Slera-aha 11

1Cenaráncená emnde a ɓela, antara emnde a fetarfe umele na tá am Yahudiya, ganakini ba emnde a jeba umele keni tá aŋkwa emnde umele lyarvaalya elva á Dadaamiya. 2Daaci am sarte na daada Piyer á dem Urusaliima maa, Yahudiya-aha na fartarfe na ta fantau ge hábaza sera á Piyer, a ba itare tá elvan ge ŋane: 3«Ekka ni ka naba dem mba á emnde na ta ɓaaka am sheɗekwe, ka zu duksa antara itare!» 4Daaci Piyer a eksetaa elva, a tsakaterse sera á elva ŋanna baɗemme an pálpale. 5A ba ŋane á elvan ge itare: «Iya wá, ndza yá am berni á Jaupe. Yá átira mága maduwa wá, ya naba shaa wáháyu. Yá zhárá ba duksa umele ƴaikke, á tsekwa á sawa am samaya á sezerwa ba herezhzhe. Duksa ŋanna ba seke gwaɗau, an ŋaŋa we á nambaŋwa-aha-aara ufaɗe kerɗe. 6Ya fete ice-aaruwa ba ƴamme ge zhárá názu am huɗe-aara wá, aŋkwa dabba-aha á bere, antara dabba-aha á kaamba jeba gergere baɗemme, názu á hulmba am haha jeba gergere baɗemme, ira ƴiye-aha jeba gergere baɗemme. 7Daaci yá cená ba kwárá á biya elva á sawa am samaya: Piyer, tsetse, eksevaksa, icantica, ezza. 8Amá ya ŋwanante: A"aa estuweka Yaakadada, aɗaba ba ser palle keni damka duksa harám, ma lipa keni am mbuwe-aaruwa. 9A ba kwárá ŋanna zlaɓe ádaliye á sawa am samaya: Zhareka názu a ganvaa Dadaamiya cuɗeɗɗe seke lipa. 10Ser keƴe aŋkwa á biyánba kwárá ŋanna estuwa. Am iga-aara a naba eptsehe zlaɓe ádaliye ge kazlaŋa ŋanna á dem samaya. 11Á ba am sarte ŋanna maa, saremsa zála ufaɗe á sem mba na ya tsekwaa am huɗe-aara na, a ɓelateraa zhel emnde a Kaysariya á sezerwa. 12A ba Sheɗekwe á Dadaamiya á elvan ge iya: Ezzlálá antara itare, maŋka gajawe ɗekiɗeki. Daaci ya naba tse ya duwa. Egdzar mama-aha a miya na náwa itare ta uŋkwahe na keni, ta naba duhe antara ya á de ba am huɗe á há á zhel ŋanna. 13A ndaŋerhe sera-aara baɗemme, geni a tsekwaa malika á Dadaamiya am huɗe á há-aara ba ge ŋane, a ba malika ŋanna, eɓɓela zála, a de ɗarakanteɗá Simaun Piyer am Jaupe, 14watse á se bakánba ŋane elva na ni ká lyelye shifa á ŋa an ŋane, ekka antara huɗe á há á ŋa baɗemme. 15Daaci ya naba magateraa waazu. Yá aŋkwa á magaterá waazu wá, a tsekwaa ge Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á setarge itare ba seke una ndza a tsekwamiyar ge miya am zuŋŋwire na. 16Daaci yehanteyeha elva na ndza a ndanaa Yaakadada, a ba ŋane: Yuhanna wá, a magateraa baptisma ge emnde an yawe, amá kure, tá de magakurá baptisma an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na. 17Daaci estuwa, a vatertaa ba Dadaamiya an ire-aara Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, ba seke una ndza a vamite ge miya aɗaba fetarfire á miya áte Yaakadada Yaisu Almasiihu na. Yá dzegwándzegwa piyantaa slera-aara ge Dadaamiya emtu?» 18Cenarancena elva ŋanna, lauktu daralika á hábaza sera á Piyer mazla-aara. Ta fantau ge gálá Dadaamiya, a ba itare: Una wá, ba jirire. A magaternaa ba Dadaamiya pute a maga tuba ge emnde a jeba umele keni, ganakini a sharansha shifa. 19Am diyakurdiya ba kure keni, ganakini am sarte á ja Aitiyain, ndza aŋkwa zlaɗa áte emnde a fetarfe kyarkya á dem ekse-aha gergere, emnde umele-aatare kwaye ta zlálá á dem Finikiya, antara Kiprus, ira Antakiya na wá, itare ta de ɓálá ba waazu. Amá wá, sey ba ge Yahudiya-aha. 20Emnde umele-aatare ge emnde a Kiprus, antara emnde a Siraine, ta naba dem Antakiya. Itare wá, ta de magaterán ge Yahudiya-aha ka palle waazu, antara emnde na garevka Yahudiya-aha keni baɗemme. Ta de ndaater labáre á higa, elva a Yaakadada Yaisu. 21Yaakadada Yaisu maresemáre hákuma-aara am itare. Aɗaba una ŋanna, emnde kwakya fartarefe, saremsa á sem sera-aara. 22Dámda labáre-aatare á deza emnde a fetarfe na tá am Urusaliima maa, daaci ta naba ɓela Barnabas á dem Antakiya ŋanna. 23Duwa-aara, ba ŋane keni de nanna ganakini Dadaamiya a gaterar barka kwakya ge emnde a fetarfe ŋanna, higa ge ŋane keni. A faterem ndzeɗa am vuwa kwakya geni a njarinja an lya á Dadaamiya, a dzalarka ɗekiɗeki. 24Barnabas ŋanna wá, ura mággwe, slefetarfe an tsaka ire, an naha an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. Daaci emnde kwakya fartarfe áte Yaakadada. 25Am iga a una ŋanna maa, Barnabas a sem Tarsus ge tataya Sawulu. 26Am sarte na shansha, ta saa ba kerɗe á sem Antakiya. Ta se magaa sakanderi átirpalle, ta kwaraterse duksa kwakya ge emnde a fetarfe. Ta fantau á ba am Antakiya ŋanna zuŋŋwe ge ɗáhá emnde a fetarfe an emnde á Almasiihu. 27Tá aŋkwa nabi-aha umele ta tsete am Urusaliima, ta dem Antakiya am sarte ŋanna, 28a ɓalese ge palle á nabi-aha ŋanna an hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, zhera-aara Agabus, a tsetehe, a tsaahe am dagave á emnde, a ba ŋane: Aŋkwa á sawa waya ƴaikke á sete duniya baɗemme. (Ba jirire ndza samsa waya ŋanna am zamáne á sleksu Kalawdiyus.) 29Daaci ta naba ŋguɗaa sawari-aatare emnde a fetarfe, ganakini ma ware keni a faafa názu a dzegwanaa ŋane, tá de melateru ge emnde a fetarfe na tá am Yahudiya an ŋane. 30Ta naba jemaa sadake ŋanna, ta ɓelaa tara Barnabas tá antara Sawulu an ŋane ádeza male-aha á emnde a fetarfe am Yahudiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\