Kaulausiya-aha 4

1Yá elvan ba ge kure dada-aha á nave-aha: Ŋawateraaŋa nave-aha á kure an jirire, magaumaga antara itare an uŋŋule-aara. A viyakuraareka geni kure keni aŋkwa Edda á kure am samaya. 2Ƴawánka mága maduwa ɗekiɗeki, ekkuɗauka ge maga maduwa kwá ámbera slafaná we á kure ge Dadaamiya. 3Má kwá maga maduwa á kure wá, magaumága maduwa arge ŋere keni, geni Dadaamiya a vaŋerteva barama antara nara shagera ge ɓalatera waazu á elva-aara ge emnde, ŋa palaternaapala jirire á elva á Yaisu Almasiihu na ndza an sheɓe werre na baɗemme. Diyakurdiya yá am daŋgay kina keni, ta siya aɗaba ba una ŋanna. 4Magaumaga maduwa geni a meliyumele Dadaamiya, ya palaternaapala elva-aara ge emnde an uŋŋule-aara. 5Magaumága eŋkale am zláláva á kure am dagave á emnde na zlaɓe ɗabarka Yaisu Almasiihu. Keɗawanaaka sarte shagera na a vakurtaa Dadaamiya geni kwá melaterumele na. 6Tsatsawanaatsatse elva am mbuwe á kure ba shagera, a gevge emtake ba seke izhe. Diyaweddiye geni kwá de vanta estara jawapa shagera ge edda una á de ndava elva ázekure baɗemme. 7Tikikus, ba ŋane una egdza emmemiya na wayamiwaya jipu, ŋane keni aŋkwa á maga slera á Yaisu Almasiihu an ervauŋɗe-aara palle, ŋere antara ŋane wá, ŋá maga ba slera á Yaakadada palle. Á de bakuránba ŋane labare-aaruwa baɗemme. 8Yá ɓela ŋane á dezekure, geni á de bakuránba ŋane labare á ŋere, á de vakurte antara ndzeɗa. 9Ya aŋkwa ɓela Unaizimus egdza emmemiya na wayamiwaya jipu na á duwa antara ŋane á dezekure. Unaizimus wá, palle á kure ba ge kure, ŋane keni ba sleɗaba Yaisu Almasiihu an ervauŋɗe-aara palle, tá de bakuránba itare názena á magavá áhuna baɗemme. 10Tá aŋkwa gakur use-aatare tara Aristarkus, ŋane una ŋa kerɗe am daŋgay, ta antara Markus ŋane palle á kudere-aha-ŋara ge Barnabas. Má dámda Markus á dezekure wá, lyauvalya á ba an higa ba seke una ndza ya ndakurndaa na. 11Áŋkwa á gakur use-aara Yaisu na tá ɗahaná an Yustus na ŋane keni. Sey ba emnde keƴe ŋanna njaŋŋe am Yahudiya-aha una tá aŋkwa maga slera antara iya áhuna ge sa emnde á sem kwara á Dadaamiya. Ba itare una tá aŋkwa vite ndzeɗa jipu ahuna. 12Á aŋkwa gakur use-aara Aipafras keni, ŋane keni palle á kure ba ge kure, sleslera á Yaisu Almasiihu. Ba kelaazare á maga ba maduwa arge kure an ervauŋɗe-aara palle, geni kwá tsaatse dzaŋdzaŋe, kwá gevge emnde na gyairebgye am elva á Dadaamiya, antara geni kwá ɗabeteɗaba názena á kataná Dadaamiya. 13Yá aŋkwa zharaná á ba an ice-aaruwa wáva-aara ge magakuru slera ge kure antara emnde á Lawdikiya, antara ge emnde á Hiyairapaulis baɗemme. 14Tara Lukas, dauktar á miya na wayamiwaya jipu na, ta antara Daimas, tá aŋkwa gakur use-aatare itare keni. 15Gawaterga use-aaruwa ge egdzar mama-aha á miya emnde a fetarfe na tá am Lawdikiya. Gawanga use-aaruwa ge Nimfa keni antara emnde a fetarfe na ta jahava á mba-aara na baɗemme. 16Ma ndakursendahe nalmesheri na am dagave á kure wá, vawaterteva ge aiklaisiya á Lawdikiya keni, itare keni a de ndarndaha am dagave-aatare. Emnde á Lawdikiya keni, a velarakurtevela umele na ta shanaa itare na, geni kure keni kwá se ndaha una ŋanna zlaɓe ádaliye am dagave á kure. 17Bawanánba ge Arkipus wá: Slera na a faara Yaakadada Yaisu Almasiihu geni a magannaamaga na wá, a ewwáva geni á zlannaazle. 18Am tate na náwa ŋane na wá, yá aŋkwa puweta ba iya Paul an erva-aaruwa geni yá gakur use. A viyakuraareka geni yá am daŋgay na. A vakurteva Dadaamiya hairire.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\