Slera-aha 6

1Haraare cekwaaŋguɗi tá aŋkwa far ba sága emnde a fetarfe maa, Yahudiya-aha na tá ndáhá elva a Yunaniŋkau na farantaufe ge ica ervauŋɗe áte Yahudiya-aha na tá á ba am larde. Ta bántsa itare, ba kelaa má tá tegaterá náza zá ge ŋwasha wegyegye wá, tá fateruka hyema ge emnde-aatare. 2Daaci emnde a ɓela kelaawa ju buwa na ta jemaa emnde a fetarfe baɗemme, a ba itare: «Ganakini ŋere ŋá ƴá ɓalaterá elva á Dadaamiya ge emnde ni, ŋá shuŋŋula tega náza zá wá, una zlayeka ɗekiɗeki. 3Daaci dzerausedzere zála na ni tá an eŋkale na vuye egdzar mama-aha-aaruwa, emnde na ni tá an naha an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe am itare na. Daaci ŋá faterem slera ŋanna am erva ge itare. 4Ŋere wá, ŋá shuŋŋula ba maduwa, antara ɓalaterá elva á Dadaamiya ge emnde.» 5Emnde a fetarfe baɗemme hayaránháyá elva ŋanna. Daaci ta dzerse tara Aitiyain, zhel fetarfe an tsaka ire, an naha an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, antara Filip, Pauraukaurus, Nikanaur, Timaun, Parmainas, ira Nikaulawus ŋane ura Antakiya a dema an de am nadina á Yahudiya-aha. 6Ta tsatsaa emnde vuye ŋanna á katafke á emnde a ɓela, ta magaterar maduwa, ta puwaterar antara erva a barka. 7Ta zlala estuwa emnde á Dadaamiya á de katafke, sagarevsage jipu emnde a fetarfe am huɗe á Urusaliima. Liman-aha kwakya eksaraarekse itare keni fetarfire. 8Aitiyain ŋanna wá, kwakya ŋgurna, antara hákuma na a shanaa ŋane. A magaa nalaama-aha, antara najipu-aha kwakya am dágave á emnde. 9Tá aŋkwa Yahudiya-aha na ta sawa am Kiraine, antara am Alaikzanderi am tate ŋanna, itare tá jáháva am mashidi na tá ɗahaná an bere á emnde na sharánsha ire-aatare na. Tá aŋkwa Yahudiya-aha umele zlaɓe ádaliye, ta sawa am Silikiya, antara Aziya; itare baɗemme hayaránka elva á Aitiyain ɗekiɗeki, tá aŋkwa á gan gajawe kwakya. 10Amá ɓaaka ura á danude ɗekiɗeki, aɗaba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe aŋkwa á vante eŋkale á ndahá elva. 11Aɗaba una ŋanna ta shekweve emnde umele, ganakini a baránba emnde ŋanna: Ŋa cenaa Aitiyain á valya elva ƴaiƴaihe áte Muusa, antara áte Dadaamiya keni. 12Ta tsante estuwa ervauŋɗe á emnde a ekse, antara male-aha á ekse, ira malum-aha á tawraita baɗemme. Ta gwarhe estuwa ge Aitiyain, haa ta dáná á dem shairiya, á katafke á jáháva á male-aha á Yahudiya-aha baɗemme. 13Ta naba saa seyde-aha á fida ŋanna, geni tá ɗatsa fida-aatare ŋanna. Ta bántsa itare: «Zhel na ba kelaazare á valya ba elva áte mashidi á Dadaamiya, antara tawraita a Muusa. 14Ŋa cenáncená a ndahanaa á ba an we-aara, a ba ŋane: Yaisu ura Nasarátu na wá, watse á kyaɓa mashidi na, antara naɗe-aha na a mbamisaa Muusa na keni baɗemme watse á eptsanteptsa.» 15Daaci baɗemme á emnde na tá am jáháva na tá puwa ba ice áte Aitiyain. Amá tá zhárá wafke-aara wá, ba seke malika á Dadaamiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\