Slera-aha 14

1Am sarte na daraada tara Paul antara Barnabas am Ikauniya, áhuwa keni duksa a de magava ba kalkale antara una ta maganaa am Antakiya. Duwa-aatare á dem mashidi á Yahudiya-aha, ta de magaa waazu, Yahudiya-aha antara emnde na garevka Yahudiya-aha emnde kwakya fartarfe. 2Amá duwa á Yahudiya-aha na fartareka na wá, ta naba tsante ervauŋɗe á emnde umele na itare keni zlaɓe fartareka na, geni a darateránda dágala ge tara Paul. 3Amá keni hararaaháre jipu am Ikauniya ŋanna, ta kwaraterse elva a Yaakadada á ba an dzaŋdzaŋire ge emnde. Yaakadada keni a vaterte hákuma, ta magaa nalaama-aha, antara najipu-aha gergere kwakya. A maraterse an una ŋanna geni elva na tá aŋkwa á kwaratersá itare ge emnde áte ŋgurna-aara na wá, jirire baɗemme. 4Daaci emnde a ekse tegarsetege gergere buwa. Emnde umele tá am dalbe á Yahudiya-aha, emnde umele keni tá am dalbe á emnde a ɓela. 5Daaci Yahudiya-aha, antara male-aha-aatare, ira emnde na garevka Yahudiya-aha, baɗemme ta magaa niya-aatare ge ceɓa emnde buwa na ba ɗekiɗeki an nákwa. 6Ba cenaráncena una ŋanna, mazla-aara zhagade ge itare á dem Listira, antara Dairbe, ekse-aha ŋanna am haha á Likauniya, antara ekse-aha umele na am kwara ŋanna baɗemme. 7Ta de fantau ge ɓálá labáre á higa, elva a Yaisu Almasiihu áhuwa. 8Am Listira maa, ndza aŋkwa ura ŋgurƴekwe wá, á njá á ba am haha, áɗaba an mátsá sera-aha-aara baɗemme. Ta yese ba estuwa, tsamka am zhegela ɗekiɗeki ge zlala, aɗaba ta yáná an mátsá uɓiya ba estuwa. 9Vacite umele maa, zhel ŋanna aŋkwa cena waazu á Paul. Sleɓela ŋanna a zharaa zhel ŋanna wá, a naba diyeddiye ganakini aŋkwa fetarfe á zhel ŋanna ge sha ire-aara. 10Daaci a kante kwara-aara á dem zhegela sleɓela: «Tsetse, tsatse am zhegela,» a ba ŋane á elvan ge ŋane. Hattse a naba tsete ge zhel ŋanna, aŋkwa á zlala. 11Naranna dikele á emnde na najipu ŋanna, ta naba fu hula á ba an ndzeɗa, a ba itare an elva a ekse ŋanna, amaana elva a Likauniya: Dadaamiya-aha nyairevnye emnde, náwa itare saremsa ásezeŋere! 12Barnabas ta ɗanaa an dadaamiya-aatare Jaiwus, Paul ŋane ta ɗahanaa an dadaamiya-aatare Hairmais aɗaba ŋane edda á ndáhá elva. 13Hele-aatare ŋanna tá ɗahaná an Jaiwus na wá, ta nderanaa bere áte iga a ekse. Male á hele ŋanna tá ɗahaná an Jaiwus na, a naba saa dalau-aha tá an caɗa an ugbene-aha jili gergere, daaci a se tsateraahe áte we á bere á hele ŋanna. Male á hele, antara emnde baɗemme wayarwáyá tá ceɓaterá dalau-aha an caɗa na ge tara Paul antara Barnabas. 14De cenaráncena una ŋanna emnde a ɓela na, ta naba dzadzaa zane áte vuwa-aatare, ta duhe á dem dágave-aatare á ba an zhagade, ta kante kwara, a ba itare tá elvan ge itare: 15«Ŋa baa ba kure dawalaa na: Kwá magán ge uwe jeba una? Ábi ŋere ŋa emndimagwaha ba seke kure. Ŋere ŋa sakuraa labáre á higa geni kwa ƴánƴa hele-aha ŋanna, aɗaba ɓaaka nampire-aara. Lyauvalya elva á Dadaamiya á jirire na á fá shifa am ura na. Ŋane wá, a nderanaa ŋane samaya, antara haha, antara yawe-aha baɗemme, ira názu am huɗe á duksa-aha ŋanna baɗemme. 16Werre wá, Dadaamiya a ƴaa emnde baɗemme, ma emnde-ara keni ndza tá ɗaba ba uŋŋule-aatare. 17Ba werre ŋanna keni wá, Dadaamiya ndza aŋkwa á maraterse ire-aara ge emnde an slera á maggwire na aŋkwa á maganá ŋane. Aŋkwa á hyakurá yawe á sá am samaya, á vakurte slak-slakire geni kwá sanaasa duksa-aha á kure an sarte-aara, aŋkwa á zakuru náza za, á vakurte higa am ervauŋɗe, baɗemme ba Dadaamiya.» 18Waazu ŋanna baɗemme demda tsa am hyema-aatare, aley ta piyaterante ba zlahhe ge kyula emnde a ɓela na. 19Am iga-aara maa, ta sem ge Yahudiya-aha á sa am Antakiya am haha á Pisidiya, antara á sa am ekse á Ikauniya, ta se tsanta itare ervauŋɗe á emnde baɗemme áte Paul. Daaci emnde baɗemme ta naba gwarhe ge Paul ge dzaganá an nákwá, ta teɗese á dem iga a ekse, ta kurken emtsamtsa. 20Amá de jarammejáhá emnde a fetarfe arge ŋane wá, a naba tsetehe, ta dema am huɗe á ekse antara ba ŋane. Makuralla-aara ta naba zlala-aatare antara Barnabas á dem Dairbe. 21Tara Paul antara Barnabas magarnaamaga waazu á labáre á higa, elva a Yaisu am ekse á Dairbe, emnde kwakya fartarfe. Am iga-aara maa, ta eptsehe á sem ekse á Listira, antara Ikauniya, lauktu saraasa á sem Antakiya am Pisidiya. 22Ta se faterem ndzeɗa am vuwa kwakya ge emnde a fetarfe am ekse-aha ŋanna. A ba itare tá elvan ge emnde a fetarfe: Sey mi ɓashuɓáshe zlaɗa-aha kwakya emtsaaɗe, lauktu mi demda á dem zlanna á Dadaamiya. 23Baɗemme a ekse na ta dema itare, ta de shaa emnde a fetarfe, lauktu tá zlálá wá, tá dzeraterá emnde a sawari á ba am dágave-aatare ŋanna, tá tsufa ndera, tá magaterar maduwa ge emnde ŋanna, daaci tá ƴaterƴa am erva a Yaakadada na ta fetaara itare áte ŋane na, itare tá zlálá-aatare. 24Ta degashe praatte am haha á Pisidiya, tá magán ba estuwa, daraada á dem haha á Pamfiliya. 25Ta de ndaterhe elva á Dadaamiya ge emnde am ekse á Pairge, daaci kwaye ta zlala á dem Ataliya. 26Tsante áhuwa wá, ta zlálá an paare á yawe á dem Antakiya. Ekse ŋanna wá, ekse na ndza ta ƴateraa am erva a Yaakadada, geni á magaterá ŋgurna á mága slera na a fateraara ŋane na. Slera ŋanna una magarnaamaga, saraasa na. 27Saraasa am Antakiya maa, ta se jemaa emnde a fetarfe, ta ndaterhe názena a maganaa Dadaamiya an itare baɗemme, antara baráma na a weratertaa Dadaamiya ge emnde a jeba umele, ganakini itare keni a fartarfe áte Yaisu. 28Njarinja áhuwa ŋanna, hararaaháre jipu áza emnde a fetarfe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\