Slera-aha 23

1Paul a zharaa emnde na tá am jáháva ŋanna ba shagera, daaci a ba ŋane á elvan ge itare: «Egdzar mama-aha-aaruwa, iya wá, diyandiya ganakini sem vatena keni shagera zláláva-aaruwa á katafke á Dadaamiya, ya ba cuɗeɗɗe duksa-aaruwa.» 2A ba Ananiyas male á liman-aha á elvan ge emnde na ta herzhe an Paul: Jauvaaja áte we-aara ŋanna! 3A ba Paul á elvan ge ŋane: «Ekka keni sey á jakvaaja Dadaamiya, egdza á daŋŋwa huɗe. Ka njehe ganakini ká kyivaara shairiya áte una am tawraita, amá ka ebzu tawraita, aɗaba a ba ka a jarija!» 4A ba emnde na ta herzhe an ŋane: «Ká zlazla male á liman-aha á Dadaamiya?» 5A ba Paul á elvan ge itare: «Ndza diyanka ganakini male á liman-aha egdzar mama-aha-aaruwa. Aɗaba a ba wakita á Dadaamiya: Ndaheka elva mandzawe áte male á ekse á kure ɗekiɗeki.» 6Diyaadiya Paul, ganakini emnde tá an tega gergere buwa á ba am jáháva ŋanna. Emnde umele-aatare, ta Saduki-aha, emnde umele keni ta Farisa-aha. Aɗaba una ŋanna, a kante kwárá á ba an ndzeɗa, a ba ŋane á elvan ge itare: «Egdzar mama-aha-aaruwa, iya wá, ya Farisa, ta yiya á ba am huɗe-aara. Ta se puwiyar ugje ázekure aɗaba fetarfire-aaruwa áte elva a tse á emnde am faya.» 7Ba ndasendáha ŋane una ŋanna wá, njaanja gajawe ƴaikke am dágave á Farisa-aha, antara Saduki-aha, kerteŋ an tega ye á emnde gergere buwa am jáháva ŋanna. 8Saduki-aha, itare fartareka ɗekiɗeki áte elva a tse á emnde am faya na. Ma malika-aha, ma sheɗekwe á uwe keni ɓaaka ɗekiɗeki. Amá Farisa-aha wá, fartarfe ganakini aŋkwa duksa-aha ŋanna baɗemme. 9Am garanvege gajawe-aatare ƴaikke á ba an ká kwárá á dem zhegela, ta naba tsetehe ge emnde umele am malum-aha á tawraita na ta Farisa-aha, ta ŋgyaiŋgyesaa ice, a ba itare: «Shaŋeránka ŋere haypa áte zhel na ba palle keni. Watse ba jirire a ndansaa ba sheɗekwe, bi malika á Dadaamiya elva ka wá, dey ka!» 10Tsarantetse gajawe ƴaikke zlaɓe ádaliye, a naba ja ge lyawa male á sawji-aha na geni a dzadzaraaka Paul, a naba ɓelaa sawji-aha-aara, ta tsekwehe á dem jáháva ŋanna, ta de teɗese Paul am jáháva, ta ɗalese an ŋane á dem dala-aatare. 11An vaƴiya ba vacite ŋanna wá, Yaakadada a naba maranse ire-aara ge Paul, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Gazleka ɗekiɗeki! Magakanaamága seydire áte ya am huɗe á Urusaliima áhuna, yá kátá ká de emmága ba estuwa am Rauma keni.» 12An eŋlya makuralla-aara wá, Yahudiya-aha umele ta naba zlauhe am ndaha, ta zu ba waɗa-aara geni ba uwe keni tá zeka, tá sheka ɗekiɗeki, sey má jareja shifa á Paul. 13Emnde na ta ŋguɗaa sawari á una ŋanna ta kul ufaɗe an duksa. 14Daaci ba zlálá-aatare ádeza male-aha á liman-aha, antara male-aha á Yahudiya-aha, a ba itare tá elvan ge itare: «Náwa ŋere ŋa zu ba waɗa-aara, ganakini ma uwe keni ŋá feka áte we á ŋere ɗekiɗeki, sey máki jaŋerja shifa á Paul. 15Kina kure wá, ɓelawanveɓela ba we ge male á sawji-aha á Rauma, ganakini a sakuránsa Paul á se katafke á kendekyiya ƴaikke. Magaumága ba seke kwá se kya shairiya-aara á ba an jirire, náwa ŋere ŋá de puwanve ɓuwe, ŋá zlanaazle shifa-aara, á se cuwakurvaaka kure ɗekiɗeki.» 16Amá aŋkwa egdzere zhele, egdza á egdza emmeŋara mukse ge Paul, ŋane cenáncena lámare ŋanna. Daaci ba zlála-aara ge ŋane á dem dala á sawji-aha, a de fanem elva ŋanna am vuwa ge Paul. 17Paul a ɗante sawji palle, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Kwaye danda egdze na ádeza male á kure, aɗaba aŋkwa názu á de ndaaná ŋane.» 18Sawji na a naba puwansehe ge egdze na ádeza male-aatare, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Aŋkwa daŋgay palle zhera-aara Paul, a bántsa ŋane yá saká egdze na, aɗaba aŋkwa názu á se ndakndáha.» 19«Ane!» a ba male na, a ŋaa egdze ŋanna áte erva, a gapse antara ŋane ba itare ta buwa, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Enndáha elva á ŋa.» 20A ba egdze na á elvan ge ŋane: «Kwaye Yahudiya-aha zlaruzle am ndáhá, ganakini tá se ndavaku Paul makuralla geni ká dateránda á de katafke á kendekyiya á ŋere ƴaikke, tá se magán ba seke watse tá de kya shairiya-aara á ba an jirire am kendekyiya, 21amá ceneka ndáva-aatare ɗekiɗeki. Aɗaba emnde kul ufaɗe ju duksa tá de puwa ɓuwe áte Paul, ta zu ba waɗa-aara geni ba uwe keni tá zeka, tá sheka ɗekiɗeki, sey má jareja shifa-aara. Kina wá, itare zlarauzle am ndáhá-aatare baɗemme, a juwa tá ufa ba jawapa na ká de vatertá ka.» 22«Ane!» a ba male á sawji-aha na. «Ezzlála kwa, amá ndanka ma ge ware keni ganakini ka se mbeɗiyumbeɗe.» 23Am iga á una ŋanna maa, a ɗetaa male-aha buwa am sawji-aha, a ba ŋane á elvan ge itare: «Jawammeje sawji-aha deremke buwa, emnde a belsa kul vuye, emnde na tá duwa an upa am erva keni deremke buwa. Baɗemme á kure ŋgwaɗawápseŋgwaɗe, watse kwá maga shula á dem Kaysariya am saa maselmane á vaƴiya. 24Puwaupuwa belsa-aha na watse kwá dá Paul átekwa ba lapilayye, ba slerba a sera-aara keni a keɗeka, sey kwá de fanem am erva ba ge raizhauŋ, ba ge Failikus an ire-aara.» 25Daaci a puwaterte nalmesheri, a vaterte am erva, a ba ŋane: 26«Ambarka á ŋa sleksu Failikus: Ba iya Kalawdiyus Lisiyas, yá aŋkwa gak use-aaruwa. 27Zhel na kwaye tá aŋkwa á dakánda na wá, ta eksevaa Yahudiya-aha, tá kátá já ba shifa-aara. Amá de cenanáncena ya ganakini ŋane keni ba ura Rauma, daaci ya naba duhe antara sawji-aha-aaruwa, ya lyanse am erva-aatare. 28Ya kátá dise jirire á názena ni Yahudiya-aha ta ƴaa zhel ŋanna aɗaba ŋane, ya naba danhe á de katafke á male-aha-aatare am kendekyiya. 29Amá názu ya disaa ya am mága-aatare ŋanna wá, hyafka ge ja shifa á zhel na, ma ba ge ŋguɗanaa am daŋgay keni, aɗaba ta gajawe á ba arge názu am tawraita-aatare. 30Amá a sem ge ura a se mbeɗiyuhe wá, a ba ŋane: Yahudiya-aha ŋguɗarnaaŋguɗa sawari-aatare geni sey máki jareja shifa á Paul. Aɗaba una ŋanna, yá aŋkwa ɓela emnde-aaruwa ba watsewatse tá dakánda zhel ŋanna ge ekka. Ya ndaaterndáhá ge kelaade-aha á zhel ŋanna geni a de puwarpuwa ugje-aatare ázeŋa arge ŋane.» 31Daaci sawji-aha wá, itare ta maganaa á ba áte una ta ndaaterndaha na. Ta eksante Paul, á ba an vaƴiya ŋanna, ta danhe emtsaaɗe á dem Antipatris. 32Makuralla-aara wá, ta eptsehe ge emnde na tá an sera na, ta ƴaa sawji-aha na tá áte belsa-aha tá aŋkwa á dánda. 33Ba demda-aatare ge sawji-aha na am Kaysariya, ta vante nalmesheri na ge raizhauŋ, ta ƴaa Paul am erva-aara. 34Raizhauŋ a ndaase nalmesheri na catte, daaci a ndavanu ge Paul, a ba ŋane: «Ka ura á haha-ara?» A shantuwa estuwa geni Paul ura haha á Silikiya. 35Daaci a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Watse yá kya shairiya á ŋa má saremsa emnde a dágala á ŋa.» Daaci a ba ŋane á elvan ge sawji-aha: De ɓelawemɓela Paul am huɗga na ndza a nderanaa sleksu Hirudus na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\