Kaulausiya-aha 3

1Diyakurdiya geni Dadaamiya a tsakurtehe am faya átirpalle antara Yaisu Almasiihu emtu? Aɗaba una ŋanna tatayautátaya kazlaŋa na am samaya am tate na aŋkwa á njá Yaisu Almasiihu am naɗafa á Dadaamiya. 2An eŋkale á kure baɗemme, dzamaudzama ba kazlaŋa na am samaya na, dzamauka kazlaŋa na am duniya. 3Aɗaba diyakurdiya geni shifa á kure werre na wá, emtsamtsa, Dadaamiya a tsakurtehe átirpalle antara Yaisu Almasiihu. Daaci shifa á kure aŋwaslire aŋkwa antara Yaisu Almasiihu, a sheɓakuranvehe ge Dadaamiya ázeŋara. 4Ge jirire wá, shifa á kure ba Yaisu Almasiihu. Má de jesarja ŋane, kure keni kwá de jesarje an ŋane átirpalle am ƴaikkire-aara. 5Aɗaba una ŋanna, shagerkire á názena jauje am ervauŋɗe á kure na sawansese baɗemme, a gevge ba seke lipa á katafke á kure. Ƴawanƴa dakarire antara gwardzire antara mága emtaŋkire na á kátá maganá vuwa á kure baɗemme, antara waya duksa an ervauŋɗe á kure baɗemme. Aɗaba má kwá waya duksa an ervauŋɗe á kure baɗemme, duksa ŋanna gevge ba seke dadaamiya á kure. 6Kwaya ŋane názena ni á piyaterte ge emnde geni a faransareka ge Dadaamiya. Aɗaba una ŋanna tá aŋkwa am ervauŋɗe á Dadaamiya. 7Kure keni, am sarte na zlaɓe sakurseka am duksa-aha ŋanna, zláláva á kure ndza ba estuwa. 8Amá kina wá, puwanvepuwe kazlaŋa-aha na baɗemme, mága ervauŋɗe, mága kemaŋgerire, zlazla ura antara elva ƴaihƴaihe. 9Magawaterka fida ge emnde, aɗaba kure sakuresse am zláláva werre, puwakuranvepuwe kazlaŋa werre baɗemme, 10kwa eksante zláláva umele aŋwaslire. Una ŋanna keni a eptsakurantaa ba Dadaamiya. Ba ŋane una a de gakuranvege ervauŋɗe á kure aŋwaslire ba kelaazare, geni á gevge ba seke náza-aara, daaci kwá de diyeddiye Dadaamiya ba shagera. 11Daaci estuwa, ɓaaka una Yahudiya-aha, una emnde á jeba umele. Ɓaaka una emnde na ta am sheɗekwe, una emnde na ta ɓaaka am sheɗekwe. Ɓaaka una emnde na weraaka ire-aatare, una emnde na tá á kataliya á emnde baɗemme. Ɓaaka una nave-aha, una emnde na tá kwárá ire-aatare. Baɗemme á emnde ta ba kalkale áza Dadaamiya. Aɗaba ba Yaisu Almasiihu palle una ura ƴaikke, aŋkwa á njá am ervauŋɗe á emnde-aara baɗemme. 12Diyakurdiya geni zuŋŋwe a wayakurtaa ba Dadaamiya emtsaaɗe, daaci a naba dzerakursehe geni kwá gevge emnde-aara. Aɗaba una ŋanna, gawevge emnde a zevarze, emnde a maggwire á sawa am ervauŋɗe, gawevge emnde a kemaare, emnde a ga ire á katafke á emnde umele, ira emnde a farvauŋɗe. 13Faufa ervauŋɗe am dagave á kure. Má ura a naba magakurte emtaŋkire, naba ƴawanarƴe haypa-aha-aara. Yaakadada á miya a naba ƴamiyaare ge miya. Aɗaba una ŋanna, kure keni ƴawateraarƴe ge emnde umele. 14Duksa ƴaikke wá, wayawavewaya am dagave á kure. Aɗaba ba wayava palle una á jatermaare ge emnde baɗemme. 15Hairire na a vakurtaa Yaisu Almasiihu na wá, ƴawanƴa a shapteshe am ervauŋɗe á kure. Aɗaba Dadaamiya a ɗahakur ba ge una ŋanna, geni kwá gevge ba seke vuwa á ura palle. Daaci slafawanaslafe we á kure ge ŋane. 16Ƴawanƴa a hyemhya elva á Yaisu Almasiihu am vuwa á kure. Tsahautsáha ba shagera am dagave á kure. Fawanemfa am vuwa ma ge ware á kure keni am dagave á kure, an ilmu na a vakurtaa Dadaamiya. Galaugala Dadaamiya an jabura, galaugala an lahe á emnde-aara, galaugala an lahe na ni kwa jansaare an hakuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. Galaugala Dadaamiya an lahe-aha ŋanna kwá ámbera slafaná we á kure an higa am ervauŋɗe. 17Slera á kure antara názena kwá ndahaná kure baɗemme, magaumága an zhera á Yaakadada Yaisu Almasiihu. Slafawanaslafa we á kure ge Eddemiya Dadaamiya an zhera-aara. 18Ekkure ŋwasha-aha, faufa zherwe áte zala-aha á kure, ba seke una á zlayater ge emnde a ɗaba Yaakadada. 19Ekkure keni zala-aha, wáyáuwaya an ŋwasha-aha á kure, fauka zlaɗa áte itare. 20Kina wá, yá elvan ge kure egdzara: Fawatersarfe ge dada-aha a kure antara mama-aha a kure am duksa baɗemme. Aɗaba má kwá maga una ŋanna, Yaakadada wayaawaya jipu. 21Ekkure dada-aha á egdzara, fauka zlaɗa áte egdzara á kure ba dey, aɗaba má estuwa, á de ŋezla ervauŋɗe á egdzara jipu. 22Yá elvan ge kure kina nave-aha: Fawatersarfe ge dada-aha á kure am duksa baɗemme. Magawaterka slera aɗaba ice-aatare geni tá de zlebakurzleba, amá magawateranmaga slera an ervauŋɗe á kure palle aɗaba fa-zherwe á kure áte Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu. 23Ma ta fakuraare ba slera-ara keni, magaumága an ervauŋɗe á kure palle ba seke ta fakuraara emnde-ka slera ŋanna, kwá maganán ba ge Yaakadada Yaisu Almasiihu. 24A viyakuraareka geni ba Yaakadada Yaisu Almasiihu una á de vakurte laɗa á kure. Názena a fater ge emnde-aara am samaya na wá, á de vakurteva ge kure keni. Daaci edda á kure na kwá maganá slera kina wá, ba Yaisu Almasiihu. 25Amá edda una á magá emtaŋkire, ŋane keni á de pelansepele Yaakadada emtaŋkire-aara ma ware edda-aara keni, aɗaba Yaakadada wá, á de eggerka emnde ɗekiɗeki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\