Slera-aha 8

1Vacite ŋanna, tsarantetse fitenire ƴaikke ádete emnde a fetarfe am huɗe á Urusaliima, baɗemme zhagadarzhagade á dete makwata-aha á Yahudiya, antara Samariya, sey ta juwaa ba emnde a ɓela. 2Emnde na ɗabarteɗaba Dadaamiya ta heɗaa emtsa á Aitiyain, kyuwarsekyuwe jipu emtsa-aara. 3Sawulu wá, aŋkwa á wava geni á zlanaazle emnde a fetarfe baɗemme, á já ɗába sera á wakyiya sera á wakyiya, á halaterá á dem daŋgay baɗemme an zála-ka an ŋwasha-ka. 4Daaci emnde a fetarfe na zaɗaratervezaɗe na, tá aŋkwa á ɓala ba waazu ma áme keni am tate na ta demaa itare baɗemme. 5Filip maa, ŋane a dem berni á Samariya, a de fantau ge ɓalatera elva á Almasiihu ge emnde áhuwa. 6Emnde baɗemme fartefa hyema ge cena elva á Filip, hayaránhaya. Najipu-aha na a maganaa ŋane keni naránna baɗemme. 7Jini-aha saresse am emnde kwakya tá ámbera hula, ŋgurƴekwe-aha antara emnde a dere keni kwakya mbarmbe. 8Njaanja higa ƴaikke ge emnde a berni ŋanna. 9Am sarte ŋanna maa, ndza aŋkwa zhele umele am Samariya ŋanna zhera-aara Simaun, ŋane haraare á maga namselkwe-aara, antara waɗakire, emnde baɗemme tá maga ba najipu áte ŋane, a ganve ire-aara ura ŋgaa. 10Emnde baɗemme, an emnde a ŋgaaŋga ka, an talaga-aha ka, ɓaaka ura á ebza elva-aara ɗekiɗeki. Baránba emnde ganakini hákuma ƴaikke, hákuma á Dadaamiya na wá, ba zhel ŋanna. 11Ɓaaka ura á ebza elva-aara, aɗaba haraara aŋkwa á maga najipu-aha-aara am ice-aatare. 12Amá am sarte na dámda Filip an labare á higa, elva a dem zlanna á Dadaamiya, á kwaraterse antara zhera á Yaisu Almasiihu na wá, emnde kwakya fartarefe, an zála-ka an ŋwasha-ka lyarvaalya baptisma. 13Ba Simaun ŋanna keni fetarfe, lyevaalya baptisma. Am ba kelaazare á iceka Simaun átevega Filip maa, á maga ba najipu áte nalaama-aha, antara najipu-aha na aŋkwa á maganaa Filip na. 14Am iga á una ŋanna maa, cenaráncena emnde a ɓela am Urusaliima ganakini fartarefe emnde a Samariya áte elva á Dadaamiya, daaci ta naba ɓela tara Piyer antara Yuhanna á dezetare. 15Daraada tara Piyer antara Yuhanna am Samariya, ta de magaterar maduwa ge emnde a fetarfe na tá áhuwa na, ganakini a vaterteva Dadaamiya Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 16Aɗaba zlaɓe ta shaa ba baptisma an zhera á Yaakadada Yaisu, amá zlaɓe samka Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á sem itare á ba am palle-aatare keni. 17Am sarte na ni puwaraterarpuwa erva-aha-aatare tara Piyer, antara Yuhanna áte ire-aha-aatare na wá, daaci sharánsha Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 18Nanna Simaun ganakini emnde na sharánsha Sheɗekwe Cuɗeɗɗe aɗaba erva na ta puwateraare emnde a ɓela na wá, a naba vaterte shuŋgu ge tara Piyer antara Yuhanna, 19a ba ŋane á elvan ge itare: «Vawiteva hákuma ŋanna ge iya keni, geni máki ya puwaare erva-aaruwa ge ura wá, edda-aara keni sey á shánsha Sheɗekwe Cuɗeɗɗe ba seke una.» 20A ŋwete ge Piyer, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «A keɗakuraakeɗa Dadaamiya antara shuŋgu á ŋa ŋanna baɗemme. Aɗaba ka kwamaa shekwa názu a vantaa Dadaamiya ge ura an nalmane. 21Ekka ɓaaka barama ge ekka, ɓaaka tate á ŋa am slera á ŋere na ɗekiɗeki, aɗaba shagerka ervauŋɗe á ŋa á katafke á Dadaamiya. 22Emmága tuba arge haypa na ka maganaa ka, esslápala Dadaamiya ganakini á ƴakareƴe jeba á dzáma ire ŋanna máki á gevge. 23Aɗaba ŋa naa ervauŋɗe á ŋa kelaade, gakevge náve á haypa.» 24A ba Simaun á elvan ge tara Piyer, antara Yuhanna: «Taslawa á kure, slapalawislápala áza Yaakadada á kure ŋanna geni a shika názena kwa ndanaa kure na.» 25Tara Piyer, antara Yuhanna ta magaa seydire kwakya, ta ɓalaterse elva á Yaakadada ge emnde. Am iga a una ŋanna maa, ta naba eptsa-aatare á dem Urusaliima. Átira daa zlaɓe ádaliye, ta ɓalese labáre á higa, elva a Yaisu am ekse-aha á Samariya. 26Am iga á una-aha ŋanna maa, a ba malika á Yaakadada á elvan ge Filip: «Tsetse ezzlala á dem manem, duwa áte emgyegwe a baráma tsekwa á da am Urusaliima ge dem Gaza na.» 27A naba tsetehe ge Filip, a duhe. Duwa-aara á dem tate ŋanna wá, ta de puwa ba jaa ire antara ura Aitiyaupiya umele naɗima, átira dá. Zhel ŋanna nakawá ƴaikke. Ŋane pataka á sleksu Kandake, mukse na sleksa ŋane am larde á Aitiyaupiya. Daaci zhel ŋanna wá, ndza a se kezlan ugje ge Dadaamiya am Urusaliima. Átira dá ŋanna maa, aŋkwa á ndahá wakita á nabi Aisaya, á njá am darkwa-aara, á teɗaná belsa. 29«Naba duwa, herzhanteherzhe darkwa ŋanna ba shagera,» a ba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á elvan ge Filip. 30Daaci a naba teɗante ge Filip an zhágade, a de shanaahe, á cena zhel ŋanna á ndaha wakita á nabi Aisaya. «Ká aŋkwa á cenáncena emtu jirire á názena ká ndahaná ka na?» a ba Filip á elvan ge ŋane. 31«Yá cenaná estara jirire-aara máki á paliná ura ka?» Daaci a ɗante Filip geni a ɗalemɗálá á dezeŋara am darkwa, á njinja ázeŋara. 32Náwa názu a ndahesaa ŋane am wakita á Aisaya: Ŋane gevge ba seke zhel kyawe na tá daná á de icica na, ba seke zhel kyawe na tá ɓetá úgje áte ŋane keni á kyuweka ɗekiɗeki, ba we-aara keni weraaka. 33Ŋane wá, garanaaga á dem áhá, magaranánka jirire ɗekiɗeki. Ware ɗeme á de tsala wulfe-aara am duniya na? Aɗaba ta ján werre shifa-aara. 34Daaci a ba zhel emnde a Aitiyaupiya na á elvan ge Filip: «Palinaapala elva na tásle á ŋa, á ndaná áte ware nabi á Dadaamiya elva na estuwa? Á ndaná a ba áte ire-aara emtu, á ndaná áte ura umele-he?» 35Filip a eksetaa elva, a dzegwanu ba ge elva ŋanna am Aisaya na, a ɓalanse labáre á higa, elva a Yaisu. 36Ba tá zlálá, tá zlálá, ta de shaa tate á yawe. Daaci a ba zhel emnde a Aitiyaupiya na á elvan ge Filip: «Náwa shamiyansha yawe mu, aŋkwa názu á piyite geni ká magiya baptisma emtu?» (( 37A ŋwete ge Filip: «Máki faktarefe áte Yaisu an ervauŋɗe á ŋa palle wá, baptisma á ŋa a naba gevge.» A ŋwete ge zhel emnde a Aitiyaupiya na: «Fantarefe ganakini Yaisu Almasiihu wá, ŋane Egdza á Dadaamiya.»)) 38Daaci tsaatse, a ba ŋane á elvan ge sleteɗaná belsa. Ta naba tsekwese am darkwa na tara Filip, antara zhel emnde a Aitiyaupiya ŋanna, ta tsekweme am yawe, Filip a naba maganaa baptisma. 39Ba segashe-aatare am yawe wá, Sheɗekwe Cuɗeɗɗe a naba eksante Filip ba estuwa, mele nánka zhel emnde a Aitiyaupiya na mázle-aara. Amá a eksetaa baráma-aara zlaɓe ádaliye an higa ƴaikke. 40Filip keni á zhárá ba á tse am Ajaustus. Daaci ba zlala-aara á dem ekse-aha gergere, aŋkwa á ɓalaterá labáre á higa, elva a Yaisu ge emnde, a daa ba estuwa á dem Kaysariya, á maga ba ŋane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\