa á zherwe ba dey na. Mí zlermeka emnde, mí feka fida á dem elva á Dadaamiya keni. Ŋere wá, ŋá vaterte ba jirire á Dadaamiya parakke ge emnde. Názena ni aŋkwa á tataya jirire á Dadaamiya wá, ŋane á diyeddiye jirire á ŋere.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More