Aifaisus-aha 2

1Werre wá, ndza kwa ba seke emtsa á katafke á Dadaamiya aɗaba shagerkire an haypa-aha na kwa maganaa kure. 2Ma am zlalava á kure keni, ndza kwa ba palle antara emnde umele am duniya. Ndza kwa ɗaba ba male á jini-aha na an hakuma am zhegela na. Á maganá ba ŋane slera-aara am emnde na tá fansareka ge Dadaamiya ɗekiɗeki na. 3Werre wá, ba miya keni ndza mi ba seke emnde ŋanna, ndza mi maga ba názena á kataná ire á miya ge vuwa á miya. Aɗaba una ŋanna, miya keni ma andze mí de shá zlaɗa kwakya áza Dadaamiya ba seke emnde a haypa umele. 4Amá gafka estuwa, aɗaba Dadaamiya wayamiwaya kwakya, daaci a naba zamivarehe. 5Ma ndza mi ba seke emtsa am ice-aara áɗaba haypa keni, aɗaba wayava-aara áte miya na wá, a naba shifamite átirpalle antara Yaisu Almasiihu. Daaci kina wá, lyakurlya shifa á kure aɗaba ŋgurna á Dadaamiya. 6Aɗaba gamiyevge palle antara Yaisu Almasiihu na wá, Dadaamiya a naba tsamite átirpalle antara ŋane, kwaye a damiyaa á dem samaya, geni mí de njá am ƴaikkire áhuwa antara Yaisu Almasiihu. 7Dadaamiya a naba magamiyaa shagerire estuwa á kya erva an Yaisu Almasiihu na wá, geni ma vaatara keni á maraterná an una ŋanna ge emnde baɗemme ŋgurna ƴaikke na jauje ge duksa baɗemme na. 8Ba jirire Dadaamiya a lyakurse aɗaba slera á kure-ka, ŋane a lyakurse áɗaba ŋgurna-aara. Una duksa dey na a vakurtaa ŋane aɗaba kwa fetare áte ŋane. 9Aɗaba slera á kure-ka, una ɗekiɗeki, una ba ŋgurna-aara, geni ma ware edda-aara keni a galeka ire ba dey. 10Dadaamiya wá, a nderamihe, a vamite shifa áŋwaslire á kya erva an Yaisu Almasiihu geni mí maga ba duksa na shagera na. Shagerire ŋanna keni, a tsatsaminaa ba ŋane kwaye am fakta. 11Aɗaba una ŋanna, yehauteyeha ba shagera geni kwaye am fantaufe, am jeba á kure baɗemme ndza kwa ba emnde na ɓaaka nadina á kure. Yahudiya-aha itare ta emnde na tá am sheɗekwe, ndza tá zharakur ba seke duksa ba dey aɗaba kwa ɓaaka am sheɗekwe. Amá una ba duksa na tá maganá ba emnde áte vuwa-aatare. 12Yehauteyeha zlaɓe ádaliye ganakini am sarte ŋanna, kure ndza diyakurka elva a Almasiihu ɗekiɗeki, ndza kwa ɓaaka am kezlakula á Iserayiila-aha. Dadaamiya a ŋguɗateraa namána-aha ge emnde-aara Iserayiila-aha, amá kure ndza kwa ɓaaka am huɗe-aara, ndza ɓaaka tama á kure áte duksa á Dadaamiya ɗekiɗeki, kure keni kwa ba emnde tsa am duniya na, aley ndza diyakurka Dadaamiya. 13Werre, ndza kwa ƴiƴiye an Dadaamiya. Amá kina wá, kwa herzhe an Dadaamiya áɗaba gakurevge palle antara Yaisu Almasiihu na ŋane a naba ƴaa shifa-aara áte dzaŋgala aɗaba kure na. 14Shamiyansha hairire am dagave á miya antara kure kina keni, aɗaba ba gamiyevge emnde-aara. Werre wá, ndza aŋkwa tegava am dagave á Yahudiya-aha antara emnde na ɓaaka nadina-aatare, amá ŋane a naba se magaa pute geni mí gevge ba palle. A janaahe ge ŋane dugune na ndza ba seke riya am dagave á miya na an emtsa-aara áte dzaŋgala. 15Shairiya á Yahudiya-aha na a ba ŋane: Sey ká maga una bi maŋka una na, a bezanaahe ge ŋane, geni á jaterme Yahudiya-aha antara emnde a jeba umele na ɓaaka nadina-aatare na átirpalle. Ba seke una garevge palle am elva-aara na wá, daaci ɓaaka gergerire-aatare mazla-aara, garevge ba palle, jeba áŋwaslire. A feme estuwa hairire am dagave á miya. 16An emtsa-aara áte dzaŋgala ŋanna wá, Yaisu Almasiihu a naba janaahe dugune na ndza am dagave á jeba-aha gergere ŋanna, a magaa pute geni tá gevge ba jeba palle. Zlaɓe ádaliye: a slapalateraahe baɗemme-aatare áza Dadaamiya. 17Sawa-aara á sem duniya na wá, a se ɓala ba elva a hairire, geni kure emnde na ɓaaka nadina á kure, ndza diyakurka Dadaamiya na, antara ŋere Yahudiya-aha na diyaŋerdiya Dadaamiya na, baɗemmire á miya mí shansha hairire ŋanna. 18Aɗaba ŋane, ŋere antara kure baɗemme á miya shamiyánsha baráma á deza Eddemiya Dadaamiya an hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. Ba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe palle una slemelamiyumele baɗemmire á miya. 19Máki ba estuwa wá, kwa wayve-aha-ka mazla-aara, bi kwa emnde na ndza kwa sáwá an sawa, amá gakurevge ba emnde a larde miyenne, kwa emnde á Dadaamiya ba miyenne, kwa ba palle antara emnde umele na tá am huɗe á há-aara na. 20Nabi-aha antara emnde a ɓela Yaisu Almasiihu ta fantau ge slera ŋanna ba seke má tá faná ekte ge bere. Daaci kure wá, kwa ba seke nakwa-aha am dagave á nakwa-aha á nyaŋa bere ŋanna. Yaisu Almasiihu an ire-aara wá, ŋane nakwa na á ŋá ndzeɗa á bere ŋanna baɗemme. 21Áɗaba barka-aara, baɗemme á bere á njá ba degdege, ámberá aŋkwa á wálá, geni á gevge bere cuɗeɗɗe na watse á njá Dadaamiya am huɗe-aara na. 22Ba seke una ni kure gakurevge palle antara Yaisu Almasiihu na wá, kure keni gakurevge dalbe palle am bere ŋanna. Kure antara emnde umele, baɗemmire á kure wá, gakurevge ba seke bere ŋanna á nja Sheɗekwe á Dadaamiya am huɗe-aara na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\