Kaulausiya-aha 2:18

18Tá aŋkwa emnde umele, ta ganve ire-aatare ba seke ta emnde na wayarka gálá ire, tá aŋkwa baterán ge emnde umele keni geni gálá ire wá, shagerka, tá baterán ge emnde geni a ƴekarƴeka an zhera á malika-aha, wayarwáyá jipu ge ɓálá názena tá zharaná am shene-aha-aatare keni. Jeba á emnde ŋanna wá, ta gala ire ba dey, dzama ire-aatare ba dzama ire á emnde am duniya. Vawaterteka barama ge maga una ŋanna am dagave á kure, a tegarakuraaka antara duksa shagera na á katafke á kure.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More