2 Taisalauniki-aha 2

1Egdzar mama-aha-aaruwa, náwa názu yá kwarakursá ya áte sarte a eptsa á Yaakadada Yaisu Almasiihu na, watse baɗemme á miya mí de jammeje ázeŋara na. Ŋá aŋkwa ŋalakurŋala, taslawa á kure, 2ma a se bakurnaa ware geni hyephye sarte á tsekwa á Yaakadada keni, kure magauka najipu-aara emtsaaɗe, gazlauka ɗekiɗeki. Una ma edda-aara a se ɓalakurse am nabiyire, ma kwa cenanaa am waazu á malum-aha, bi watse á de bánba ura umele geni ndza a puwetaa ba Paul, ɗabauka kure ɗekiɗeki. 3A keɗakuraaka ura umele ba dey sele, aɗaba vacite ŋanna á de sawka am tsekaɗɗire ba estuwa. Am sarte ŋanna, emnde kwakya watse tá de dzámka áte Dadaamiya ɗekiɗeki. Zlaɓe ádaliye keni sey má sesse edda una mándzawe hala-aara na watse tá dá ba ŋane zuŋŋwe á dem tate á shá zlaɗa á emnde a mága haypa na. 4Má sesse edda una mándzawe hala-aara ŋanna maa, watse á ganvege ire-aara ba seke Dadaamiya, watse á piyatertepiya ge emnde baɗemme geni a ƴaránƴa názu tá aŋkwa kezlán ugje na baɗemme, una ma emnde na tá aŋkwa kezlán ugje ge Dadaamiya an jirire na, ma emnde na tá kezlán ugje ge uwe keni, baɗemmire á emnde. De bá am mashidi á Dadaamiya na ƴaikke na keni, watse á naba duwa ŋane á de njá am huɗe-aara, geni emnde tá kezlán ugje ba ge ŋane palle na. 5Ábi am sarte na yá ázekure keni, ndza ya ndakurnda duksa ŋanna baɗemme. Una ŋanna dedde am ire á kure emtu? 6Amá kina wá, zlaɓe aŋkwa názu a piyetaa lámare ŋanna ge mágava kina. Kure keni diyakurdiya una ŋanna baɗemme. Estuwa, sey má hyephye sarte na a tsanaa Dadaamiya na, lauktu á de sesse edda una mándzawe hala-aara ŋanna áte parakkire. 7Aɗaba ba kina na keni, ŋane á ba átira mága emtaŋkire-aara ŋanna am ervauŋɗe á emnde kwakya, amá emnde ŋanna diyarka emtsaaɗe. Watse á sawa, amá zlaɓe kineka emtsaaɗe, sey má Dadaamiya ndansendahe ge edda una ni aŋkwa á piyantepiya na, geni a ƴanánƴa barama. 8Am iga á una ŋanna wá, daaci á de sesse ŋane. Amá á se keɗanaakeɗa Yaakadada Yaisu Almasiihu á ba an effeƴa na watse á segashe am mbuwe-aara na, má samsa ŋane an hákuma-aara á sawa am samaya. 9Sawa á edda á hala ŋanna wá, watse an hákuma á Shaitaine, á se márá nalaama-aha gergere, an najipu-aha gergere, amá watse baɗemme ba fida. 10Má samsa ŋane wá, á se maga jeli á emtaŋkire gergere ge jateraa eŋkale ge emnde na tá áte uŋŋule á keɗa na. Daaci tá de keɗa náza ba ge ɗekiɗeki, aɗaba itare kwalarevkwale ge ɗába jirire, wayarteka geni jirire á lya ura am lámare ŋanna. 11Aɗaba ƴarnaaƴa jirire á Dadaamiya na wá, Dadaamiya keni a naba magaa hákuma-aara áte itare, a heɗateraa eŋkale, ta naba fetaare áte duksa na fida ba dey. 12Kwa cenánceneka-he una baɗemme? Daaci baɗemme á emnde na ervauŋɗe-aatare ƴanaaƴa fetaare áte jirire, tá kátá mága ba emtaŋkire baɗemme na wá, tá de ŋezleka vaci shairiya. 13Ŋere wá, ma vaatara keni ŋá ƴanka slafaná we ge Dadaamiya aɗaba kure, egdzar mama-aha-aaruwa. Dadaamiya wá, wayakurwaya, ndza a dzerakurse kwaye zlaɓe am fantaufe á duksa baɗemme, geni watse á lyakurselye an hakuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. Estuwa a gakurvaa ŋane emnde-aara, aɗaba kure eksakuranteksa jirire-aara. 14Aɗaba una ŋanna Dadaamiya a ɗakurte am sarte na ŋa de ɓalakursaa labare á higa na. Daaci kure keni, watse kwá á ba an sleɗe á kure ge higa antara Yaakadada Yaisu Almasiihu am yaikkire-aara na an daradza jipu na. 15Aɗaba una ŋanna, tsawaatse ba degdege am fetarfire á kure, egdzar mama-aha-aaruwa. Ŋawanaaŋa ba shagera názu ŋa kwarakursaa ŋere na baɗemme, ma una ndza ŋa kwarakurse á ba an we, ma una ndza ŋa puwakurte áte nalmesheri keni, a seska am ire á kure ɗekiɗeki. 16Eddemiya Dadaamiya wayamiwaya. Am ŋgurna-aara a naba vamite tsekaɗɗire am ervauŋɗe názá ba ge ɗekiɗeki, aŋkwa á melamiyumele ge fete táma á miya áte ŋane. 17A fakuremfa ba ŋane palle, tá antara Yaakadada Yaisu Almasiihu tsekaɗɗire am ervauŋɗe; ma vaatara keni a varakurteva ba itare ndzeɗa ge ndáhá názu shagera, ma ge mága duksa jirire keni baɗemme.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\