Galatiya-aha 2:6

6Amá emnde na ta male-aha ba itare am emnde a fetarfe na wá, ma ta male-aha, ma ta male-aha ka keni, ba duksa palle ázerwa. Aɗaba Dadaamiya wá, ŋane á zhareka ice á ura. Am sarte na ya palateraa labare á higa na ya ɓalateraa ge emnde na wá, male-aha ŋanna ndaharika geni ƴananseƴe elva am waazu-aaruwa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More