3 Yuhanna 1

1Náwa yá aŋkwa puwakta ba iya wakita na Gayus; ya slesawari am dágave á emnde a ɗaba Yaisu. Yá puwakte ge ekka, ka edda una wayanak-wáyá á ba an jirire na. 2Slakate-aaruwa, yá aŋkwa ƴekakuƴeke, geni baɗemme á duksa-aha na ká maganá ka a gevge shagera ge ekka, antara ká njinja an lapiyire. Ervauŋɗe á ŋa wá, diyandiya shagera áza Dadaamiya. 3Á higa ervauŋɗe-aaruwa jipu, aɗaba kwakya egdzar mama-aha á miya saremsa á sehuna wá, ta se biya geni ká aŋkwa maga jirire an ervauŋɗe á ŋa palle. Diyandiya tsawe geni ká magan ba estuwa ŋanna an shifa á ŋa baɗemme. 4Má cenanáncena geni egdzara-aaruwa ɗabarteɗaba jirire á Dadaamiya wá, ya higa jipu. Higa-aaruwa ŋanna keni á jauje ge una yá higa arge ma uwe keni am duniya. 5Slakate-aaruwa, ka slemággwe jipu am názena ká maganá ka ge melateru ge egdzar mama-aha á miya, ma ta wayve-aha keni. 6Ta se magaa seydire á katafke á emnde a fetarfe áhuna áte wáyáva á ŋa, geni magakateránmaga maggwire kwakya. Yá aŋkwa ŋalakŋála geni ká emmága ba estuwa ge melateru ge jeba á emnde ŋanna am shula-aha-aatare, áte una ni á de hayánháya Dadaamiya na. 7Shula-aatare ŋanna wá, ba ge slera á Yaisu Almasiihu, ba uwe keni lyiyarka ɗekiɗeki am erva á emnde na ɗabarka Yaisu Almasiihu má tá kátá melaterumele an ŋane. 8Aɗaba una ŋanna, miya emnde a fetarfe wá, shagera jipu geni mí melaterumele ge jeba á emnde ŋanna seke itare na, geni mí gevge palle antara itare am slera na tá aŋkwa maganá itare ge ɓálese jirire. 9Náwa ya puwaterte nalmesheri ge aiklaisiya-aha á ŋa, amá Diyautairaifais ŋane edda una á kátá geva male arge itare, lyiyaaka elva-aaruwa ŋanna ɗekiɗeki. 10Aɗaba una ŋanna, má watse danemda ya, yá de palakanaapálá emtaŋkire na a maganaa ŋane; ba seke elva a laakire, antara fida-aha na a tsakanaa ŋana á dete iya na. Baira á tsaaka á ba an una ŋanna: Ba emnde a fetarfe na ta wayve-aha am mba-aara keni, lyiyaterka. Ba emnde na tá kátá lyiyaterlyiya na keni, a naba piyatertehe, á kátá bakaterbáká am aiklaisiya. 11Slakate-aaruwa, ɗabeka sera á emnde na shagerka mága-aatare, sey ká maga ba názena shagera na. Aɗaba ba edda una á maga duksa shagera na una gevge egdza á Dadaamiya, amá edda una á de ba katafke an mága duksa shagerka wá, ŋane zlaɓe diyaaka Dadaamiya. 12Amá Daimaitriyus wá, baɗemme á emnde tá gálá ba ŋane, geni ŋane á maga duksa shagera. Baira elva á Dadaamiya na á ɓalaná ŋane na keni, á maraterá ba una ge emnde, geni ŋane wá, á maga duksa shagera. Ŋere keni ŋá ndáha ba názena ni shagera na á dete ŋane, geni ŋane ŋanna wá, slejirire. Ba ekka keni diyakdiya ganakini elva-aha na ŋá ndaasá ŋere na, baɗemme ba jirire. 13Kwakya elva-aha-aaruwa na yá kátá bakánba na, amá wayanka yá puwakte elva-aha ŋanna an narkálam. 14Yá tama dezeŋa ba herzhe na, daaci mí ndáhá elva-aha ŋanna antara ka, we-aaruwa una, we á ŋa keni una. 15A vakteva Dadaamiya hairire. Baɗemme á slakate-aha á ŋa na tá áhuna tá aŋkwa gak use-aatare. Gaterga use á ŋere ge slakate-aha á ŋere keni an palpalire-aatare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\