Slera-aha 7

1Daaci male á liman-aha a ndavanu elva ge Aitiyain, a ba ŋane: «Názu tá ndahaná itare na ba jire ba estuwa emtu?» 2A ŋwete ge Aitiyain, a ba ŋane: «Cenawivaacena emtsaaɗe egdzar mama-aha-aaruwa, antara dada-aha-aaruwa: Dadaamiya slekse, a maranse ire-aara ge eggyemiya Ibrahima wá, kwaye zlaɓe am Maisaupautamiya, zlaɓe daaka emtsaaɗe á dem Haran. 3A ba Dadaamiya á elvan ge ŋane wá: Tsetse am larde á ŋa, sesse am jeba á ŋa baɗemme, ezzlálá á dem larde na watse yá ŋgyekwakanvaa ya. 4Daaci Ibrahima a kezlese am Kaldiya, kwaye a de njaa am Haran. De keɗaakeɗa eddeŋara maa, a kezlansehe zlaɓe ádaliye ge Dadaamiya á sem larde na kwá njá kure am huɗe-aara kina na. 5Am sarte ŋanna wá, Dadaamiya vanteka sleɗe ge Ibrahima ba kapáka palle keni am larde na, amá a ba ŋane á elvan ge ŋane: Larde na baɗemme watse yá vakteva vacite umele, kwá de kwaraná ba kure antara egdzara á ŋa. Amá zlaɓe ba egdzere ŋanna keni nánka Ibrahima ɗekiɗeki. 6A ba Dadaamiya á elvan ge ŋane zlaɓe ádaliye wá: Egdzara á ŋa tá de njá emtsaaɗe am erva á emnde, tá de gev nave-aha á emnde, tá de magaterá palasa am iva deremke ufaɗe. 7Amá watse yá shaterushe zlaɗa ge emnde a larde ŋanna keni, lauktu watse tá sesse egdzara á ŋa am larde-aatare, tá se kezli ugje am larde na. 8Am iga á una a tsakanse una-aha ŋanna Dadaamiya ge Ibrahima maa, a maganaa namána, a ba ŋane á elvan ge ŋane: Dem sheɗekwe una á gev nalaama á namána na. De shánsha Ibrahima Isiyaaku, a ɓelemaa am sheɗekwe áte háre ge tiisire-aara. Isiyaaku keni a fem Yakubu am sheɗekwe, Yakubu keni a puwum egdzara-aara eggye-aha a miya kelaawa ju buwa. 9«Am iga a una ŋanna maa, eggye-aha a miya ŋanna ta naba velu kuderetare Yusufa á dem Misera aɗaba shelha. Amá ndza aŋkwa Dadaamiya antara ŋane. 10Dadaamiya ƴánka Yusufa am zlaɗa-aha-aara. Bairá a vante ŋgahire. A vante ilmu á katafke á Firawna slekse á larde á Misera, slekse a naba ganve Yusufa male arge larde á Misera baɗemme, male arge emnde na tá am huɗe á há-aara baɗemme. 11Daaci a naba sem ge waya ƴaikke á sem larde á Misera, antara larde á Kanaana maa, emnde baɗemme tá á ba am palasa-aara, haa eggye-aha a miya ŋara tá shánka ba názu tá zuze keni ɗekiɗeki. 12Cenáncena Yakubu ganakini aŋkwa nalkame am Misera, a ɓeláa ba egdzara-aara ŋanna ta duhe ser palle. 13Ta daliye ge buwire wá, Yusufa a de maraterse ire-aara, sleksu Firawna keni a dise á ba am una ŋanna emnde a jeba á Yusufa. 14Daaci Yusufa a naba ɓelaa ura, ta de sanaa eddeŋara Yakubu an huɗe á há-aara baɗemme, emnde á Yakubu ta kul vuye jiilyeɓe. 15Daaci a naba de nja-aara ge Yakubu am Misera, a emtsaa á ba áhuwa, egdzara-aara keni baɗemme ta matsaa á ba áhuwa. 16Amá emtsa á eggye-aha a miya ŋanna wá, baɗemme ta halateraa á ba á dem Sikaim, ta de heɗateraa am irekhya na kwaye ndza a shekwanaa Ibrahima am erva á egdzara á Hamaur. 17«Am sarte na ni herzhe watse á magava duksa na a bannaa Dadaamiya ge Ibrahima na wá, emnde á miya am Misera tá far ba sága á ba an ndzeɗa. 18Daaci faremfa slekse umele aŋwaslire diyaaka Yusufa ɗekiɗeki maa, 19slekse ŋanna a naba eksaterve sawari ge eggye-aha a miya, a naba shateru zlaɗa kwakya, a naba hyateraarhe an ndzeɗa, ganakini a puwaranvepuwe egdzara-aatare mesheshe, a njarka an shifa ɗekiɗeki. 20A ba am sarte ŋanna wá, ta naba yá Muusa keni, egdzere zariya jipu, hayánháyá Dadaamiya. Tere keƴe kalkale tá aŋkwa á tsufaná á ba am huɗe á há á eddeŋara, 21lauktu ta danse á degashe. Amá de shansha egdze á sleksu Firawna, a de gelantaa ŋane ba seke egdza-aara a yanaa ba ŋane. 22Muusa a waltaa á ba an diya á názena tá maganá emnde a Misera baɗemme. A gevaa estuwa Muusa edda una an hákuma á ndáhá elva, antara edda á hákuma am slera-aha-aara baɗemme. 23«Muusa shanaasha iva kul ufaɗe lauktu a shaa eŋkale á de zhara emnde a jeba-aara. Amaana: Emnde a Iserayiila. 24Duwa á Muusa maa, a naa zhel emnde a Misera aŋkwa á já ura jeba-aara. Daaci a naba de gwe, a jehe shifa á zhel ŋanna. 25Ŋane a kurken watse tá cenáncena emnde a jeba-aara Iserayiila-aha ganakini watse á lyateraalya Dadaamiya á kya erva an ŋane, tá de shánsha ire-aatare, amá cenaránka emnde na ɗekiɗeki. 26Makuralla-aara zlaɓe ádaliye, a de shaa Iserayiila-aha ta buwa, tá aŋkwa á dagala. Ŋane á kátá tegatertega, a ba ŋane á elvan ge itare: Kay! Dawalaa na? Kure kwa ba egdzar mama keni kwá dagala, a jaara uwe ge kure? 27Amá edda una ŋane aŋkwa á maganá palasa ge ura, a naba puwan tsekuɗa ge Muusa, a ba ŋane á elvan ge ŋane: Ka mu a gakvaa ware male arge ŋere geni ká se kyaná ka shairiya á ŋere? 28Emtu ká kátá jija seke una ka jaa zhel emnde a Misera áwaya na emtu? 29Daaci elva ŋanna ŋgyámŋgye am vuwa á Muusa, antara ba kezla-aara am larde ŋanna ba ɗekiɗeki, kwaye a zhagade á dem Madiyan, a de yayaa egdzar zála buwa áhuwa. 30«Am iga a yawe kul ufaɗe á ba am larde ŋanna maa, malika á Dadaamiya a maranse ire-aara ge Muusa áte vuwa á wa Sina, a maranse ire-aara am nara á kárá á guzla. 31Muusa aŋkwa á maga najipu á duksa ŋanna, aŋkwa á ganávtege ge guzla ŋanna geni á nanaana duksa ŋanna ba shagera wá, á cená ba kwárá á Yaakadada, a ba ŋane: 32Ba iya Dadaamiya na ndza ta kezli ugje eggye-aha a ŋa na, ya Dadaamiya á Ibrahima, Dadaamiya á Isiyaaku, Dadaamiya á Yakubu. Muusa jaaja lyawa, á gyagya ba seke maagara, kwalevkwála ge zhárá ice ádehuwa mázla-aara. 33A ba Yaakadada á elvan ge ŋane: Saɗesesáɗe kimake á ŋa. Aɗaba tate na ká tsá ka átekwa na tate cuɗeɗɗe. 34Ya nanna zlaɗa na tá sháná emnde-aaruwa am Misera, ya cenáncena kyuwa-aatare, ya tsekwa aɗaba ba una ŋanna, ya se lyaterlya, sawa yá ɓeláká á dem Misera. 35«Daaci egdzar mama-aha-aaruwa, ba Muusa ŋanna ta ndahanaa itare a gakvaa ware male arge ŋere, geni ká se kyáná ka shairiya á ŋere na wá, Dadaamiya a ɓelaa ba ŋane geni á de gev slekse-aatare, á saterse am erva á emnde. Dadaamiya a magaa slera ŋanna á kya erva an malika na a maranse ire-aara ge Muusa am kárá á guzla na. 36A satersaa ba ŋane emnde a Iserayiila am larde a Misera, an mága nalaama-aha, antara najipu-aha gergere, am Misera ŋanna, antara am Haye Kyaŋŋe. Dem yawe kul ufaɗe, ndza slekatafke-aatare ba Muusa ŋanna am kaamba. 37Ndza a bateránba Muusa ge emnde a Iserayiila, a ba ŋane: Watse Dadaamiya á ɓelakurá nabi umele ba seke iya, watse á ɓelakurá ba ura jeba á kure. 38Ba Muusa ŋanna una ndza slekatafke á emnde a Iserayiila am kaamba, ndza ba ŋane una sledágave á eggye-aha a miya werre, antara malika na a banaa elva áte ire á wa Sina na. A lyamivaa ba ŋane elva á Dadaamiya, elva na á vante shifa ge ura na, lauktu a samiyansa. 39«Aley ndza faransaareka eggye-aha a miya ɗekiɗeki ge Muusa, ƴarnaaƴa elva-aara, ta hayaa ba eptsa á dem Misera. 40Aɗaba una ŋanna, a ba itare tá elvan ge Haruna: Nderamíndera-ka hele-aha na mí sepaterá á katafke á miya. Aɗaba diyamika názu a shaa Muusa ŋanna a samise am Misera na. 41Daaci ta naba nderaa hele-aatare, á gáráva an egdza a dalau, ta icanaa sadake, ta magaa muŋri, tá higa á katafke á názu ta nderanaa ba itare an erva-aatare. 42Amá a naba ƴaterhe ge Dadaamiya ba ɗekiɗeki tá aŋkwa á kezlan ugje ge hele-aatare, tá aŋkwa á kezlater ugje ge terlyakwa-aha áte samaya keni, ba seke una aŋkwa ta puwete am wakita á nabi-aha na. Ta puwetaa nabi-aha, a ba Dadaamiya á elvan ge emnde a Iserayiila: Kure Iserayiila-aha: Kina iva kul ufaɗe kwá vite sadake á dabba-aha, antara sadake á duksa-aha umele na, ba jirire kwá vite ba ge iya emtu? 43Una ge iya ka ɗekiɗeki, mashidi á kacakaca na kwá sepaná kure ba ge dadaamiya á kure Maulaukau, kwá sepá ba dadaamiya á kure Rafan na kwa maganaa ba kure, gáráva á terlyakwa na. Kwaya ŋane hele-aha na kwa nderanaa kure ge kezlater ugje. Aɗaba una ŋanna yá dakurda á de katafke átsaaka á ba an Babila keni.» 44Daaci a ba Aitiyain: «Am sarte na tá am kaamba eggye-aha a miya, ndza tá an mashidi á Dadaamiya ta maganaa an kacakaca, ta dise áte una ŋanna ganakini aŋkwa Dadaamiya an itare. Ta dzeɓaa mashidi ŋanna a ba áte una a kwaransaa Dadaamiya ge Muusa. Aɗaba a banánba Dadaamiya ge Muusa geni a emmága á ba áte una a naanaa ŋane. 45Dedde zamane-aatare, ta ƴaterán ge eggye-aha a miya umele. Ndza Zhausuwe slekatafke-aatare. Ta se dema itare an mashidi ŋanna am larde na. Am demda-aatare, Dadaamiya a naba bakese emnde a jeba umele am katafke-aatare. Daaci mashidi á nalba ŋanna a nja estuwa, dem zamane á sleksu Dawuda. 46Shánsha Dawuda háyá áza Dadaamiya á Yakubu maa, a naba ndavanu ganakini á nderanaa mashidi. 47Amá a nderannaa Suleymanu mashidi ŋanna ge Dadaamiya. 48Ay degiya Dadaamiya am ƴaikkire-aara wá, á njeka am bere-aha na ni ta nderanaa ba emndimagwaha. A ba ŋane á kya an we á nabi-aara: 49Samaya una tate á nja-aaruwa am sleksire-aaruwa; haha wá, tate á puwa sera-aaruwa. Kwá de nderiya bere-ara kure ge iya? Áme sleɗe na ni yá de puwansá ya am huɗe-aara na? 50Ábi duksa-aha ŋanna baɗemme ya nderanaa ba iya? Estuwa á ba elva a Yaakadada. 51«Kure wá, degdege ire á kure ba jire, kwá ceneka elva á Dadaamiya ɗekiɗeki. Wayakurka cena názu á bakurná Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, kwa ba kalkale antara eggye-aha a kure werre na ndza kwalarevkwálá na. 52Aŋkwa nabi na ni eggye-aha a kure magaranánka palasa emtu? Ta naba ceɓaa emnde a ɓela á Dadaamiya ge sateraa labare á slejirire ba ŋane palle na. Ba ŋane una a ƴanaa ice á kure, jakurja na. 53Kure lyakurvaalya tawraita á Dadaamiya na a vakurtaa á kya erva an malika-aha, amá magakurka.» 54Am sarte na cenaráncena una ŋanna male-aha á Yahudiya-aha maa, jaterje ervauŋɗe jipu áte Aitiyain, tá zá ba erva-aatare an slare. 55Amá Aitiyain, ŋane an naha an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. Ba a ketaa ice-aara á dem samaya wá, a naa tate na ni á njá átekwa Dadaamiya an sleksire-aara, Yaisu aŋkwa á tse am naɗafa á Dadaamiya. 56Daaci a ba ŋane: «Cenaucena: Iya wá, yá zhárá ba samaya an wera, yá zhárá ba Ura á emnde baɗemme á tse am naɗafa á Dadaamiya.» 57Ta naba fu hula á dem zhegela geni a demka elva ŋanna á dem hyema-aatare, ta gwarhe baɗemme-aatare, 58ta naba danse á dete iga a ekse, ta de dzaganaa an nákwá áhuwa ge ja shifa-aara. Seyde-aha na ta tsakwese am zane-aha-aatare, ta puwehe a ufateraa dawale umele zhera-aara Sawulu. 59Daaci emnde na tá dzaga ŋane an nákwá, amá Aitiyain a magaa maduwa, a ba ŋane: «Yaakadada Yaisu! lyevaalya shifa-aaruwa.» 60A kezlaa ugje am haha, a ba ŋane á ba an kaa kwárá: «Yaakadada! Yateraarƴe haypa na tá aŋkwa á maganá itare na.» Ba a ndaase una ŋanna wá, a naba emtsehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\