Kaulausiya-aha 2:2

2Yá aŋkwa á maga una ŋanna geni baɗemme á kure kwa shansha ndzeɗa ge ɗaba Yaisu Almasiihu, kwa wayaavewaya am dagave á kure áte ervauŋɗe palle, antara geni kwa cenvaacena elva na a sakuransehe ge Dadaamiya, daaci kwá tsaatse átekwa, ŋane keni á gá barka áte kure. Elva ŋanna ndza an sheɓe, a sakuransehe ge Dadaamiya na wá, ba Yaisu Almasiihu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More