2 Timaute 2

1Daaci ekka wá, eccena názena yá bakaná ya egdza-aaruwa: Ƴánƴa a ndzeɗaktendzeɗa ba Yaisu Almasiihu an ŋgurna na a magaminaa ŋane aɗaba gamiyevge palle antara ŋane na. 2Elva na ka cenanaa ázerwa, ya ɓalanaa á katafke á zlamaakelaawa na wá, ekka keni vaterteva ge emnde a jirire na ni watse tá dzegwándzegwa kwaraterse ge emnde umele keni. 3Zlaɗa na má a fakaara Dadaamiya aɗaba zhera á Yaisu Almasiihu wá, naba ekserekse, gevge sawji á jirire, sawji á Yaisu Almasiihu. 4Sawji á jirire wá, má á kátá háyá áza male-aatare, á duka á dem elva á emnde a ekse ɗekiɗeki. 5Ba duksa palle ge emnde a zhagade ganakini á de icaná ware ire. Diyeddiye geni máki edda-aara magaaka názena ta kwaratersekwáre ge maganaa am zhagade-aatare, ŋane á shánka duksa na ni tá vaterte ge emnde na ta icanaa itare ire. 6Zlaɓe ádaliye, sleherɗa na ni aŋkwa á herɗaná fe ge zanwe-aara wá, zlaya á lyevaalya ba ŋane zuŋŋwe dza á ŋgeɗepa-aara am duksa na ta halanaa am fe ŋanna. 7Eppuwa sawari am ire á ŋa áte elva-aha ŋanna ya tsakanaa ya na, a melakumela Yaakadada am huɗe-aara ganakini ká diyeddiye baɗemme. 8Yeheteyeha Yaisu Almasiihu na a naba tsetaa am faya, ŋane ndza wulfe á Dawuda na. Kwaya ŋane názu ni ya beranaa ya am labáre á higa na yá aŋkwa ɓalaná ya na. 9Yá aŋkwa shá zlaɗa kina, náwa ta se ŋguɗiyaa am daŋgay keni, aɗaba ba una ŋanna palle. Ta give ba seke ya gu duksa mándzawe. Amá ta dzegwánka ŋguɗa elva á Dadaamiya, ŋane á zlala á ba á de katafke. 10Aɗaba una ŋanna, ma vaatara keni yá ɓáshá ba zlaɗa ŋanna. Yá ɓashaná aɗaba emnde na tá an dzera áza Dadaamiya na, geni itare keni a sharánsha lya shifa-aatare áza Yaisu Almasiihu, a sharánsha de nja antara ŋane am ƴaikkire-aara. 11Náwa elva a jirire zlaɓe ádaliye yá bakaná ya: Máki emtsamimtsa kerɗe antara ŋane, ge tse keni, watse mí tsetse zlaɓe ádaliye an shifa antara ŋane. 12Máki mí ɓasha zlaɗa wá, watse mí de nja ba kerɗe am ƴaikkire-aara keni. Amá máki ƴaminaaƴa ŋane wá, ŋane keni watse á de ƴamiyaaƴa. 13Ma mi eptsantaa miya elva ge ɗaba ŋane keni, ŋane á eptseka elva-aara na a ndaasa áte miya na ɗekiɗeki, ŋane á taa badzanveka elva-aara. 14Yehateranteyeha elva-aha ŋanna ya bakanaa ya na ge emnde a fetarfe, faterfa magiya ba shagera á katafke á Dadaamiya, geni a magarka gájáwe am elva. Aɗaba gájáwe wá, á melanuka ge ura ɗekiɗeki, baira á badza emnde a eccena-aara. 15Ekka wá, tsaatse ba shagera áte una á kataná Dadaamiya. Gevge sleslera á jirire na á maŋka zherwe am slera-aara ɗekiɗeki na. Bateránba elva a jirire na ge emnde an uŋŋule-aara. 16Amá gájáwe wá, ekka feka we á ŋa á dem huɗe-aara, aɗaba ɓaaka nampire-aara, wayaaka Dadaamiya. Emnde a mága una ŋanna ta far ba bádza an Dadaamiya. 17Itare ka palle, elva-aatare ŋanna á far ba za sleɗe, ba seke wige na aŋkwa á hwiya na. Tara Himainaiyus, antara Filaistus wá, tá aŋkwa am emnde ŋanna. 18Itare wá, jaraaveje áte uŋŋule á jirire. Aɗaba ta bántsa itare ɓaaka tse á emnde am faya mazla-aara, dedda zamane-aara. Daaci emnde umele ƴaránƴa uŋŋule á Dadaamiya aɗaba lámare-aatare. 19Amá jirire á Dadaamiya wá, njaanja degdege ba seke ekte á bere na ni an mága shagera na, ɓaaka gejava-aara. Ta puwetaa áte ekte á bere ŋanna, a ba itare: Yaakadada diyaadiya emnde-aara. Ta puwete zlaɓe ádaliye, a ba itare: Ma a ndasaa ware parakke ganakini ŋane wá, átuge Yaakadada, a maŋka mandzawire mazla-aara. 20Am mba á emnde a berba wá, aŋkwa kazlaŋa gergere: Gahe-aha gergere antara tasa-aha gergere. Kazlaŋa ŋanna wá, umele ta maganaa an dindar antara lipela, amá umele-aha-aara wá, ta maganaa á ba an haha, antara náfa. Mága slera an kazlaŋa ŋanna keni gergere baɗemme. Kazlaŋa na an dárádza na, tá maga slera na an dárádza na an ŋane. Amá kazlaŋa na cekwa dárádza-aara na wá, tá maga slera na cekwa dárádza-aara keni an ŋane. 21Ba duksa palle ge miya keni. Edda una an bara ervauŋɗe-aara, ŋane cuɗeɗɗe am shagerkire ŋanna yá aŋkwa á ndahaná ya na wá, ŋane an fa giraara áza Dadaamiya ba seke kazlaŋa na an dárádza na, ge maganaa slera á jirire ma vaatara keni. Aɗaba ŋane a ƴanaa ire-aara baɗemme ge Yaakadada-aara. 22Aɗaba una ŋanna, ekka wá, kumeka názena tá kumaná dawale-aha umele an ervauŋɗe-aatare baɗemme na, njeka antara jeba á emnde ŋanna ɗekiɗeki. Ekka wá, emmága ba jirire an ervauŋɗe á ŋa palle, fetarfe an ervauŋɗe á ŋa palle, emmága wáyávire, njawinja lapiya antara emnde na an bárá ervauŋɗe-aatare, tá aŋkwa á ŋala Yaakadada. 23Amá máki tá gá jawe am fida ba dey emnde, bi tá gá jawe arge náza laakire ba dey, duka á dem huɗe-aara ɗekiɗeki. Aɗaba diyakdiya geni á sa ba dágala. 24Sleslera á Yaakadada wá, á zlayánka dágala. Ŋane wá, shagera a gevge slefaterá ervauŋɗe ge emnde baɗemme, slekwaraterse duksa an uŋŋule-aara, slekemaare áza emnde baɗemme. 25Ŋane wá, a kwaratersekwáre duksa an shagerire á ervauŋɗe ge emnde na tá nyanya elva-aara na keni, ámbane watse Dadaamiya á magateránmaga ŋgurna, tá de diyeddiye jirire, tá de maga tuba. 26Daaci estuwa, watse tá diyeddiye názu am shifa-aatare, watse tá sesse am zlegde na a tsagwaɗatervaa Shaitaine, ma uwe keni tá maganá á ba áte náza-aara na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\