Kaulausiya-aha 2

1Yá kátá kwa cenancena wava ƴaikke na yá aŋkwa maganá ya aɗaba kure, antara emnde á Lawdikiya ira emnde na itare keni narika an ice-aatare. 2Yá aŋkwa á maga una ŋanna geni baɗemme á kure kwa shansha ndzeɗa ge ɗaba Yaisu Almasiihu, kwa wayaavewaya am dagave á kure áte ervauŋɗe palle, antara geni kwa cenvaacena elva na a sakuransehe ge Dadaamiya, daaci kwá tsaatse átekwa, ŋane keni á gá barka áte kure. Elva ŋanna ndza an sheɓe, a sakuransehe ge Dadaamiya na wá, ba Yaisu Almasiihu. 3Tara eŋkale antara ilmu na á vatertá Dadaamiya ge emnde na keni baɗemme aŋkwa am ŋane. 4Yá bakurá una, geni a badakuruka ura umele ba dey an elva emtakemtake. 5Ma ɓaaka ba ire-aaruwa am dagave á kure keni, am ervauŋɗe-aaruwa yá á ba am dagave á kure. Daaci yá higa jipu áte kure aɗaba duksa baɗemme kwá aŋkwa maganá á ba áte uŋŋule-aara, antara aɗaba dzaŋdzaŋire á fetarfe á kure áte Yaisu Almasiihu. 6Ba seke una ni lyakurvalya Yaisu Almasiihu ge Yaakadadire na wá, zláláva á kure keni a gevge ba seke una á kataná ŋane. 7Ba seke nafa, máki á wálá, á vela slalwe-aara á dem haha lauktu á tse degdege na wá, ge kure keni ba estuwa, njawinja degdege am erva-aara, ekhyawanaaka fetarfire á kure, ɗabauɗaba á ba áte una ta mbakursembe na. Slafawannaaslafa we á kure ge Dadaamiya ba kelaazare. 8Faufa hyema geni a keɗakuraaka ura umele ba dey an diya na tá mbesa emnde á ba am duniya na, ɓaaka nampire-aara ɗekiɗeki, aɗaba saaka á sawa aza Yaisu Almasiihu, á sawa aza jini-aha antara male-aha-aatare. 9Ba Yaisu Almasiihu palle una a de eksa Dadaamiya am njá-aara baɗemme. 10Daaci am nja á kure antara Yaisu na wá, shakuransha duksa baɗemme am shifa á kure. Ŋane wá, malika-aha na tá an hakuma am samaya baɗemme, tá á ba am erva-aara. 11Gakurevge tsawe palle antara Yaisu Almasiihu wá, dakuremda am sheɗekwe. Amá dema am sheɗekwe na tá maganá emndimagwaha-ka, á maganá Yaisu Almasiihu an hakuma-aara. Amaana: a mbeɗakurse ervauŋɗe á kure na ndza á dákurá á dem haypa na. 12Am sarte na ta magakuraa baptisma, una ŋanna á márá una ni kwa tsetaa am faya átirpalle antara ŋane. Fakurtarfe geni Dadaamiya a tsante ŋane am faya an hakuma-aara, fakurtarfe geni á de tsakurtetse kure keni. 13Werre, ndza kwa ba seke emtsa-aha am ice á Dadaamiya aɗaba haypa-aha á kure, antara aɗaba ndza diyakurka shairiya-aha-aara. Amá kina wá, Dadaamiya a vakurtaa shifa aŋwaslire átirpalle antara Yaisu Almasiihu, a naba ƴamiyaare haypa-aha á miya baɗemme. 14Haypa-aha ŋanna wá, ndza ba seke gema áte miya, hyephye ge mbeɗamiya am shairiya. Amá Dadaamiya a naba ƴamiyaa gema ŋanna, á ndavamiyuka mazla-aara aɗaba emtsa á Yaisu Almasiihu áte dzaŋgala. 15A ganaa á ba áte dzaŋgala ŋanna midalire arge jini-aha antara male-aha-aatare baɗemme, a sluwatervaahe, a jaterse zherwe á katafke á emnde baɗemme. 16Máki estuwa, a mberzarakurka geni labara kwa za una? Bi labara kwa sha una? Labara magakurka muŋri na? Bi náza ja tere na antara kwaskwe á puwansepuwe? 17Baɗemme á una-aha ŋanna ndza miyenne-aareka emtsaaɗe, ndza ba ge ufa duksa shagera na á de sawa na. Duksa ŋanna wá, ba Yaisu Almasiihu. 18Tá aŋkwa emnde umele, ta ganve ire-aatare ba seke ta emnde na wayarka gálá ire, tá aŋkwa baterán ge emnde umele keni geni gálá ire wá, shagerka, tá baterán ge emnde geni a ƴekarƴeka an zhera á malika-aha, wayarwáyá jipu ge ɓálá názena tá zharaná am shene-aha-aatare keni. Jeba á emnde ŋanna wá, ta gala ire ba dey, dzama ire-aatare ba dzama ire á emnde am duniya. Vawaterteka barama ge maga una ŋanna am dagave á kure, a tegarakuraaka antara duksa shagera na á katafke á kure. 19Itare, ta ƴiƴiye an Yaisu Almasiihu na ŋane ire na, emnde na tá ɗaba ŋane baɗemme ta vuwa-aara. Daaci máki mí ɗaba ba ŋane, vuwa baɗemme, dzagwa á uɓiya-aha antara perɗe-aha tá wálá á ba áte uŋŋule-aara, áte una á kataná Dadaamiya. 20Diyakurdiya geni emtsakuramtsa átirpalle antara Yaisu Almasiihu, daaci ɓaaka hakuma á jini-aha áte kure mazla-aara emtu? Ay ba estuwa wá, labara kwá njá ba seke mága á emnde na diyarka Yaisu Almasiihu na? Labara kwá fatersarfe ge shairiya-aha na a ba itare: 21Gawanávteka ge duksa estuwa, zauka duksa estuwa, fauka erva áte duksa estuwa na? 22Aɗaba jeba á shairiya-aha ŋanna, tá ndaha ba elva á názena á de zlauzle á ba am duniya na. Ta jansaara ba emnde ge una-aha ŋanna. 23Ge jirire wá, má ká cena shairiya-aha ŋanna wá, ká cenán ba seke náza vante eŋkale ge ura. Aɗaba a ba itare: sey kwá maga duksa ba kwakya ge ɗaba Dadaamiya, sey kwá ganaaga ire á kure ba shagera, kwá ámbera maganá laruwa ge ire á kure. Amá una-aha ŋanna baɗemme á de melakuruka ɗekiɗeki geni kwá kwarukware ervauŋɗe á kure am emtaŋkire á názena á kátá maganá vuwa á kure baɗemme.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\