Slera-aha 19:26

26Amá ba kure an ire á kure keni zharauzhara emtsaaɗe názena aŋkwa á maganá zhel ŋanna tá ɗaháná an Paul na? A bántsa ŋane: Duksa-aha na tá jáná ba emndimagwaha an erva-aatare ni tá kezlater ugjehe! Aley aŋkwa á dzegwardzegwe, aɗaba emnde kwakya lyarvaalya elva-aara, á tsaaka an emnde a Aifaisus áhuna, amá dem haha á Aziya keni kwakya ba názena lyavaalya elva-aara.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More