Slera-aha 13

1Am aiklaisiya á Antakiya wá, tá aŋkwa nabi-aha, antara emnde a kwaraterse elva á Dadaamiya ge emnde. Náwa zhera-aha-aatare: Barnabas, Simaiyaun, Ura Daŋŋwe keni ba zhera-aara, Lukiyus, ŋane ura Siraine, Manahun, ŋane slenja á sleksu Hirudus, ira Sawulu. 2Vacite umele tá am sera á Dadaamiya, tá aŋkwa tsufa ndera wá, a ba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á elvan ge itare: «Tara Barnabas antara Sawulu wá, ƴawáterƴa ge ire-aatare ge mága slera na ya ɗaater ge ŋane na.» 3Daaci ta tsufete ndera, ta magaterar maduwa, ta puwaterar erva a barka, lauktu ta ɓelaterɓela á de maga slera ŋanna. 4Am a dzeratersaa Sheɗekwe Cuɗeɗɗe tara Barnabas antara Sawulu ge ɓelaterɓela, ba zlala-aatare á dem Sailaiwkiya, ta de dema am paare á yawe áhuwa ge dem Kiprus am dágave á yawe. 5Ta de tsekwa am Salami am haha ŋanna, daaci ta de fantau ba ge de ɓálá elva á Dadaamiya am mashidi-aha á Yahudiya-aha áhuwa. Yuhanna Markus keni antara ba itare, aŋkwa á melaterumele. 6Ta jem ɗába praatte am haha á Kiprus ŋanna. Herzhe tá degáshe am haha ŋanna, kwaye ta dem Pafaus am halavuwa-aara. Am Pafaus maa, ta de já ba ire antara zhel Yahudiya umele zhera-aara Bar-Yaisu, slemaga namselkwa, a bantsa ŋane: Ya nabi, mbate fida. 7Zhel ŋanna ta emnde a njá antara raizhauŋ á haha á Kiprus, zhera-aara Sairgiyus Paulaus sleŋkale jipu. Daaci raizhauŋ a ɗante tara Barnabas antara Sawulu á dezeŋara, aɗaba á kátá cená elva á Dadaamiya. 8Amá Ailimas, una zhera á slemaga namselkwe na an elva a Yunaniŋkau-aha, ŋane ekserka duwa á tara Barnabas á deza raizhauŋ na ɗekiɗeki. Á kátá piyantá fetarfire ba ɗekiɗeki ge raizhauŋ. 9Daaci Sawulu, Paul keni ba zhera-aara, an naha an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, a ŋgyaiŋgyainse ice, 10a ba ŋane á elvan ge zhel ŋanna: «Hey! Zhel shaitaine, a ba ka ka ƴaimƴaime, ká maga ba kemaŋgerire, ka kelaade á jirire baɗemmeka? Ká ƴainƴa emtu badza slera á Dadaamiya na? 11Náwa Dadaamiya á fakar názu á fakarfe, sey ká gevge wulfe emtsaaɗe cekwaaŋguɗi, ká shekwaashekwa ká nánka vaciya an ice á ŋa.» Kerteŋ a naba wulfete ge Ailimas, á tatapaná an naɗafa antara názlaɓa baɗemme ge tataya ura á taɗaná an erva. 12Nanna raizhauŋ una ŋanna, ŋane a naba fetarehe áte Yaakadada, aŋkwa á cená názu tá kwaransekwáre, aŋkwa á maga najipu-aara. 13Tara Paul ƴaránƴa Pafaus, daremda am paare á yawe, zlarzlálá á dem Pairge am haha á Pamfiliya. A de ƴateraa áhuwa Yuhanna Markus, ŋane a eptsaa á dem Urusaliima. 14Amá tara Paul wá, ta tsete am Pairge ŋanna, kwaye ta zlálá á dem Antakiya am haha á Pisidiya. An vaci puwansepuwe maa, ta duhe á dem mashidi á Yahudiya-aha, ta de njanjehe. 15Am sarte na ndarsende tawraita, antara wakita á nabi-aha, male-aha á mashidi ŋanna ta ɓelaterve we ge tara Paul, a ba itare tá elvan ge itare: «Máki aŋkwa elva kwá ndaater ge emnde ge vaterte ndzeɗa an ŋane wá, ndaundáhá kina egdzar mama-aha-aaruwa.» 16Daaci a naba tsetehe ge Paul, a magateraa nalaama an erva, a fantau ge ndaater elva, a ba ŋane: «Kure emnde a Iserayiila, kure emnde na kwá an lyawa á Dadaamiya baɗemme, cenaucena: 17Dadaamiya na mí ɗabaná miya emnde a Iserayiila na wá, ndza a dzeratersaa ba ŋane eggye-aha a miya werre, kwaye a de gelateraa am haha á emnde, am Misera. Am iga á una ŋanna maa, a saterse am Misera ŋanna an hákuma-aara. 18Yawe kul ufaɗe á fá ba ervauŋɗe an itare am kaamba. 19Daaci a keɗaa jeba gergere vuye antara slekse-aha-aatare baɗemme am Kanaana, a vaterte haha ge emnde-aara Iserayiila-aha. 20Baɗemme á una ŋanna wá, shekwaashekwa-aara á maga yawe deremke ufaɗe an kul ilyeɓe. Am iga-aara maa, Dadaamiya a dzerese emnde umele am itare, a gaterve narkali-aha ge kyá shairiya-aatare. A magán ba estuwa dem zamane á nabi Samiyail. 21«Am iga-aara maa, itare ta ndavanu slekse ge Dadaamiya, a vaterte Sawulu egdza á Kis. Ŋane ura jeba á Bainjamain. A magaa iva kul ufaɗe am sleksire. 22Am iga á yawe kul ufaɗe wá, Dadaamiya ƴanaaƴa Sawulu, a vaterte Dawuda ge slekse-aatare. Náwa názu a ndaasa Dadaamiya áte sleksu Dawuda: Ya hayanaa á ba an háyá Dawuda egdza á Yaisa, diyandiya geni á de maganaamaga ŋane názena yá kataná ya baɗemme. 23Kina wá, Dadaamiya a eksese ura am dágave á eggye-aha á Dawuda ŋanna, a ganve slelyaterlya itare emnde a Iserayiila baɗemme. Ba seke una ni ndza a bateranba ganakini watse á vaterte ura, slelyaterlya na. Ura ŋanna wá, Yaisu. 24Am sarte na zlaɓe marseka Yaisu ire-aara parakke áza emnde wá, Yuhanna a magateraa waazu ge emnde a Iserayiila, a ndaterndáhá geni a magarmága tuba, tá magateraamaga baptisma. 25Am sarte na herzhe watse á emtsa Yuhanna wá, a naba ndavateruhe, a ba ŋane: Kwa kurken ya ware ŋane? Iya wá, ya edda una kwá ufaná kure ka. Ŋane aŋkwa á sawa. Ba ge slesaɗanse kimake am sera keni hyanefka ya ɗekiɗeki. 26«Daaci egdzar mama-aha-aaruwa, kure eggye-aha á Ibrahima, kure emnde na kwá an lyawa á Dadaamiya baɗemme na, Dadaamiya a ɓelamiyán ba ge miya labare á lya ura ŋanna. 27Amá cenaránka emnde a Urusaliima antara male-aha-aatare ganakini ba Yaisu una slelya ura, cenaránka názu ta ndahanaa nabi-aha na. Tá ndáhá ba ŋane tsa ba kelaa vaci puwansepuwe am mashidi-aha-aatare, aley ta eksevaa Yaisu, ta zuhe an shairiya. Estuwa, ta maganaahe keni ba itare ŋanna zlaɓe adaliye elva a nabi-aha ŋanna. 28Sharánka tsa haypa áte ŋane hyephye ge já shifa-aara, aley a ba itare tá elvan ge sleksu Pilaatu: Sey ká ja ba shifa-aara baɗemme. 29Magaraamaga názu ndza ta ndahanaa nabi-aha áte Yaisu wá, ta tsekwanaahe ge emnde umele áte dzaŋgala ŋanna, ta de heɗehe. 30Amá a se tsante ge Dadaamiya am fáyá. 31Am hare-aha kwakya una Yaisu aŋkwa á maraterá ire-aara ge emnde na ndza tá njá á ba antara ŋane na. Aŋkwa á maraterá ire-aara kwaye á sa am Galili, dem Urusaliima baɗemme. Ba emnde ŋanna una ta seyde-aha-aara. Tá aŋkwa á ndater elva-aara ge emnde a Iserayiila. 32Ba ŋere na keni, ŋa sakuraa ba labare á higa ŋanna. Ŋa se bakuraa duksa na ni ndza a baternaa Dadaamiya ge eggye-aha a miya ganakini watse á vaterteva na. 33A vamite ge miya na ma eggye-aha-aatare na duksa ŋanna. Aɗaba a tsante Yaisu am fáyá ba seke una aŋkwa an puwa am jabura buwa na. A ba ŋane: Vatena wá, gakevge egdza-aaruwa, Iya keni ya Eddeŋa. 34Ndza a bánba zlaɓe ádaliye Dadaamiya ganakini watse á tsantetse Yaisu am fáyá, á de sevka vuwa-aara ɗekiɗeki. A ba ŋane: Ba jirire, watse yá gakarge barka-aaruwa ba seke una ndza ya banán ge Dawuda ganakini watse yá magannaamaga na. 35A ba Dawuda zlaɓe ádaliye am wakita-aara: Ká ƴánka á sevse vuwa á sleslera á ŋa ɗekiɗeki. 36Ŋane wá, a maganaa slera ge Dadaamiya am zamane-aara, amá zlauzla ndzeɗa-aara, emtsamtsa, ta heɗaterve ge eggye-aha-ŋara. Ŋane wá, sevse. 37Amá edda una tsantetsa Dadaamiya am fáyá na wá, ŋane sevka vuwa-aara ɗekiɗeki. 38Daaci egdzar mama-aha-aaruwa, shagera ba kwá cena názena ŋá aŋkwa ndakurndá na: Dadaamiya á de ƴakuraarƴe haypa-aha á kure wá, sey aɗaba Yaisu. Ma ware keni má fetarfa edda-aara á ba áte ŋane wá, Dadaamiya á vanteva jirire. Una názu dzegwánka tawraita magaterán ge emnde. 40Faufa hyema ba shagera geni a gevka názena ta ndahanaa nabi-aha na áte kure. 41Aɗaba a ba wakita á Dadaamiya: Cenaucena kure emnde na kwá aŋkwa á epsawa elva á Dadaamiya na, dawemda am mága najipu, geni keɗakurkeɗire. Aɗaba yá de maga názena, ma tá palakurá sera-aara keni, kwá de cenánka ɗekiɗeki na am zamane á kure.» 42Tá degáshe am mashidi ŋanna tara Paul antara Barnabas wá, ta naba ndavaterndáva geni a sarsawa zlaɓe ádaliye am maka na á de sawa na keni vaci puwansepuwe, geni tá se vaterteva zlaɓe ádaliye waazu ŋanna. 43Am sarte na tá aŋkwa kya emnde baɗemme, kwakya Yahudiya-aha, antara emnde a jeba umele na ta dema an de am nadina á Yahudiya-aha na, ta ɗába tara Paul zlaɓe ádaliye. Daaci tara Paul tá an Barnabas ta vaterte sera á elva-aha kwakya, ta faterem ndzeɗa am vuwa kwakya geni a gazlarka ɗekiɗeki, a tsaraatse á ba áte ŋgurna na ni a magaternaa Yaakadada. 44Samsa vaci puwansepuwe, saremsa emnde ba kwakya ba seke jarauka am bere ɗekiɗeki, baɗemme ta se cena ba waazu. 45Ba ta naa dikele á emnde na Yahudiya-aha wá, ta naba fantau ge shelha am ervauŋɗe-aatare áte emnde ŋanna. Daaci ba elva na aŋkwa á ndahaná Paul na keni, ta maganaa gajawe, ta zlazlese antara ba ire-aara. 46Tara Paul antara Barnabas ta naba sherse ice, a ba itare tá elvan ge itare: «Zlaya geni ŋá sakurán ge kure emtsaaɗe zuŋŋwe elva á Dadaamiya, amá kwa ƴanaa ba kure tsawe wá, ŋere zlalaŋerzlala á deza emnde a jeba umele. Emtu mándzawe ázekure Dadaamiya aŋkwa á vakurte shifa aŋwaslire na emtu? 47Cenaucena názu á ndahaná wakita á Dadaamiya; a faŋeraara Yaakadada: Ya fak geni ká maraterá parakkire-aaruwa ge larde-aha á duniya baɗemme, ká daterná ka elva a lya shifa, ma ge emnde na tá áme keni baɗemme.» 48Ba ta cenaa una ŋanna emnde na ta Yahudiya-aha ka na wá, higa ge itare. Ta fantau ge gálá Yaakadada aɗaba elva-aara. Daaci baɗemme á emnde na ndza tá an dzera áza Dadaamiya ge sha shifa áŋwaslire na, garevge emnde a fetarfe. 49Daaci a hyemaa estuwa elva á Dadaamiya am larde ŋanna. 50Amá duwa á Yahudiya-aha wá, ta de tsante ervauŋɗe á male-aha á berni ŋanna, antara ŋwasha ŋgaŋgaha na daremda am nadina á Yahudiya-aha na baɗemme áte tara Paul antara Barnabas, ta shateru zlaɗa kwakya, ta naba bakaterse am kwara-aatare. 51Daaci ta naba papateraahe berbere á haha-aatare áte sera-aha-aatare, ta ƴateraa áte uksuwe, ta naba zlala-aatare á dem Ikauniya. 52Amá emnde a fetarfe na tá am Antakiya ŋanna wá, ɓaaka lámbe-aatare, tá an naha an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, higa-aatare ba kela-aara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\