2 Yuhanna 1:1

1Náwa yá puwaktá ba iya wakita na, ya slesawari am dágave á emnde a ɗaba Yaisu. Yá puwakte ge ekka mukse na a eksaksaa Dadaamiya na, antara egdzara á ŋa na wayanaterwáyá á ba an jirire na. Sey yá wayákurá ba iya palleka, antara emnde na diyardiya jirire baɗemme wayarakurwáyá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More