Galatiya-aha 2:9

9Daaci ba tara Yakuba antara Piyer ira Yuhanna una, ta male-aha á emnde a fetarfe ŋanna, naranna itare geni ba jirire a fiyaara ba Dadaamiya slera ŋanna. Ta naba vite erva, ta vante ge Barnabas keni, jammeje elva á ŋere áte una ŋanna. Daaci ŋa zluhe am sawari geni ŋere, ŋá de ɓalaterá labare á higa ge emnde na garevka Yahudiya-aha, itare tá de ɓalaterán ge Yahudiya-aha.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More