Galatiya-aha 2:12

12Aɗaba am zuŋŋwire wá, ta zaa ɗafa ba kerɗe an emnde na ta ɓaaka am nadina á ŋere. Am sarte ŋanna maa, Yakuba a ɓelaa emnde á dezeŋere. Ba saremsa emnde ŋanna wá, mele Piyer zaaka ɗafa antara ŋere mazla-aara. Aɗaba a wanaa lyawa átuge itare. Aɗaba itare ŋarnaaŋa nadina á ŋere an tsaka ire.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More