Slera-aha 9

1Am sarte-aha ŋanna baɗemme na maa, Sawulu wá, ŋane á mberá ba wáva áte emnde na fartarfe áte Yaakadada Yaisu na, a bantsa ŋane sey á zlateraazle baɗemme. A naba deza male á liman-aha, 2a de ndavanu nalmesheri á seydire geni á duwa an ŋane am erva á dem egdzar mashidi-aha-aatare na tá am Dimaska. Estuwa, máki a de shaa emnde na ta fetaare áte Yaakadada Yaisu, ma zhele, ma mukse keni, á saterá á ba am erva á sem Urusaliima. 3Ba a shaa nalmesheri ŋanna wá, antara ba zlala-aara. Ba ŋane keni herzhanteherzhe berni á Dimaska ŋanna wá, a naba tsekwaa ge parakkire ƴaikke á sa am samaya á sete ŋane, 4a naba mbeɗehe ge Sawulu á dete haha, daaci á cena ba á ɗahaná kwara umele: Sawulu, Sawulu, labára ká magiya palasa, á bina. 5A ŋwete ge Sawulu: «Ka ware ka edda-aaruwa?» A ba kwárá ŋanna á elvan ge ŋane: «Ba iya Yaisu na ká aŋkwa á maganá palasa na. 6Amá tsetse, edduwa á dem huɗe á ekse, tá de bakánba áhuwa názu ká de maganá ka.» 7Emnde na tá am iga á Sawulu ŋanna diyarka názu tá ndaná itare ɗekiɗeki. Tá aŋkwa cenáncena kwárá á ura, amá itare tá nánka edda-aara ɗekiɗeki. 8Tsetsa Sawulu am haha, a werante ice, amá á nánka. Sey ta ŋanaa áte erva, ta taɗanaa an táɗá á dem Dimaska. 9Hare keƴe, ba slerba-aara keni nánka ɗekiɗeki. Am hare keƴe ŋanna wá, zawka shawka ɗekiɗeki. 10Aŋkwa slefetarfe umele am Dimaska ŋanna, zhera-aara Hananiyas, a naba marananse ire-aara Yaakadada am wahayu, 11a ɗante: Hananiyas. Nam, a ba Hananiyas. A ba Yaakadada á elvan ge ŋane: «Tsetse ba kina, eɗɗaba ba baráma na tá ɗaaná an baráma ndeɗɗe na, edduwa á dem mba á Yahuda, enndáva ura zhera-aara Sawulu ura Tarsus, ŋane aŋkwa átira mága maduwa kina. 12Zhel ŋanna a shaa wahayu, am wahayu ŋanna maa, aŋkwa á zhara ba ura zhera-aara Hananiyas a duhe á dezeŋara, a de puwaare erva a barka ganakini á nanna ice-aara zlaɓe ádaliye.» 13A naba ŋwete ge Hananiyas, a ba ŋane: «Emnde kwakya ta se ɓalise labáre á zhel ŋanna degiya Yaakadada. Emtaŋkire na a magaternaa ŋane ge emnde á ŋa am Urusaliima keni ndarindaha baɗemme. 14Ba sawa-aara ásehuna na keni a sanaa ba una ŋanna, ta vantaa male-aha á liman-aha hákuma á se hálá emnde na tá ŋala Dadaamiya an zhera á ŋa.» 15Amá a ba Yaakadada á elvan ge ŋane: «Naba duwa ka. Aɗaba ya eksese zhel ŋanna keni ge mága slera-aaruwa, ganakini á de kwaratersa ŋane zhera-aaruwa ge emnde a jeba umele, antara slekse-aha-aatare, ira emnde a Iserayiila, geni a diyariyeddiye ba shagera. 16Yá de marannaamárá zlaɗa-aha na watse á sháná ŋane aɗaba zhera-aaruwa.» 17Daaci a naba zlálá ge Hananiyas, a de demá am huɗe á há ŋanna, a de puwar erva a barka-aara ge Sawulu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Sawulu egdza emmerwa, a ɓeliyaa ba Yaakadada Yaisu na a marakse ire-aara áte baráma a sawa na, geni ká nánna ice á ŋa zlaɓe ádaliye, ká shansha Sheɗekwe Cuɗeɗɗe.» 18Ba ndah keni zlaɓe ndaaseka Hananiyas wá, ta naba sesehe ge duksa-aha umele am ice á Sawulu ba seke iga a kelfe wá, a fantau ge zhara ice-aara zlaɓe ádaliye. A tsetehe ta maganaa baptisma. 19Daaci a zu duksa, shansha ndzeɗa-aara. Sawulu haraare cekwaaŋguɗi áza emnde a fetarfe na tá am Dimaska. 20Ba watsewatse, a fantau ge ja ɗába am mashidi-aha á Yahudiya-aha gergere, ge ɓálá waazu á elva a Yaisu, geni Yaisu wá, Egdza á Dadaamiya. 21Emnde na tá aŋkwa á cena elva-aara na baɗemme tá maga ba najipu. A ba itare: «Ábi una ba zhel na a ceɓaa emnde a ɗába Yaisu am Urusaliima na? Ábi ásehuna keni a sánaa ba una ŋanna, geni á daterá á ba am zawa ádeza male-aha á liman-aha?» 22Amá waazu á Sawulu aŋkwa á far ba mága slera am emnde. Ɓaaka názu tá maganá Yahudiya-aha na tá am Dimaska na á katafke-aara, aɗaba aŋkwa á marateránmárá jirire-aara geni ba Yaisu una Almasiihu, amaana: Edda una a eksesaa Dadaamiya. 23Haraare maa, Yahudiya-aha ta naba demaa am sawari, ta naba njante geni sey tá keɗanaakeɗa shifa á Sawulu. 24Amá cenáncena ŋane keni názu ta ŋgwaɗanaa itare áte ŋane baɗemme. An vaƴi vacika baɗemme tá aŋkwa á ufa we á ukvake á berni, tá tsagwaɗa ba ŋane geni sey tá keɗanaakeɗa shifa-aara. 25Daaci vacite umele an vaƴiya maa, emnde na tá am iga-aara, ta naba njaneme am kenday ƴaikke, ta naba tsekwanse á kya ɓiye á ukvake á dem iga a ekse. 26Am sarte ŋanna, eptsaptsa Sawulu á dem Urusaliima. Am eptsa-aara wá, a de tataya jammeje antara emnde a fetarfe, amá ɓaaka ura a fanaa vuwa ɗekiɗeki, aɗaba fartareka geni ŋane keni gevge slefetarfe ba jirire. 27Amá Barnabas wá, a naba eksante Sawulu ŋanna ádezeŋara, a puwansaa ŋane ádeza emnde a ɓela, a de baternaa ŋane ganakini Sawulu nanna Yaakadada áte baráma á dem Dimaska, antara elva na ni a bannaa Yaakadada ge Sawulu baɗemme. A ndaterhe zlaɓe ádaliye dzaŋdzaŋire na a maganaa Sawulu ge ndater elva a Yaisu ge emnde am huɗe á Dimaska. 28A fantau á ba am sarte ŋanna nja Sawulu antara emnde a ɓela, a jaa ɗába am huɗe á Urusaliima ba seke una á kataná ŋane mazla-aara ge mága waazu an zhera á Yaisu, an ɓaakire á lyawa. 29Ádeza Yahudiya-aha na tá ndáhá ba elva a Yunaniŋkau keni a duwa Sawulu an elva a Yaisu, a ndaterndáhá sera-aara ba kwakya, amá itare tá tataya keɗa shifa-aara. 30Cenaráncena egdzar mama-aha-ŋara maa, ta naba danse á dem Kaysariya, ganakini a ezzlála á dem Tarsus. 31Daaci emnde a fetarfe am haha á Yahudiya, antara Galili, ira Samariya njarinja an hairire mázla-aara, tá aŋkwa á far ba mága dzaŋdzaŋire am elva á Yaisu, tá aŋkwa á fá zherwe áte Yaakadada, aŋkwa Sheɗekwe Cuɗeɗɗe am dágave-aatare, á sagatersaga ba kelaazare. 32Am sarte ŋanna maa, Piyer á já ba ɗába am tate-aha gergere. Vacite umele maa, a de zhara emnde a fetarfe na tá am Lida. 33Duwa-aara á dem ekse ŋanna, a de bera ura umele zhera-aara Aynaiyas, yawe tiise á taa tseteka am haha ɗekiɗeki, aɗaba gevge ŋgurƴekwe. 34Á ba Piyer á elvan ge ŋane: «Mbakaambe Yaisu Almasiihu, tsetse, tsatsanaatsatse egdera á ŋa.» Kerteŋ tsetsa Aynaiyas. 35Emnde na tá am Lida ŋanna, antara emnde a Saraun baɗemme naránna, itare keni ta naba fetarehe áte Yaakadada Yaisu. 36Ndza aŋkwa mukse umele slefetarfe am ekse á Jaupe, zhera-aara Tabita, an elva a Yunaniŋkau wá, Daurkas. Amaana: Zaara. Mukse ŋanna wá, ma vaatara keni ŋane á maga ba slera á maggwire, aŋkwa á melateru ge talaga-aha keni. 37Daaci a eksevaahe ge lapikere wá, a naba emtsehe. Bararanvebáre, ta de zlavanaahe am bere. Bere ŋanna átire ge bere-aha umele. 38Dagave á tara Lida antara Jaupe ƴiƴiyeka an kevaaye. Daaci cenaráncena emnde a fetarfe na tá am Jaupe, ganakini aŋkwa Piyer am Lida. Daaci ta naba ɓelanvaa emnde buwa, ganakini a sawa ba watsewatse tasle-aara. 39Ba watsewatse a tsetehe ge Piyer, ta zlala ba kerɗe antara emnde a de ɗáha na. Ba damda Piyer wá, ta dán ba suuwe á dem bere na átire na, Piyer a de beraa wegyege a ŋwasha baɗemme tá aŋkwa á kyuwa emtsa na. Ba ta naa Piyer, tá aŋkwa á kyuwa ásezeŋara, tá ámberá ŋgyekwaná buba antara náza tsekwa-aha umele na ndza a dzeɓanaa Daurkas am sarte na zlaɓe á ba an shifa-aara am dagave-aatare. 40Daaci Piyer a naba bakese emnde baɗemme á segashe, a kezlaa ugje, a magaa maduwa, daaci a eptsapte á deza emtsa na, a ba ŋane: Tabita! tsetse! A naba werante ice-aara Tabita, a tsetehe, a njehe. 41Piyer a ŋanaahe erva, a tsante baɗemme, daaci a ɗante wegyege a ŋwasha na, antara emnde a fetarfe umele, a marateraa Daurkas an shifa-aara. 42Labare ŋanna hyemhye am huɗe á Jaupe baɗemme, emnde ta naba fetarhe áte Yaakadada Yaisu. 43Am iga a una ŋanna maa, Piyer haraare zlaɓe ádaliye am huɗe á Jaupe, am mba á slekkeɗa gwagwa umele zhera-aara Simaun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\