Slera-aha 1

1Ámbarka á ŋa Tiyaufilus: Náwa názu yá puwaktá ya áte elva a Yaisu: Am wakita na ndza ya puwakte zuŋŋwe na keni ndza ya ndakndaha baɗemme, názu ndza a maganaa ŋane, antara názu ndza a kwaratersaa ŋane ge emnde, fetaufe á slera-aha-aara, 2dem vacite na a eksante ge Dadaamiya á dem samaya. Am sarte na zlaɓe zlalaaka á dem samaya na wá, a kwaraterse názu watse tá de maganá itare baɗemme ge emnde a ɓela-aara. A kwaraterse an hakuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 3A marateraa ire-aara ser kwakya, geni a diyareddiye ba shagera ganakini ŋane an shifa ba jirire; háre kul ufaɗe á kwaraterse elva áte kwárá á Dadaamiya. 4Vacite umele tá arge náza za wá, a ba ŋane á elvan ge itare: «Njawinja á ba áhuna am Urusaliima, ufawufa názena a ba Edderwa watse á de vakurteva ya ndakurndaa na. 5Aɗaba Yuhanna wá, ŋane a magateraa baptisma ge emnde an yawe, amá kure wá, á de haraaka kwakya watse tá magakurá baptisma an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe.» 6Daaci ta jamme ge pukura-aha átevege ŋane, ta ndavanuhe: «Watse ká tsatsaná á ba am sarte ŋanna emtu sleksire á Iserayiila Yaakadada?» 7A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «A tsanaa ba Edderwa palle an hakuma-aara zamane-aha, antara sarte-aha ŋanna, slera á kure-ka ge dise una. 8Kure wá, watse kwá shá hakuma áza Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na á de vakurtá Dadaamiya na, kwá de maga seydire an zhera-aaruwa am Urusaliima áhuna, am huɗe á Yahudiya baɗemme, am Samariya, dem huɗe á duniya baɗemme.» 9Ba a ndaase una ŋanna Yaisu wá, a naba tsetehe á dem samaya á ba áte ice-aatare, a sheɓanvehe ge kumba. 10Áma itare zlaɓe tá zhara ba ice á dem samaya. Daaci ta naba jesaarehe ge zala buwa, tá am naŋgyuwe dzayye á katafke-aatare ba estuwa, 11a ba itare tá elvan ge itare: «Ekkure emnde a Galili na labára kwa tsatsehe estuwa, kwá zhara ice á dem samaya na? Yaisu ŋanna kwá zharaná kure a ƴakurhe na wá, watse á eptsa zlaɓe ádaliye ba seke una kwá aŋkwa zharaná kure á zlala á dem samaya na.» 12Daaci ta naba tsekwehe ge pukura-aha áte egdza wa ŋanna tá ɗaháná an Wa Anyaranyara na, ta naba eptsa-aatare á sem Urusaliima. Wa ŋanna ƴiƴiyeka ɗekiɗeki, dágave-aatare á jauka am kilaumaiter palle antara Urusaliima. 13Ba saraasa am Urusaliima maa, ta ɗálá á ba á dem bere-aatare na mbarsembe nja am huɗe-aara, bere átire ge bere umele na. Náwa itare zhera-aha-aatare: Piyer, Yuhanna, Yakuba, Andere, Filip, Taumas, Bartaulauma, Mata, Yakuba egdza á Halfa, Simaun na wayaaka tá kwaráterá emnde umele na, antara Yahuda egdza á Yakuba, itare una ta emnde a ɓela, 14antara tara Maari emmeŋara ge Yaisu, ira egdzar mama-aha-ŋára ge Yaisu, antara ŋwasha umele. Emnde ŋanna baɗemme tá aŋkwa jáháva ba kelaazare, tá aŋkwa ŋala Dadaamiya átirpalle. 15Vacite umele maa, jarammeje emnde a fetarfe tá maga deremke an kul buwa wá, a tsetehe ge Piyer, a tsaahe am dágave-aatare, 16a ba ŋane á elvan ge itare: «Ba estuwa egdzar mama-aha-aaruwa, Yahuda, ŋane keni ndza ba palle á miya, a maganaa slera ge Dadaamiya á ba am dágave á miya, amá am sarte na emnde tá kátá eksa Yaisu wá, ŋane a gev slekatafke-aatare. Elva á Yahuda wá, ndza a enndáhá Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á kya Dawuda ganakini watse á geva ŋane slekatafke á emnde a eksa Yaisu. Daaci shagera ba á sessa jirire-aara,» a ba Piyer. 18(Yahuda maa, a de shekweve fe an shuŋgu na ta vanta aɗaba haypa-aara ŋanna, amá a shaa emtsa am fe ŋanna. Duwa-aara á dem fe ŋanna, a de mbeɗehe á ba an ndzeɗa, a naba kyehe ba seke feka, a paceve ge nanje-aara. 19Baɗemme á emnde a Urusaliima diyardiya lámare ŋanna. Aɗaba una ŋanna, ta fanaa zhera á Akaildama ge fe ŋanna an elva a ekse-aatare, amaana: Fáhe á uzhe.) 20Daaci Piyer a eksetaa elva-aara zlaɓe ádaliye, a ba ŋane: «Elva á Yahuda wá, aŋkwa puwartepuwa am jabura, geni sey wulfe-aara á nyefnye ba gela. De ba á katafke keni, ɓaaka ura á fá sera am sleɗe-aara. Aŋkwa an puwa zlaɓe ádaliye geni sey á demá ba ura umele á dem kela-aara. 21«A ndahanaa wakita á Dadaamiya tsawe estuwa wá, daaci sey mi shansha ura palle á njá antara miya, mi maga seydire á tse á Yaakadada Yaisu am fáyá kerɗe. Edda-aara ŋanna keni sey mi eksana am dágave á emnde na ni ndza tá aŋkwa antara miya ba kelaazare, am sarte na má aŋkwa já ɗaba antara Yaakadada Yaisu am huɗe á larde na. Sey edda una ndza aŋkwa antara miya daga segashe á Yaisu am yawe á baptisma áza Yuhanna, dem sarte a zlálá-aara á dem samaya.» Estuwa a ba Piyer. 23Daaci ta tsatsaa zala buwa, tara Yusufa, ŋane una a shaa zhera á Barsabas, Yustus keni ba zhera-aara, tá antara Matiyas. 24Daaci ta magaa maduwa á deza Dadaamiya, a ba itare: «Yaakadada á miya, ekka wá, diyakdiya názu am huɗe á emnde baɗemme. Aɗaba una ŋanna, maraŋeránmárá edda una ni ka eksesaa ka am emnde buwa na, 25ge mága slera na a ƴanaa Yahuda na. Aɗaba zlazlálá ŋane á dem tate na á zlayán ge ŋane.» 26Daaci ta puwete zhera-aha-aatare áte nákwá, ta magaa njeri wá, a segasha zhera á Matiyas, ta maslaterve ge emnde a bela, ŋane a gevaa kelaawa ju buwire-aatare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\