Slera-aha 15

1Ta duhe ge emnde umele á da am Yahudiya ta dem Antakiya, ta de kwaraterse elva na ge emnde a fetarfe na tá áhuwa. A ba itare tá elvan ge itare: «Máki dakuremka am sheɗekwe áte una a ndaanaa tawraita a Muusa wá, kure kwá taa eŋzleska ɗekiɗeki.» 2Amá eksararka tara Paul antara Barnabas tsáha ŋanna ɗekiɗeki. Daaci njaanja gajawe ƴaikke am dágave-aatare arge elva ŋanna. Am iga-aara maa, itare baɗemme ta dema am sawari palle, geni a darduwa tara Paul antara Barnabas, ira emnde umele á dem Urusaliima a de ndarndáhá elva ŋanna antara emnde a ɓela, ira emnde a sawari á aiklaisiya áhuwa. 3Daaci ta ɓelateraa estuwa emnde a fetarfe. Am shula-aatare maa, ta kyaa ba huɗe á Finikiya, antara huɗe á Samariya praatte, tá aŋkwa á ndaater ge emnde a fetarfe átira zlala, geni emnde a jeba umele keni fartarfe áte Dadaamiya. Una ŋanna a vaterte higa ge emnde a fetarfe baɗemme. 4Daraada am Urusaliima, lyaratervaalya emnde a ɓela, antara emnde a sawari á aiklaisiya, ira emnde a fetarfe baɗemme. Daaci tara Paul ta fantau ge ndaater názu a maganaa Dadaamiya an itare baɗemme. 5Amá ta tsetehe ge Yahudiya-aha umele, ta emnde á Farisa-aha, fartarfe tsa, amá a ba itare: Emnde a fetarfe na garevka Yahudiya-aha na wá, sey tá puwaterpuwa baɗemme á dem sheɗekwe, tá ndaaterndáhá sey tá ɗaba tawraita a Muusa. 6Jarammeja emnde a ɓela, antara emnde a sawari á aiklaisiya, itare ta njar ge ndáhá elva ŋanna zlaɓe ádaliye. 7Shekwaraashekwa arge elva ŋanna, am iga-aara a tsete ge Piyer, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ya baa ba kure egdzar mama-aha-aaruwa: Ba kure keni diyakurdiya ganakini Dadaamiya a eksise vateneka ge daterá labáre á higa ge emnde a jeba umele, geni itare keni a cenarvaacena, a fartarfe. 8Am Dadaamiya ŋane diyaadiya ervauŋɗe á emnde, a naba vaterte Sheɗekwe Cuɗeɗɗe ba seke una a vamite ge miya na wá, ba ganakini lyatervaalyire. 9Ŋane magaaka gergerire ɗekiɗeki am dágave á miya antara itare, a baraterse ervauŋɗe aɗaba fartarfe. 10Labára kure kwá faterar gwatame á tawraita na kwaye am eggye-aha a miya, sem zamane á miya keni, ba palle á ura a dzegwándzegwa ɓaaka na? Kwá tataya názu am huɗe á Dadaamiya emtu? 11Ba miya keni am salikataliya na wá, famitarfe áte Yaakadada Yaisu, geni a lyamisaa á ba aɗaba ŋgurna-aara ba seke itare.» 12Emnde am jáháva baɗemme ɗaruɗe tseriiye, ta cená ba tara Paul antara Barnabas mazla-aara, tá ndaater nalaama-aha, antara najipu-aha na a maganaa Dadaamiya á kya erva an itare am dágave á emnde a jeba umele. 13Zlarnaazle itare elva-aatare baɗemme, a eksante elva Yakuba, a ba ŋane á elvan ge emnde: «Cenaucena egdzar mama-aha-aaruwa: 14Náwa mi cenáncena a ndaamindáhá Simaun baɗemme, ganakini Dadaamiya aŋkwa á fateru hyema ge emnde na garevka Yahudiya-aha kwaye am fantaufe á fetarfire, a dzeresaa ba ŋane emnde na, geni tá de gev emnde-aara. 15Elva ŋanna wá, tá zláláva antara elva-aha na ndza ta ndaanaa nabi-aha na. Aɗaba a ba wakita á Dadaamiya: 16Am iga á una ŋanna wá, watse yá sawa, a ba Yaakadada. Yá se tsatsanaatsatse lákwá á há á Dawuda na baɗemme. Ma haraare badza-aara keni, yá se tsatsanaatsatse baɗemme, 17lauktu emnde umele tá de shantaushe ge tate á Yaakadada, ba estuwa ge emnde a larde-aha umele na a ɗatersaa ŋane am duniya baɗemme. 18Kwaya ŋane názu a ndaanaa Yaakadada, edda una a sansaa ŋane vateneka duksa-aha ŋanna.» 19Daaci a eksante elva-aara ádaliye Yakuba, a ba ŋane: «Áte ya wá, magaumika názena ni watse á vaterte shuŋŋula ge emnde a jeba umele na ta sem sera á Dadaamiya. 20Amá mi puwatertepuwa nalmesheri, mi ndaaterndáhá a zarka hyuwa na ta icanante ge hele, una ŋanna harám; a magarka gwardzire, a zarka uzhe, antara ma hyuwa-ara keni má icaaka. 21Aɗaba kwaye am zamane-aha na dedde na emnde tá aŋkwa á ɓálá waazu am tawraita a Muusa am ekse-aha gergere, tá aŋkwa enndáhá ba kelaa vaci puwansepuwe.» 22Am iga á una ŋanna maa, emnde a ɓela, antara emnde a sawari á aiklaisiya, ira emnde a fetarfe baɗemme, njarantenja ganakini tá dzeresedzere emnde am dágave-aatare, tá jatermaare antara tara Paul tá an Barnabas, tá ɓelaterá á dem Antakiya. Daaci ta dzerese tara Yahuda Barsabas antara Silas. Bukerɗe-aatare ta ba emnde na tá an dárádza áza emnde a fetarfe baɗemme. 23Daaci ta puwete nalmesheri na, ta ɓelaterɓela an ŋane. A ba itare am nalmesheri ŋanna: «Wakita na ŋa puwetaa ba ŋere emnde a ɓela, antara emnde a sawari á aiklaisiya, ŋa egdzar mama-aha a kure, ŋá aŋkwa á gakur use á ŋere ge kure emnde a fetarfe na kwá am Antakiya, am Siriya, antara am Silikiya. 24Cenaŋeráncena ganakini de sharakursha emnde á ŋere umele, ta de fakurma am dzámá ire, antara shuŋŋula an elva-aha-aatare, amá ŋere wá, ɓaaka we á ŋere am huɗe-aara ta duwa ba itare. 25Aɗaba una ŋanna, náwa ŋa dzerese emnde na ŋa diyatersaa ŋere áte ye á ŋere palle, tá aŋkwa duwa antara tara Paul tá an Barnabas ádeze kure. 26Ba tara Paul antara Barnabas na ta ƴá shifa-aatare baɗemme ge mága slera á Yaakadada Yaisu Almasiihu na. 27Kwaye ŋá ɓelá tara Yahuda antara Silas ádeze kure, tá de palakurnaapálá itare názena ŋa puwetaa am nalmesheri á ŋere, we-aatare una, we á kure keni una. 28Namaari á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, antara ŋere wá, njaŋerantenja ganakini ŋá fakurarka duksa umele, hyaahya ba una náwa ŋane na; aɗaba degdega ba ŋane: 29Kure wá, zauka hyuwa na má ta icante ge mága hele, zauka uzhe, zauka hyuwa na má icaranteka an ica na, magauka gwardzire keni. Má tsufakurtetsufa ire á kure am una-aha ŋanna wá, magakurnaamaga duksa shagera. Á jámimá shifa!» 30Daaci ta vaterte nalmesheri na ge emnde na ta dzeratersaa itare na, ta faterte áte baráma á Antakiya. Daraada áhuwa maa, ta de jemaa emnde a fetarfe baɗemme, ta vaterte nalmesheri ŋanna. 31Am sarte na ndarsendáhe nalmesheri ŋanna, elva ŋanna zlavanaazlava ervauŋɗe-aatare, a faterem ndzeɗa kwakya am vuwa. 32Tara Yahuda antara Silas ta kwaraterse elva kwakya, aɗaba itare an ire-aatare keni ta nabi-aha. Farateremfa ndzeɗa, antara midalire kwakya am vuwa. 33Daaci hararaare cekwa áhuwa. Am sarte na tá sa maa, ta puwatersehe ge egdzar mama-aha-aatare emnde a fetarfe, ta ƴekateru mága shula an hairire áseza emnde na ta ɓelaterɓela na. (( 34Amá á njá áhuwa á ba Silas.)) 35Tara Paul antara Barnabas wá, hararaare am Antakiya ŋanna. Itare antara emnde umele ta ba kwakya ta kwaraterse elva a Yaakadada ge emnde, ta magaa waazu ɓaaka zlakte-aara. 36Haraare cekwaaŋguɗi wá, a ba Paul á elvan ge Barnabas: «Eptsamiptsa á dem eksa-aha na mi ɓalese elva á Yaakadada am huɗe-aara na, mí de zhárá egdzar mama-aha a miya ma ta estara keni.» 37Ane, a ba Barnabas, amá ŋane wá, á kátá á ɗabaterɗába Yuhanna Markus keni. 38Una ŋanna eksaaka ire á Paul, aɗaba ndza ƴaterƴa dawale ŋanna am Pamfiliya, zlanaaka slera ŋanna antara itare. 39Daaci jammeka elva-aatare. Aɗaba una ŋanna ta naba tegava áhuwa. Barnabas a eksante Markus ŋanna antara ŋane, ta dema am paare á yawe, kwaye ta zlala á dem Kiprus. 40Paul wá, ŋane a eksese Silas. Emnde a fetarfe ta ƴateraa am erva á Yaakadada an maduwa, ganakini á magaternaamaga ŋgurna ge mága slera-aara, lauktu ta zlala. 41Itare keni ta de kyá huɗe á Siriya, antara huɗe á Silikiya praatte, ta de faterem ndzeɗa am vuwa ge emnde a fetarfe áhuwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\