2 Timaute 4:1

1Náwa názu yá ndaaka ya aɗaba Dadaamiya, antara aɗaba Yaisu Almasiihu na watse á kyáná ŋane shairiya á emnde a faya, antara náza á emnde na tá an shifa baɗemme na. Yaisu wá, ba jirire watse á sawa, á se maga sleksire-aara. Yá aŋkwa á ndaaka aɗaba una ŋanna:

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More