2 Piyer 1:1

1Wakita na yá aŋkwa á puwaná ba iya Simaun Piyer, ya nave an ya sleɓela á Yaisu Almasiihu. Yá puwakurte ge kure emnde na kwá fetaare áte Yaisu Almasiihu, shagera fetarfire á kure ba seke náza á ŋere na. Fetarfire ŋanna wá, kwa shanaa an namaari á Dadaamiya, Yaakadada keni ba ŋane, amaana Yaisu Almasiihu na ma vaatara keni á maga duksa á ba an uŋŋule-aara na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More