2 Kaurintus-aha 4:7

7Ŋere wá, ŋa ba seke gahe-aha na ta nderanaa an haha, amá wá, ŋá an rezegire ƴaikke na a vaŋertaa Dadaamiya na am ŋere. Tá disá áte una ŋanna emnde, ganakini hákuma ƴaikke na ŋa shanaa ŋere ge mága slera á Dadaamiya na wá, hákuma á ŋereka, náza á Dadaamiya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More