Aifaisus-aha 3

1Aɗaba ba una ŋanna, yá aŋkwa maga maduwa arge kure. Iya Paul yá am daŋgay kina, áɗaba ba slera á Yaisu Almasiihu ŋanna, ya maganaa am dagave á kure kwa emnde na ɓaaka nadina á kure. 2Diyandiya ba jirire ganakini cenakurancena slera na a fiyaare Dadaamiya am dagave á kure, ba ŋane ŋanna zlaɓe ádaliye una a magiyaa ŋgurna geni yá maganaamaga slera ŋanna. 3Dadaamiya a naba marise názena am ire-aara, ba kinamina na keni ya zluwa á puwakurte ba ŋane cekwaaŋguɗi. 4Má kwá aŋkwa ndaha egdza elva-aaruwa ŋanna ya puwakurtaa ya ba kina na wá, watse kwá naba diyeddiye átekwa ganakini diyandiya ya názena an sheɓe am elva a Yaisu Almasiihu na baɗemme. 5Am zamane-aha na dedde na wá, Dadaamiya ndza marateranka nasherire ŋanna ge emndimagwaha. Amá am salikataliya na wá, a naba magaa pute geni Sheɗekwe-aara Cuɗeɗɗe á maratersemare duksa ŋanna ba parakke ge nabi-aha-aara antara ge emnde a ɓela-aara. 6Nawa ŋane nasherire ŋanna: Dadaamiya a fateraa duksa shagera ge Yahudiya-aha geni á de geva átuge itare. Amá kina wá, kure emnde na ndza kwa ɓaaka am nadina na keni, kwá ba am huɗe-aara, aŋkwa dza á kure. Kure, antara Yahudiya-aha gakurevge ba emnde a jeba palle mázla-aara. Daaci duksa na á ba Dadaamiya á de vaterteva ge Yahudiya-aha na wá, ge kure keni á de vakurteva. Baɗemme á duksa ŋanna wá, ba nampire á elva á Yaisu Almasiihu. Kwaya ŋane nasherire ŋanna. 7Ganevge sleslera á Dadaamiya kina ge ɓalatera labáre á higa, elva a Yaisu Almasiihu ge emnde keni, una ndzeɗa-aaruwa-ka, ba hakuma á Dadaamiya. Ba ŋane una a magiyaa ŋgurna á una ŋanna. 8Yá á kataliya ba iya am emnde á Dadaamiya baɗemme, aley Dadaamiya a naba magiyaa ŋgurna ba ge iya ŋanna keni, a give sleɓalatera rezegire na á zleka ɗekiɗeki na ge emnde na ɓaaka nadina-aatare. Rezegire ŋanna wá, a sanaa Yaisu Almasiihu, jauje ge diya á emnde baɗemme. 9Zlaɓe ádaliye maa, a magiyaa ŋgurna á palaterná názu a slaslanaa ŋane am ire-aara na ge emnde baɗemme. Ba ŋane Dadaamiya na a nderanaa ŋane duksa baɗemme una ndza a sheɓanve duksa ŋanna kwaye am fakta á duksa baɗemme. 10Amá kina wá, Dadaamiya maresemáre duksa ŋanna am aiklaisiya-aara, geni tá nanna malika-aha na tá am samaya, antara male-aha-aatare baɗemme, lauktu tá de diyeddiye geni ilmu á Dadaamiya wá, aŋkwa gergere ba kwakya ɓaaka zlakta-aara. 11Daaci Dadaamiya a maganaa á ba áte una ndza a njantaa ŋane kwaye am fakta geni watse á de emmága na. Baɗemme á una ŋanna a maganaa á ba á kya erva an Yaakadada Yaisu Almasiihu. 12Ba áɗaba famitarefe áte Yaisu Almasiihu, gamiyevge palle antara ŋane na wá, daaci shamiyánsha barama á deza Dadaamiya an ɓaakire á lyawa. 13Aɗaba una ŋanna, gazlauka ɗekiɗeki áɗaba zlaɗa na yá aŋkwa shaná ya áɗaba kure na, táslawa á kure. Baira una ŋanna aŋkwa á melakurumele ge kure. 14Aɗaba una ŋanna, yá aŋkwa kezlan ugje ge Eddemiya Dadaamiya, yá maga maduwa arge kure. 15Baɗemme á emnde-aara na tá am samaya na, antara emnde na tá am duniya, tá á ba an dada-aha-aatare. Baɗemme tá njá á ba áte ndzeɗa á Eddemiya Dadaamiya palle. 16Yá aŋkwa ŋala áza Dadaamiya geni á ndzeɗakurtendzeɗa ba ŋane an hákuma á Sheɗekwe-aara, geni kwá gevge emnde a ndzendzeɗa áte uŋŋule-aara. Á magakurá una ŋanna áte ƴaikkire-aara ge ŋane. 17Yá áŋkwa ŋala ázeŋara geni a njiinja Yaisu Almasiihu am kure, áɗaba fetarfire á kure áte ŋane. Zlaɓe ádaliye yá ƴekakuru wayavire, geni kwá wayaavewáye á ba an jirire am dagave á kure. Má kwá aŋkwa wayaavewáya am dagave á kure wá, kwá de gevge emnde ndzendzeɗa áte uŋŋule-aara. Estuwa kwá tsaatse degdege ba seke náfá na má dámda slalwe-aara ba shagera á dem haha na. 18Daaci antara emnde a fetarfe umele átirpalle wá, kwá dzegwándzegwa eccena-aara ba shagera, geni Yaisu Almasiihu wá, aŋkwa á wayamiwáyá á ba an jirire. Una ma kwá ɗálá á detire, ma kwá tsekwá á dem áhá, ma kwá deme keni, kwá de bera wáyáva á Yaisu Almasiihu wá, á ba aŋkwa ba estuwa. 19Yá aŋkwa ŋala Dadaamiya zlaɓe ádaliye: geni kwá diyeddiye wáyáva á Yaisu Almasiihu na jauje ge diya á emnde baɗemme na. Má shakuransha una ŋanna wá, názena an ŋane Dadaamiya wá, am kure keni ba una ŋanna. 20Dadaamiya wá, ɓaaka názu á janviyaaja ge ŋane. Baira ŋane á januje am duksa na mí ndavanuwá miya, antara una mí slaslaná miya na. Baɗemme á una ŋanna á maganá á ba an hákuma-aara na aŋkwa á maga slera am miya na. Galaumigálá ba ŋane palle. 21Ma vaatara keni dem ba ge ɗekiɗeki, ƴaikkire ba názá-aara palle am aiklaisiya-aara, aɗaba Yaisu Almasiihu. Aamin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\