Slera-aha 24:2

2Daaci ɗaranteɗáhá Paul á sawa, Tairtulus ŋara a naba fantau ge tsáká elva áte Paul, a ba ŋane á elvan ge Failikus: «Ambarka á ŋa, aɗaba barka á ŋa una aŋkwa hairire am larde na; aɗaba kwakyire á eŋkale á ŋa am slera-aha, duksa baɗemme tsemaartse am larde á miya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More