2 Timaute 1

1Wakita na yá aŋkwa á puwetá ba iya Paul, ya sleɓelá á Yaisu Almasiihu. Ya sleɓela áte namaari á Dadaamiya geni yá ɓálá elva á shifa na a baa Dadaamiya á vaterteva ge emnde na má garevge palle antara Yaisu Almasiihu na. 2Yá puwakte ge ekka wakita na Timaute, ekka na gakevge ba seke egdza-aaruwa wayanak-wáyá jipu na. A magarakanaamaga tara Eddemiya Dadaamiya, antara Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu ŋgurna, a zarakvaarze, a varakteva hairire. 3Yá aŋkwa á slafaná we-aaruwa jipu ge Dadaamiya aɗaba ka. Ba Dadaamiya na yá aŋkwa á maganá slera an shaigerire á ervauŋɗe-aaruwa ba seke názá á eggye-aha-aaruwa werre na. Vaƴi vacika, ba kelaa má yá aŋkwa á maga maduwa wá, yá aŋkwa á yehaka-yeha ekka keni am huɗe-aara. 4Am sarte na ya zlálá ázekure, ekka ndza ka kyuwa á ba an yáwe á kyuwa, una ŋanna zlaɓe aŋkwa am ire-aaruwa. Wayanwáyá an ervauŋɗe-aaruwa baɗemme, ganakini yá puwetepuwa ice-aaruwa áte ka, á naatenáhá ervauŋɗe-aaruwa an higa. 5Yá aŋkwa á slafaná we-aaruwa jipu ge Dadaamiya á ba ya na wá, aɗaba diyandiya ganakini faktarfe áte Yaisu Almasiihu ba jire. Fetarfire á ŋa ba seke názá á mama-aha á ŋa tara Luwiz, antara emmeŋa Aiwnike. Kina wá, diyandiya ganakini fetarfire á ŋa keni ba seke náza-aatare. 6Aɗaba fetarfire á ŋa ŋanna wá, yá aŋkwa á yehakanteyeha zlaɓe adaliye hákuma na a vaktaa Dadaamiya ge mága slera-aara am sarte na ya puwakar erva a barka-aaruwa na. Emmága slera an hákuma ŋanna, 7gazleka ɗekiɗeki. Aɗaba Dadaamiya vamiteka sheɗekwe na á puwaná vuwa ge ura, amá Sheɗekwe na ni á vante dzaŋdzaŋire ge ura, á vante wáyávire ge ura, ira eŋkale ganakini mi ŋanaaŋa vuwa á miya. 8Aɗaba una ŋanna, maŋka lyawa ɗekiɗeki ge mága seydire á Yaakadada á miya. Ma iya na náwa yá am daŋgay aɗaba ŋane na keni, maŋka lyawa ge ba diyakidiyire. Naba eksarekse ba seke náza-aaruwa, zlaɗa na má a fakaara Dadaamiya aɗaba slera á labare á higa. Emmága una ŋanna an hákuma na a vaktaa Dadaamiya na. 9Dadaamiya wá, a ɗahamitaa ba ŋane, a lyamisaa ŋane geni mi gevge emnde-aara. A magamiyaa una ŋanna aɗaba shagerire á slera á miya ka, a magamiyaa ba ŋgurna-aara, a wayetaa ba ervauŋɗe-aara. A magamiyaa ŋgurna ŋanna kwaye am fakta á duksa baɗemme á kya erva an Yaisu Almasiihu. 10Amá kina wá, Dadaamiya marsemáre ŋgurna-aara ŋanna ba parakke mazla-aara an sawa á Yaisu Almasiihu Slelyamilya. A se keɗanaa ŋane hákuma á emtsa, a marese ganakini má lyamivalya labáre á higa wá, mi shansha shifa na á zleka na. 11Iya wá, Dadaamiya a give sleɓela á Yaisu Almasiihu ŋanna ɗeme, geni yá ɓalaterá labáre á higa ŋanna ge emnde, antara geni yá kwaratersekwáre. 12Kina yá am zlaɗa aɗaba ba una ŋanna. Amá ɓaaka lámbe-aaruwa ɗekiɗeki, aɗaba diyandiya edda una ya fetaara ya áte ŋane. Ɓaaka shaige-aaruwa ɗekiɗeki, diyandiya ganakini ŋane á dzegwándzegwa fanu hyema ge duksa ŋanna a ƴinaa am erva na, dem vaci zla á duniya. 13Ekka keni ndaaternda ka ba elva a jirire na ya ndakndaa na ge emnde an wáyávire, ká ámbera á fetarfe am ervauŋɗe á ŋa. Hákuma á emmága una ŋanna wá, mi shanaa á ba áza Yaisu Almasiihu. 14Fanufe hyema ba shagera ge labáre á higa na Dadaamiya a ƴanaa am erva á ŋa na. Fanufe hyema an hákuma na a vaktaa Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na aŋkwa á njá am miya na. 15Baɗemme á emnde á Dadaamiya na tá am haha á Aziya ƴariyaaƴa, diyakdiya ba ka keni una ŋanna. Antara ba tara Figailus antara Hairmauzhaine keni tá á ba am emnde ŋanna. 16Amá Aunaizifaur wá, yá aŋkwa á ƴekanu barka á Yaakadada ge ŋane, antara emnde na tá am huɗe á há-aara baɗemme. Aɗaba ŋane a ekhyiyaa ervauŋɗe ba kelaazare, magaaka lyawa ɗekiɗeki ge ndavindáva, yá am daŋgay tsa. 17Am sarte na samsa ŋane á sem Rauma, a tatayiyaa an eŋkale-aara baɗemme, a naba se beribera am tate na yá amkwa. 18Ŋane keni a ƴánka Yaakadada. Kwakyire á slera na a maginaa ŋane am Aifaisus wá, ba ka keni diyakdiya. Sey watse á pelansepela Yaakadada vaci tsafaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\