2 Timaute 4

1Náwa názu yá ndaaka ya aɗaba Dadaamiya, antara aɗaba Yaisu Almasiihu na watse á kyáná ŋane shairiya á emnde a faya, antara náza á emnde na tá an shifa baɗemme na. Yaisu wá, ba jirire watse á sawa, á se maga sleksire-aara. Yá aŋkwa á ndaaka aɗaba una ŋanna: 2Ekka wá, ndaternda ka ba elva á Dadaamiya ge emnde an ndzeɗa á ŋa baɗemme, a kezlaraŋka elva á ŋa ɗekiɗeki. Wayarwáyá an wayarka keni naba ndaterndaa ka, marateránmára haypa-aha-aatare ba parakke, valaterarvale ba shagera, fateremfa ndzeɗa am vuwa, kwaratersekwáre duksa á ba an farvauŋɗe. 3Emmága una ŋanna. Aɗaba aŋkwa á sawa sarte na ni watse emnde tá ceneka jirire na tá de kwaratersekwáre ɗekiɗeki. Watse hyema-aatare á kátá cena ba shagerkire na tá kataná itare, daaci watse tá jáháva á ba á deza malum-aha á fida na tá kwaraterse ba názena emtake am hyema-aatare na. Malum-aha ŋanna keni watse ta vayye jipu. 4Watse emnde tá ceneka jirire mazla-aara, watse tá jáháva á ba áza emnde a ɓálá fida ŋanna. Una ŋanna názena tá de fa hyema emnde ge eccena-aara. 5Amá ekka wá, tsaatse á ba áte slera á ŋa, eɓɓálá labáre á higa. Gevge slefarvauŋɗe am zlaɗa, maganaamaga slera na a fakaara Dadaamiya baɗemme. 6Náza-aaruwa wá, yá haraaka kwakya mazla-aara, zlauzla sarte-aaruwa, yá de gevá ba seke sadake na tá vante ge Dadaamiya na. 7Iya zlanuzle am wáva-aaruwa á ba an uŋŋule-aara am slera á Yaisu Almasiihu. Magannaamaga názena a fiyaara Dadaamiya, ganevge ba seke edda una ni a icanaa ŋane ire am zhagade, ganakini watse á de icaná ware ire. Kezlananveka fetarfire-aaruwa áte názena mi fetaare átekwa. 8Kina wá, tá aŋkwa ufiyá an laɗa na tá de tegater ge emnde a jirire vaci shairiya. Laɗa ŋanna á de vitá ba Yaakadada an erva-aara, ŋane edda á shairiya á jirire. Á de vite ge iya ka palle, amá ge emnde na ni wayaawáyá ervauŋɗe-aatare an sawa-aara baɗemme. 9Emmága watsewatsire se beribera áhuna, shekwaaka ɗekiɗeki. 10Ƴiyaaƴa Daimas zlazlálá á dem Taisalauniki, aɗaba ŋane a hayaa ba duniya na. Kairaiskais wá, ŋane a dem Galatiya. Titus a dem Dalmatiya. 11A juwa ba Lukas palle ázerwa. Má ká sawa ŋanna wá, siyánsa Markus am erva, aɗaba ŋane á meliyumele jipu am slera-aaruwa. 12Tikikus wá, ŋane ya ɓelanaa ba iya á dem Aifaisus. 13Má ká sawa wá, dedde á kya Terauwas, lyivaalya naŋgyuwe á ekhye-aaruwa ya ƴanaa am mba á Karpus, haliyantehálá antara wakita-aha-aaruwa keni aŋkwa ya ƴanaa áhuwa. Wakita-aha ŋanna, kwakya-aara yá kátá ba una-aha na ta maganaa an gwagwa na. 14Alaikzandere edda á egzla wá, magiyánmaga emtaŋkire kwakya. Duksa na a magitaa ŋane na wá, sey á de kyaná ba Dadaamiya shairiya-aara. 15Ettsufa ire á ŋa. Ekka keni á de magaktemága ba estuwa. Aɗaba ŋane ƴanaaƴa ervauŋɗe-aara elva na mi kwaratersaa miya ge emnde na. 16Vacite na ta di ge zuŋŋwire á de katafke á shairiya ganakini yá ndaasende jirire-aaruwa wá, palle á ura a tsifetse ɓaaka ɗekiɗeki, baɗemme á emnde ƴariyaaƴa. A dateránda Dadaamiya gabera. 17Amá wá, ndza aŋkwa Yaakadada antara ya, a vitaa ŋane ndzeɗa. An ndzeɗa na a vitaa ŋane, ya magaa waazu á elva-aara baɗemme á dem hyema á emnde a larde gergere. Eŋzliseŋzla Yaakadada am mbuwe á ervare. 18Ɓaaka shaige-aaruwa ɗekiɗeki, ma am lámare-ara keni á de ŋezliseŋzla Yaakadada, á diyaada ba lapilayye á dem zlanna-aara am samaya. Ƴaikkire ba náza-aara palle, dem ba ge ɗekiɗeki. Aamin. 19Gaterga use-aaruwa ge tara Akilas, antara mukse-aara Piriskila, ira emnde á Aunaizifaur. 20Airastus, ŋane aŋkwa am Kaurintus duksa-aara. Tauraufimus wá, ya ƴanaa am Milaitus aɗaba á wáná vuwa-aara. 21Emmága watsewatsire ganakini ká saasa á sehuna lauktu á sawa sarte á ekhye. Tá aŋkwa á gak use-aatare tara Aiwbulus, Pudais, Linus, Kalawdiya, antara egdzar mama-aha á miya emnde a fetarfe na tá áhuna baɗemme. 22A njiinja Yaakadada antara ka. A magakuránmaga Dadaamiya ŋgurna ma ge ware á kure keni baɗemme.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\