2 Yuhanna 1

1Náwa yá puwaktá ba iya wakita na, ya slesawari am dágave á emnde a ɗaba Yaisu. Yá puwakte ge ekka mukse na a eksaksaa Dadaamiya na, antara egdzara á ŋa na wayanaterwáyá á ba an jirire na. Sey yá wayákurá ba iya palleka, antara emnde na diyardiya jirire baɗemme wayarakurwáyá. 2Wayanakurwáyá jipu, aɗaba jirire á elva á Dadaamiya ŋanna aŋkwa am miya, á njá am miya dem ba ge ɗekiɗeki. 3Tara Eddemiya Dadaamiya, antara Egdza-aara Yaisu Almasiihu, a njarinja antara miya ma emnde na wayamiyaavewáya an wáyáva jirire, ira má aŋkwa maga jirire á Dadaamiya na. A magaraminaamaga ŋgurna, a zaramivaareze, a varamiteva ba itare hairire. 4Higantehiga jipu, aɗaba cenanáncena ganakini tá aŋkwa emnde na ɗabarteɗaba jirire am dagave á kure, tá aŋkwa á maga názena a baminaa Eddemiya Dadaamiya am shairiya-aha-aara na. 5Daaci kina wá, yá ŋalakŋále kwa emmaye-aaruwa dzagwale geni mi wayaavewáye ba shagera. Una ŋanna yá aŋkwa puwakta ya na keni gevka shairiya á Dadaamiya a jaare áŋwaslire ndza cenakuránka, amá ba elva na mi cenán kwaye am fakta-aara na. 6Wáyáva ŋanna wá, amaana: mi fansaare ba ge shairiya á Dadaamiya. Shairiya á Dadaamiya ŋanna keni ba una mi cenán kwaye am fakta-aara na. A ba ŋane: Wayawaavewáye antara emnde umele. 7Ya bakurnaa aɗaba uwe? Aɗaba kwakya emnde a keɗa ura áte uŋŋule a jirire jarsaareje, hyairemhye am duniya baɗemme. Itare wayarka ɗekiɗeki cena samsa Yaisu Almasiihu á sem duniya, a se gev urimagwe. Ura estuwa, slekeɗa emnde áte barama a jirire, daaci ba ŋane una kelaade á Yaisu Almasiihu. 8Aɗaba una ŋanna, faufa hyema áte ire á kure, geni keɗawanaaka námpire á slera á kure, amá kwá de lyevaalya láɗá na Dadaamiya a fakur ge kure. 9Ma ware una ɗabaaka elva na a kwaramisaa Almasiihu, ŋane a ɗabete umele wá, Dadaamiya ɓaaka am ŋane. Amá edda una ɗabeteɗaba elva á Almasiihu ŋanna, ŋane wá, tara Eddemiya Dadaamiya, tá antara Egdza-aara tá aŋkwa antara ŋane. 10Aɗaba una ŋanna, máki samsa ura á sem mba á kure, amá á kwaraterse duksa ge emnde gergere antara náza á Almasiihu wá, lyiyauka edda-aara á mba á kure, ba use keni gawanka. 11Aɗaba ma a lyiyanaa ware, ma a gan ba use keni, shagerkire á názena á maganá ŋane na, ta buwa am huɗe-aara antara edda-aara. 12Aŋkwa elva-aha-aaruwa ba kwakya yá kátá bakuránba, amá keni wayanka yá puwakurte una-aha ŋanna áte nalmesheri. Arge una ŋanna wá, shagera yá duwa ba iya an ire-aaruwa á dem mba á kure, mí de ndáhá elva-aha ŋanna we-aaruwa una, we á kure keni una, lauktu mí de higetehiga ba kwakya. 13Egdzara á egdza emmeŋa mukse na a eksesaa Dadaamiya na, tá aŋkwa gakur use-aatare itare keni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\