Galatiya-aha 1

1Náwa wakita na yá aŋkwa puwetá ba iya Paul ya sleɓela á Yaisu Almasiihu. A givaa urimagweka sleɓela ŋanna, a ɓeliyaa urimagweka, a ɓeliyaa ba Yaisu an ire-aara tá antara Eddeŋara Dadaamiya na a tsante am faya na. 2Iya, ŋá antara emnde a fetarfe na tá áhuna baɗemme, ŋá aŋkwa á gakur use á ŋere ge kure kwa emnde a fetarfe na kwá am larde á Galatiya baɗemme. 3A magarakuránmaga tara Eddemiya Dadaamiya antara Yaakadada Yaisu Almasiihu ŋgurna, a varakurteva hairire. 4Yaisu Almasiihu a ƴaa ba shifa-aara ge eŋzlamise miya am haypa-aha-miya, geni a shanka adaliye duniya laakire na hakuma áte miya mazla-aara. A maganaahe á ba áte una á kataná Eddemiya Dadaamiya. 5Galaumigálá Dadaamiya dem ba ge ɗekiɗeki. Aamin. 6Yá maga ba najipu áte kure, aɗaba Dadaamiya a magakuraa ŋgurna á kya erva an Yaisu Almasiihu, a gakurve emnde-aara, aley kerteŋ eptsakuranveptsa iga, kwa cenvaa labare á higa umele. 7Amá ɓaaka labare á higa umele sey ba palle ŋanna ya ɓalakurseɓale na. Ya ndanaa aɗaba uwe una, aɗaba tá aŋkwa weshakurwesha emnde umele, tá kátá eptsante labare á higa, elva a Yaisu Almasiihu na. 8Amá ma a de ɓalakursaa ware labare á higa umele arge una ŋa dakurnaa ŋere na wá, ma ba ŋere ŋanna, ma malika a sawa am samaya keni, a nyainyainvenyainye Dadaamiya edda-aara. 9Ndza keni ya ndakurndaha. Kina keni yá ndakurndaha zlaɓe ádaliye: ma ware una a de ɓalakurse labare á higa umele, gergere antara una kwa cenanaa kure, a nyainyainvenyainye Dadaamiya edda-aara. 10Emtu kwa kurken yá tsáká una ganakini a zlebarizleba emnde emtu? Iya yá kátá á zlebiyá ba Dadaamiya. Emtu kwa kurken yá kátá haya áza emnde emtu? Máki yá kátá haya áza emnde zlaɓe ádaliye wá, yá taa gevka walaɗi á Yaisu Almasiihu. 11Egdzar mama-aha-aaruwa, wayanwaya ge kwa diyeddiye ganakini labare á higa na ya ɓalakursaa iya na wá, elva ŋanna elva á urimagweka. 12Aɗaba a binaa urimagweka elva ŋanna, a kwarisaa urimagweka, a binaa ba Yaisu an ire-aara. 13Ábi kwa cenáncena nja-aaruwa werre am sarte na ya tse á ba áte nadina á ŋere Yahudiya-aha. Am sarte ŋanna ndza ya shateru zlaɗa kwakya ge emnde a fetarfe. Ɓaaka názu ndza maganka ganakini yá keɗanaakeɗa elva ŋanna ba ɗekiɗeki. 14Am jeba-aaruwa ndza ya jateruwa ba iya ge ukfe-aha-aaruwa umele ge mága názena am nadina á ŋere. Ɗabanteɗaba naɗe-aha na ta kwaraŋersaa eggye-aha á ŋere an ervauŋɗe-aaruwa palle. 15Dadaamiya a eksise vateneka, a eksise kwaye zlaɓe yarika, a magiya ŋgurna, a naba ɗahite geni yá gevge sleslera-aara. Samsa sarte na a wayetaa ŋane maa, 16a naba marise Egdza-aara geni yá ɓalaterá labare-aara ge emnde na ta ɓaaka am nadina á Yahudiya-aha. Am sarte na a marise Egdza-aara ŋanna, danka ya ma ádeza ware keni ge ndava sawari. 17Ma á dem Urusaliima keni danka ya ɗekiɗeki ge de ndava sawari áza emnde na ta gevaa itare zuŋŋwe emnde a ɓela á Yaisu Almasiihu. Ya naba tse am Dimaska ŋanna, ya naba zlala á dem haha á Arabiya. Daaci ya eptsehe zlaɓe ádaliye á dem Dimaska. 18Ya magaa yawe keƴe kalkale, lauktu ya dem Urusaliima, ya de mbapse antara Piyer, ya magaa ba maka buwa ázeŋara. 19Amá puwanteka ice-aaruwa ɗekiɗeki áte emnde a ɓela umele, sey ya naa ba Yakuba egdza emmeŋara ge Yaakadada. 20Náwa Dadaamiya, icanka fida am názena yá bakurná ya na ba palle keni. 21Am tsa-aaruwa am Urusaliima, kwaye ya zlala á dem haha á Siriya, antara haha á Silikiya. 22Am sarte ŋanna maa, zlaɓe diyarika emnde a fetarfe na tá am kwara á Yahudiya. 23Sey ta cenaa ba labare-aaruwa áza emnde a fetarfe umele. Ta bantsa emnde ŋanna: Edda-una ndza a shaŋeru zlaɗa werre na wá, eptsapteptsa. Kina wá, ŋane keni á aŋkwa ɓala labare á higa na ndza a kátá keɗanaakeɗa ba ɗekiɗeki na. 24Daaci ta fantau ge gálá Dadaamiya aɗaba slera-aaruwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\