Slera-aha 19:13

13Am sarte ŋanna maa, tá aŋkwa Yahudiya-aha umele tá ŋgyá jini-aha am emnde, tá aŋkwa á já ɗaba ma á deme keni. Daaci itare keni ta naba tápá ŋgyá jini-aha am ura an zhera á Yaisu. A ba itare tá elvan ge jini-aha: «Ŋá aŋkwa ndaakur an zhera á Yaisu na Paul aŋkwa á ndáhá elva-aara na: Dawedde.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More