Aifaisus-aha 5

1Ekkure wá, kwa egdzara á Dadaamiya, a wayákuraa ŋane. Aɗaba una ŋanna, ɗabauɗaba ba sera-aara am názena kwá maganá kure baɗemme. 2Am duksa na kwá de maganá kure baɗemme wá, ƴawánka wáyávire, ba seke una a wayámitaa Yaisu Almasiihu ge miya, a naba ƴaa shifa-aara sadake ge Dadaamiya aɗaba miya na wá, a magaa duksa na a katanaa Dadaamiya. 3Kure wá, kwa emnde á Dadaamiya. Aɗaba una ŋanna, duksa ba seke gwardzire, fa ice am duksa á ura, antara jeba á duksa-aha ŋanna shagerka ɗekiɗeki na, ba ettsála-aara keni zlayeka ɗekiɗeki am dagave á kure. 4Zlaɓe ádaliye elva-aha na á maga zherwe, antara elva-aha na ɓaaka sera-aara ɗekiɗeki na, ira elva-aha na á de waterwá am ervauŋɗe ge emnde na baɗemme, una-aha ŋanna zlayeka am dagave á kure. Arge una-aha ŋanna wá, slafawanánslafe ba we á kure ge Dadaamiya áɗaba duksa na a magakurnaa ŋane na. 5Diyaweddiye una ba shagera: emnde a maga gwardzire, bi jeba á duksa-aha ŋanna shagerka ɗekiɗeki na, antara fa ice am duksa á ura, baira una ŋanna ba kalkale antara mága hele, emnde a mága duksa-aha ŋanna wá, ba palle-aatare keni á shanka dem zlanna á tara Yaisu Almasiihu an Dadaamiya. 6A keɗarakuraaka emnde ba dey an elva-aha na ɓaaka nampire-aara ɗekiɗeki na. Áɗaba ba una-aha ŋanna, an zláɗá ervauŋɗe á Dadaamiya jipu áte emnde a maganaa garɗire baɗemme. 7Daaci a jakurmeka duksa antara jeba á emnde ŋanna ɗekiɗeki. 8Werre wá, ndza kwá am tabeɗammire. Amá kina wá, kwá am parakkire aɗaba gakurevge palle antara Yaakadada. Daaci kure keni magaumága ba duksa na ni tá maganá emnde na tá am parakkire na. 9Aɗaba parakkire wá, ŋane á sá ba shagerire antara maggwire, ira jirire. 10Wavauwáva an ervauŋɗe á kure palle ge diya názena á kataná Yaakadada. 11Gawaterápteka ge emnde a mága názu watse ɓaaka nampire-aara ɗekiɗeki, una ba slera á tabeɗammire na. Amá marawateránmara shagerkire na tá aŋkwa maganá itare na ba parakke. 12Duksa na tá maganá jeba á emnde ŋanna an nasherire wá, ba enndaha-aara keni zherwe ge miya. 13Amá má mí ndaaternda duksa-aha á zherwe ŋanna ba parakke wá, emnde baɗemme tá de diyeddiye nja-aatare ba shagera. 14Aɗaba duksa na má sesse am parakkire, duksa ŋanna keni gevge parakkire. Aɗaba una ŋanna, ta bantsaa: Ekka na ká am hare na, tsetse am hare, tsetse am emtsa, Yaisu Almasiihu á maraká parakkire. 15Aɗaba una ŋanna, magaumága eŋkale ba shagera am njá á kure baɗemme, geni de gawevka emnde a cekwire á eŋkale, amá gawevge emnde a eŋkale. 16Zamane á miya na degiya badzávbadze. Keɗawanaaka sarte ba dey, magaumága shagerire. 17Aɗaba una ŋanna, gawevka emnde a cekwire á eŋkale, cenaucena názena ni á kataná Yaakadada ázekure na. 18Zlaɓe ádaliye: a dakurseka mbazla am eŋkale ɗekiɗeki, aɗaba á keɗákurá ba una ŋanna. Kure wá, nawantenaha ervauŋɗe á kure an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 19Ma ware á kure keni galaugálá Yaakadada am dagave á kure. Galaugálá an jabura, galaugálá an lahe-aha na á vakurtá Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na, antara lahe-aha umele baɗemme. Galaugálá Yaakadada an ervauŋɗe á kure palle. 20Slafawanánslafe we á kure ge Eddemiya Dadaamiya ba kelaazare aɗaba duksa-aha na a maganaa ŋane na baɗemme, slafawanánslafe we an zhera á Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu. 21Ma ware á kure keni, faufa zherwe am dagave á kure, aɗaba kwa emnde na kwá an lyawa á Yaakadada. 22Yá elvan ge kure ŋwasha: Faufa zherwe áte zala-aha á kure áte una á kataná Yaakadada Yaisu Almasiihu na. 23Aɗaba ba zhele una á kwara mukse, ba seke una á kwaraná Yaisu Almasiihu aiklaisiya, aiklaisiya gevge ba seke vuwa-aara na. Ŋane wá, ire antara slelya. 24Aɗaba una ŋanna, sey ŋwasha tá fa zherwe áte zála-aha-aatare am duksa baɗemme, ba seke una aŋkwa fáná aiklaisiya zherwe áte Yaisu Almasiihu am duksa baɗemme na. 25Ekkure keni zála: wayauwáyá ŋwasha-aha á kure ba seke una a wayanaa Yaisu Almasiihu aiklaisiya-aara, a naba ƴaa shifa-aara aɗaba ŋane, 26a baranve tseɗaŋŋe an yawe, antara elva-aara, geni á ganvege cuɗeɗɗe. 27A magaa una ŋanna baɗemme na wá, aɗaba á kátá zhara aiklaisiya-aara ba tseɗaŋŋe á katafke-aara, zariya jipu, cuɗeɗɗe, á gevge an daradza ɓaaka duksa mandzawe áte ŋane. 28Ba duksa palle ge zála keni: Wayauwáyá ŋwasha-aha á kure ba seke shifa á kure. Ma ware una zhele, wayetewáyá mukse-aara, a wayete ba shifa-aara. 29Ɓaaka ura á magantá kelaadire ge ire-aara, amá á zanu duksa, á fanu hyema ba seke una aŋkwa á fanuwa Yaisu Almasiihu hyema ge aiklaisiya na. 30Aɗaba baɗemmire á miya na wá, mi ba seke uɓiya-aha antara duksa-aha umele na am vuwa-aara na. 31A ba wakita á Dadaamiya wá: A sesse zhele am mba á eddeŋara, a njarinja antara mukse-aara. Itare ta buwa ŋanna tá de gev ba vuwa palle. 32Elva na am wakita á Dadaamiya ŋanna wá, a sanse elva ƴaikke. Ate iya wá, aŋkwa á pálá elva a Yaisu Almasiihu antara aiklaisiya-aara. 33Amá wá, antara ba názá á kure keni, geni ma ware á kure keni a ewwáyá mukse-aara ba seke shifa-aara, mukse keni a effa zherwe áte zhele-aara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\