Galatiya-aha 2:2

2Eptsa-aaruwa ŋanna keni, ndza a marisaa ba Dadaamiya geni sey yá eptsa. Am saasa á ŋere ŋanna wá, ŋa magaa jahava sey ba ŋere antara male-aha á emnde a fetarfe. Daaci ya palaterse sera á labare á higa na ya ɓalateraa ya ge emnde na ta ɓaaka am nadina á ŋere Yahudiya-aha. Aɗaba má jammeka elva á ŋere antara itare, baɗemme á slera-aaruwa na ya maganaa ya werre, antara una ya maganaa am sarte ŋanna, ma andze a gev ba dey.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More