Galatiya-aha 2

1Daaci ya magaa yawe kelaawa ju ufaɗe ágashe ŋanna, ya naba eptsa adaliye á dem Urusaliima, ŋa saa antara Barnabas, aŋkwa Titus ázeŋere. 2Eptsa-aaruwa ŋanna keni, ndza a marisaa ba Dadaamiya geni sey yá eptsa. Am saasa á ŋere ŋanna wá, ŋa magaa jahava sey ba ŋere antara male-aha á emnde a fetarfe. Daaci ya palaterse sera á labare á higa na ya ɓalateraa ya ge emnde na ta ɓaaka am nadina á ŋere Yahudiya-aha. Aɗaba má jammeka elva á ŋere antara itare, baɗemme á slera-aaruwa na ya maganaa ya werre, antara una ya maganaa am sarte ŋanna, ma andze a gev ba dey. 3Titus na ŋa jaa ɗaba kerɗe na wá, ŋane ura Yunaniŋkau, amá hyarareka ganakini sey ba laari á demda am sheɗekwe, á gevge emtsaaɗe ura Yahudiya. 4Mbatu wá, tá aŋkwa emnde na ta bantsa itare ta emnde a fetarfe, mbate fida na, am jahava á ŋere ŋanna. Ta bantsa itare wá: Sey a demda emtsaaɗe am sheɗekwe. Emnde ŋanna wá, ta saŋerte á ba an ila ge se gya gyaɗa á ŋere. Aɗaba ŋá kwaraná ba ŋere ire á ŋere áte názena am nadina á ŋere Yahudiya-aha, aɗaba barka á Yaisu Almasiihu. Daaci tá kátá eptsaŋerá á dem tawraita ŋanna zlaɓe ádaliye. 5Amá ŋere eksaŋeraareka elva-aatare ɗekiɗeki ba cekwaaŋguɗi keni. Wayaŋerka tá badzanvebadze labare á higa na, aɗaba ŋanna elva a jirire, geni kure keni kwá cenvaacena jirire ŋanna, kwá tsaatse átekwa. 6Amá emnde na ta male-aha ba itare am emnde a fetarfe na wá, ma ta male-aha, ma ta male-aha ka keni, ba duksa palle ázerwa. Aɗaba Dadaamiya wá, ŋane á zhareka ice á ura. Am sarte na ya palateraa labare á higa na ya ɓalateraa ge emnde na wá, male-aha ŋanna ndaharika geni ƴananseƴe elva am waazu-aaruwa. 7Baira ta naba diyeddiye ganakini a fiyaara ba Dadaamiya slera á de ɓalaterá labare á higa ŋanna ge emnde na ta ɓaaka am nadina á ŋere Yahudiya-aha. Ba seke una a far ge Piyer ge de ɓalateran ge Yahudiya-aha. 8Ta naba lansaule geni ba Dadaamiya na a vantaa hakuma ge Piyer, a ɓelanaa á dem Yahudiya-aha na wá, ba duksa palle ge iya keni, a ɓeliyaa ba ŋane á dem dagave á emnde na garevka Yahudiya-aha. 9Daaci ba tara Yakuba antara Piyer ira Yuhanna una, ta male-aha á emnde a fetarfe ŋanna, naranna itare geni ba jirire a fiyaara ba Dadaamiya slera ŋanna. Ta naba vite erva, ta vante ge Barnabas keni, jammeje elva á ŋere áte una ŋanna. Daaci ŋa zluhe am sawari geni ŋere, ŋá de ɓalaterá labare á higa ge emnde na garevka Yahudiya-aha, itare tá de ɓalaterán ge Yahudiya-aha. 10Elva palle ta baŋernaa itare wá, a ba itare: Viyawateraaka talage-aha á miya áhuna. Una ŋanna, duksa na ni yá maganá ya keni an ndzeɗa-aaruwa baɗemme. 11Haraare am iga á una ŋanna maa, samsa Piyer á sem Antakiya, ya naba valaarehe á katafke á zlamaha, aɗaba magaaka duksa an uŋŋule-aara. 12Aɗaba am zuŋŋwire wá, ta zaa ɗafa ba kerɗe an emnde na ta ɓaaka am nadina á ŋere. Am sarte ŋanna maa, Yakuba a ɓelaa emnde á dezeŋere. Ba saremsa emnde ŋanna wá, mele Piyer zaaka ɗafa antara ŋere mazla-aara. Aɗaba a wanaa lyawa átuge itare. Aɗaba itare ŋarnaaŋa nadina á ŋere an tsaka ire. 13Yahudiya-aha umele na fartarfe na keni, garevge an dzama ire bubuwa ba seke Piyer. Ba Barnabas an ire-aara keni gazlaagazla, a magan ba seke náza-aatare. 14Ba ya nanna dzalaranvedzale jirire á labare á higa, a ba iya, yá elvan ge Piyer á katafke-aatare baɗemme: Ekka, ka ura Yahudiya, amá ka sem ba estuwa ásehuna, ka ganve ire á ŋa ba seke ka ura Yahudiya ka, njaŋka áte njá á Yahudiyire. Máki ba estuwa, ká dzegwaná estara hyaterar ge emnde umele geni a njarinja áte njá á Yahudiyire? 15Ŋere wá, ŋa Yahudiya-aha miyenne. Ŋa emnde na ɓaaka nadina-aatare, ŋa ɗahaterá an emnde a haypa na ka. 16Amá diyaŋerdiya ganakini ura á shánka jirire áza Dadaamiya an ɗaba tawraita, sey an fetarfire áte Yaisu Almasiihu. Ba ŋere keni, ŋa fetaare á ba áte ŋane, lauktu ŋa shaa jirire áza Dadaamiya. Ŋa shanaa aɗaba ŋa ɗabete tawraiteka. Ɓaaka ura á shá jirire aɗaba á ɗabete tawraita. 17Daaci kina wá, ŋá aŋkwa shá jirire á ŋere áza Dadaamiya an fetarfire áte Yaisu Almasiihu. An una ŋanna wá, ŋere keni ŋá an haypa ba seke emnde baɗemme. Máki estuwa wá, amaana a sepuwaŋermaa ba Yaisu Almasiihu emtu am haypa ŋanna? Estuweka ɗekiɗeki. 18Amá má ya eptsarhe zlaɓe ádaliye, yá habaza názena ya eptsanve iga wá, yá maga duksa laake á katafke á Dadaamiya. 19Máki áte elva á tawraita wá, iya ba seke yá an emtsa ázeŋara. Una keni a jiyaa ba tawraita ŋanna, geni yá shá shifa umele ge ɗaba Dadaamiya. Am sarte na ta zleŋelaa Yaisu áte dzaŋgala, gevge ba seke ta ceɓaaŋer kerɗe antara ya. 20Shifa na yá an ŋane kina na wá, shifa-aaruweka, yá njá an shifa á Yaisu Almasiihu. An shifa na yá njá an ŋane am duniya na wá, yá njá an fetarfire áte Egdza á Dadaamiya. A wayitaa ba ŋane, haa a naba ƴaa shifa-aara aɗaba iya. 21Iya wá, ya taa ƴanaaka ŋgurna á Dadaamiya, geni sey yá ɗaba ba tawraita. Aɗaba ma andze tá naba shansha emnde jirire áza Dadaamiya an ɗaba tawraita wá, daaci emtsa á Yaisu Almasiihu na ma andze á gev ba dey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\