2 Piyer 1

1Wakita na yá aŋkwa á puwaná ba iya Simaun Piyer, ya nave an ya sleɓela á Yaisu Almasiihu. Yá puwakurte ge kure emnde na kwá fetaare áte Yaisu Almasiihu, shagera fetarfire á kure ba seke náza á ŋere na. Fetarfire ŋanna wá, kwa shanaa an namaari á Dadaamiya, Yaakadada keni ba ŋane, amaana Yaisu Almasiihu na ma vaatara keni á maga duksa á ba an uŋŋule-aara na. 2A magakuránmaga Dadaamiya ŋgurna ba kwakya, a vakurteva hairire keni ba estuwa, aɗaba diya á kure áte ŋane antara Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu. 3Yaisu Almasiihu wá, a kwaramisaa ba ŋane zhera á Dadaamiya na a dzeramise an sleksire-aara ge de njá antara ŋane am ƴaikkire-aara na. Estuwa, Yaisu vamiteva názena má an wedere-aara baɗemme ge njá á miya antara Dadaamiya. A vamite una ŋanna an hákuma-aara na saksage na. 4An una ŋanna wá, se vamiteva ŋane duksa-aha na an daradza jipu, a ba Dadaamiya watse á vamiteva na. Daaci shakuránsha ire á kure, kwa ɓaaka am mága dakarire na á badza emnde am duniya na, kwá njá á ba áte náza á Dadaamiya. 5Aɗaba una ŋanna, wavauwava an ndzeɗa á kure baɗemme, ganakini kwá farfe zlaɓe ádaliye zláláva a jirire ge fetarfire na kwa shanaa kure. Máki shakuránsha zláláva a jirire wá, fawarfe zlaɓe adaliye eŋkale. 6Arge eŋkale ŋanna zlaɓe ádaliye mbausembe ŋá vuwa á kure am duksa baɗemme, gawevge emnde a farvauŋɗe, ɗabauɗaba Dadaamiya an ervauŋɗe á kure palle, 7wayawaptewáyá am dagave á kure ba seke egdzar mama, marawateránmárá wayava a jirire ge emnde baɗemme. 8Daaci má kwá aŋkwa maga una-aha ŋanna baɗemme, ƴakuránka wá, diya á kure áte Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu na á de maga nampire kwakya. 9Edda una máki ɓaaka duksa-aha ŋanna ázeŋara wá, ɓaaka názu á naaná ŋane, ŋane gevge ba seke wulfe, aɗaba viyanaaviya ganakini an bárá haypa-aha na a maganaa ŋane werre áza Dadaamiya. 10Aɗaba una ŋanna egdzar mama-aha-aaruwa, kure wá, a dzerakursaa ba Dadaamiya, a ɗaakurtaa ŋane. Daaci wavauwava an ndzeɗa á kure baɗemme, ganakini kwá tsaatse á ba áte una ŋanna. Aɗaba má kwá njá áte una ŋanna wá, ɓaaka mbeɗa á kure ɗekiɗeki. 11Á de vakurtá ba una ŋanna baráma ge kure, ɓaaka shaige-aara, ge dem zlanna á Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu Slelyamilya keni ba ŋane. 12Kwaye ŋane duksa-aha ŋanna, diyandiya tsa ganakini diyakurdiya duksa-aha ŋanna baɗemme, tsakuraatse dzaŋdzaŋe am jirire na kwa shanaa kure, aley keni yá peka hare ɗekiɗeki, sey ba yá yehakuranteyeha ma vaatara keni. 13Máki zlaɓe yá á ba an shifa am duniya na wá, shagera ba yá yehakuránteyeha geni kure keni, kwá fá hyema. 14Iya wá, diyandiya ganakini sarte-aaruwa a juwaa ba cekwaaŋguɗi ŋá tegava an vuwa laakire na, ba seke una a binaa Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu. 15Aɗaba una ŋanna yá aŋkwa magakurá názu ya dzegwanaa iya baɗemme, ganakini a deska duksa-aha ŋanna am ire á kure, ma ya ɓaaka ba iya keni. 16Kure wá, ŋa kwarakurse vateneka sawa á Yaakadada Yaisu Almasiihu an ƴaikkire-aara á sem duniya. Am sarte na ŋá aŋkwa kwarakursekware, tsakaŋerakurseka elva á emndimagwaha ba dey, amá ŋa bakuraa názu ŋa naana an ice á ŋere parakke. Aɗaba ŋa naana á ba an ice á ŋere am ƴaikkire-aara. 17Am sarte na a shaa ƴaikkire áza Eddeŋara Dadaamiya, ŋere ndza ŋá aŋkwa am tate ŋanna. Ŋa cenanaa á ba an hyema á ŋere kwara á Dadaamiya an sleksire-aara, a ba ŋane: «Una na wá, Egdza-aaruwa. Baɗemme á higa-aaruwa á ba áte ŋane.» 18Ŋere ŋa cenanaa á ba an hyema á ŋere Dadaamiya á ndaha una ŋanna á sawa am samaya, am sarte na ŋa átire á wa na cuɗeɗɗe na antara ŋane. 19Daaci ŋere wá, ɓaaka shaige á ŋere áte názena ta ndaana nabi-aha werre. Kure keni, shagera ba kwá fá hyema ge cená elva á nabi-aha. Aɗaba elva-aatare gevge ba seke kárá á fanus na á mbe an vaƴiya. Magaumága una ŋanna dem sarte na má sesse terlyakwa á ireŋlya, kyaakya paazare, duksa baɗemme gevge parakke am ervauŋɗe á kure. 20Amá diyaweddiye ganakini elva á nabi-aha werre na aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya na wá, ɓaaka ura á dzegwándzegwa palanná ge ura an diya á ire-aara. 21Aɗaba baɗemme á nabi-aha ɓaaka elva na ta ndaasa ba itare an ire-aatare, amá a vatertaa Sheɗekwe Cuɗeɗɗe elva-aha ŋanna, geni tá de ɓalaná itare elva na a sawa áza Dadaamiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\