Galatiya-aha 3

1Kure emnde a Galatiya wá, ɓaaka eŋkale á kure. A keɗakuraa ware estuwa? Ya palakurnaa tsa sera-aara baɗemme geni a emtsa estara Yaisu Almasiihu áte dzaŋgala. 2Ndava-aaruwa ba palle ázekure, vawiteva jawapa! Dadaamiya a vakurte Sheɗekwe Cuɗeɗɗe; kwa shaa Sheɗekwe ŋanna aɗaba kwa ɗabete tawraita emtu? Emtu aɗaba kwa cenaa labare á higa, kwa fetaare an ervauŋɗe á kure palle he? 3A keɗakuraa uwe estuwa áte eŋkale? Am fantaufe wá, kwa tsaa á ba áte hakuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, amá kina wá, kwá kátá zlanaazle an ndzeɗa á ire á kure emtu? 4Kwakya názena a maganaa Dadaamiya an sleksire-aara am dagave á kure, baɗemme á una-aha ŋanna á gev ba dey emtu? Tamanka ganakini una ŋanna á gev ba dey. 5Dadaamiya a vakurte Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, a magaa najipu-aha kwakya am dagave á kure. A magaa una-aha ŋanna aɗaba kwa ɗabete tawraita emtu? Emtu aɗaba kwa cenaa labare á higa, kwa fetaare an ervauŋɗe á kure palle he? 6Yahauteyeha názena a ndanaa wakita á Dadaamiya áte Ibrahima, a ba ŋane: Ibrahima a fetaare áte Dadaamiya. Aɗaba una ŋanna a shaa jirire áza Dadaamiya. 7Daaci diyaweddiye geni, baɗemme á emnde na fartarfe áte Dadaamiya á ba an jirire, ba itare una ta wulfe-aha á Ibrahima. 8Ndza a ndaase vateneka Dadaamiya názena a ganvaa ŋane kina. A ba ŋane am wakita-aara wá, ba emnde na garevka Yahudiya keni, tá de fetarfe áte ŋane. Aɗaba fetarfire-aatare ŋanna wá, á de gatervege emnde a jirire á katafke-aara. Aɗaba una ŋanna, a ndanse labare á higa ŋanna ge Ibrahima emtsaaɗe, a ba ŋane á elvan ge ŋane: Yá de ga barka áte nalgaadama baɗemme aɗaba ka. 9Ibrahima a fetaare áte Dadaamiya, daaci Dadaamiya a gan barka. Diyaweddiye ganakini baɗemme á emnde na ta fetaare áte Dadaamiya, Dadaamiya á de gater barka ge itare keni. 10Aɗaba baɗemme á emnde na ta tsaa á ba áte tawraita, geni tá shá jirire an ŋane áza Dadaamiya na wá, baɗemme tá an nyainye áza Dadaamiya. Aɗaba aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Edda una maganaaka názena á ndaaná tawraita na baɗemme wá, an nyainye áza Dadaamiya. 11Ɓaaka shaige-aara, diyamidiya ganakini ɓaaka ura á shá jirire áza Dadaamiya an ɗaba tawraita. Aɗaba aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Edda una a shaa jirire áza Dadaamiya an fetarfire wá, ba ŋane una an shifa a jirire. 12Tara ɗaba tawraita an fetarfire wá, tá maslaaveka. Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Edda una a tsaa á ba áte mága názena am tawraita wá, shifa keni á shaná á ba an tawraita ŋanna. 13Amaana wá, má an nyainye áza Dadaamiya, aɗaba dzegwamiyánka mága názena a ndahanaa tawraita na baɗemme. Amá Almasiihu a se lyamivaare nyainye ŋanna ge miya, a demaa ŋane am sleɗe á miya. Ta puwete ba estuwa am wakita á Dadaamiya, geni máki zleŋelarzleŋela ura áte nafa wá, amaana an nyainye edda-aara. 14Yaisu Almasiihu a magaa una ŋanna wá, geni barka na a ba Dadaamiya á elvan ge Ibrahima á de gater ge nalgaadama baɗemme na wá, á gevge á kya erva an ŋane. Zlaɓe ádaliye a magaa una ŋanna geni mí shá Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na a ba Dadaamiya á de vamiteva má famitaarfe na. 15Egdzar mama-aha-aaruwa, cenaucena, náwa yá palakurá elva an garava á názena mí maganá miya emndimagwaha. Máki njarinja emnde buwa am haha, ta ŋguɗaa namána wá, ɓaaka slepekyateraapekya, ɓaaka slefateraarfe keni. 16Ba duksa palle an namána á Dadaamiya keni. Werre wá, Dadaamiya a maganaa waada ge Ibrahima. Waada ŋanna a maganan ge ŋane antara wulfe-aara. Aɗaba a ba ŋane: Watse yá gan barka ge nalgaadama baɗemme á kya erva an wulfe á ŋa. Ndahaaka wakita á Dadaamiya: á kya erva an wulfe-aha á ŋa, amá a baa: wulfe á ŋa. Wulfe-aara ŋanna wá, ba Yaisu Almasiihu. 17Náwa názena yá kátá bakurná ya: Duksa zuŋŋwe wá, Dadaamiya a maganaa waada ge Ibrahima. A magaa yawe deremke ufaɗe an kul keƴe, lauktu a vaterte tawraita ge Yahudiya-aha. Aley keni tawraita ŋanna á badzeka názena Dadaamiya a maganaa waada-aara ge Ibrahima werre. Tawraita á pekyeka namána á Dadaamiya ɗekiɗeki, á pekyeka názena a magateraa waada-aara ge emnde keni. 18Amá ma andze vaterteva Dadaamiya ge emnde názena a magateraa waada-aara na aɗaba ta ɗabete tawraita wá, daaci ma a gevka aɗaba namána mazla-aara. Amá Dadaamiya a gan barka ge Ibrahima, aɗaba a ŋguɗanaa namána-aara. 19Máki estuwa, ázara dalila á tawraita ŋanna ba ɗekiɗeki? Dalila á tawraita ŋanna a fateraara Dadaamiya ge emnde arge názena a magateraa waada-aara na wá, ba ge maraterá haypa-aha-aatare parakke. Dadaamiya a vaterte tawraita ŋanna ba ge sarte cekwaaŋguɗi ge emnde. Ba ge ufa wulfe á Ibrahima na a ŋguɗateraa namána ge emnde baɗemme á kya erva an ŋane na. Ba samsa ŋane wá, ɓaaka hakuma á tawraita mazla-aara. Tawraita wá, Dadaamiya ndza a ɓelaa ba malika-aha an ŋane, ge saterán ge emnde. Amá ndza aŋkwa sledagave á emnde antara malika-aha ŋanna. 20Ɗeme keni wá, sledagave wá, á tseme am dagave á emnde buwa. Amá am sarte na Dadaamiya a maganaa waada ge Ibrahima wá, ba ŋane antara Dadaamiya, ɓaaka sledagave-aatare. 21Una ŋanna á bánba ganakini tara tawraita tá gyaaveka an namána á Dadaamiya emtu? Estuweka ɗekiɗeki. Aɗaba ma andze a dzegwándzegwa tawraita vaterte shifa ge emnde wá, ma andze a dzegwándzegwa vaterte jirire keni á katafke á Dadaamiya. Amá ɓaaka una áza tawraita. 22Baira ɗeme a ba wakita á Dadaamiya wá, baɗemme á emnde a duniya tá á ba am erva á haypa. Estuwa aŋkwa á vaterte názena a magateraa waada-aara na ge emnde aɗaba fetarfire áte Yaisu Almasiihu. Á vaterte aɗaba fetarfire-aatare. 23Amá am sarte na ndza zlaɓe ɓaaka barama ge emnde geni tá fetarfe áte Yaisu wá, ndza a kwaramiyaa ba tawraita, dem sarte na Dadaamiya a weramitaa barama á fetarfire. 24Una ba estuwa, ndza a giyamiyaa ba tawraita sem sarte na samsa Yaisu Almasiihu. Daaci shamiyánsha jirire áza Dadaamiya aɗaba famitarfe. 25Daaci kina wá, sarte á fetarfire áte Yaisu Almasiihu; á giyamiyá tawraita ka mazla-aara. 26Baɗemmire á kure kwa ba egdzara á Dadaamiya aɗaba gakurevge palle antara Yaisu Almasiihu an fetarfire á kure áte ŋane. 27Baɗemmire á kure kwa emnde na magarakuránmaga baptisma an zhera á Yaisu Almasiihu na wá, kina wá, kwa de eksa ba Yaisu Almasiihu an ire-aara. 28Mazla-aara wá, ɓaaka gergerire am dagave á Yahudiya-aha antara emnde a jeba umele baɗemme. Ɓaaka gergerire am dagave á nave-aha antara emnde na tá kwaraná itare ire-aatare. Ɓaaka gergerire am dagave á zhele an mukse. Baɗemme á kure kwa ba palle aɗaba kwa emnde a Yaisu Almasiihu. 29Zlaɓe ádaliye máki kure gakurevge kwa emnde á Yaisu Almasiihu wá, daaci kure keni kwa wulfe-aha á Ibrahima. Daaci kwá de shaná ba kure názena Dadaamiya a maganaa waada-aara ge Ibrahima antara wulfe-aha-aara na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\